Статьи на балкарском языке

НЮР БЕТЛИ, АРИУ ТИЛЛИ УСТАЗЫМ

Дунияда кёп инсанла бардыла, бирлери бла нени  юсюнден ушакъ этерге билмейсе, башхала бла  сёлешгенингден  хайыр  кёрмейсе. Бирде уа аллай  сейир  адамла  тюбейдиле, тенгиз  кибик  теренле, ачыкъ  жюреклиле.

МОНГЛУКЪ- УРУННГАН ЖЕРДЕ БОЛАДЫ

Зольск районда орналгъан Хабаз элни 1865 жылда Огъары Малкъардан кёчюрюлген   Созарукъланы, Уяналаны, Улбашланы, Аппайланы, Ёзеланы, Боташланы, Гошийланы, Саранайланы, Тебеланы, Джангуланланы эм башха тукъумланы келечилери къурагъандыла. 

ЮЙ ЖИЛЯН

Кёчгюнчюлюкню заманында Алма-Атагъа тюшген эдим. ГЭС-ни къурулушунда ишлейме. Юй бийчем, къагъанакъ сабий да барды, бараклада бир отоучукъда турабыз. Кюндюз ала юйде къаладыла, мен а ишге барама. Узун илипин барды. Аны бла томуроуланы жиберебиз.

МУДАХ ХАПАРНЫ КЪОЯЙЫКЪ…

Кюз арты сары, къызыл жабыула жайгъан табийгъатдан, анда, мында, жау чыракълача, жарыкълыкълары кёз къаматхан алтын чапыракълы терекледен кёз алалмай олтурады Пазилят. Ол бу заманны бек сюйюучюдю.

ТЁЛЮЛЕДЕ УНУТУЛМАЙ САКЪЛАНЫРЧА

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду.

ТАМАША ТАБИЙГЪАТЫ, АРИУ АДЕТЛЕРИ БЛА ЖЮРЕКЛЕНИ БИЙЛЕГЕН ЖЕР

Къабарты-Малкъар къонакъбайлыгъы, ариу жерлери, жарыкъ адамлары бла белгили жерди. Аны Уллу Ата журт урушха дери тарыхны юсюнден айтханда, 1936 жылны 5 декабринде РСФСР-ни ичинде Къабарты-Малкъар Автоном Совет Социалист Республика къуралгъанды.

ПОЭЗИЯНГ – ХАЛКЪЫНГ ЮЧЮН ТУУГЪАН ЖЫР

Шахарда, элде да кюз арты. Ол быйыл ариуду – кюнлю, гюл бояулу, жарыкъ. Ма быллай кюн жаратылгъан болур эдинг сен. Жюз жылынгдан атлагъанса, иги кесек заман болады, бизни къоюп, керти дуниягъа кетгенли, алай а, деберинг бийикден-бийик бола, сёзюнг жангы кюч ала, жашайса бизни бла.

ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Сабийлени от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмлеге къонакъгъа чакъырыу ахшы тёреге айланнганды, бу жол Нарткъаланы биринчи лицейини окъуучулары бешинчи номерли къутхарыу бёлюмде болгъандыла. 

ТЮРСЮНЛЕРИ ДЕМЕНГИЛИКНИ БЕЛГИЛЕРИ

 Битеу къыралланы энчиликлерин белгилеген шартла бардыла – байракъ, гимн, герб. Байракъ къыралны эркинлигин, бойсунмауун кёргюзтген белгилеринден бириди. Кёп миллетли Россейни ол бирлигин, кючлюлюгюн, бай тарыхын, ниетлерин ачыкълайды.

АЧЛЫКЪДАН, СУУСАПДАН ДА БОЛУШХАН АЙРАН

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда жаш адамла асламысы, ол санда бийик билимлери болгъанлада да,  эл мюлкде, къурулушда, сатыу-алыуда эм башха бёлюмледе урунадыла.   Онглары болгъанла  кеслери бир тюрлю иш башлайдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке