Статьи на балкарском языке

Урлукъ саладыла

Къабарты-Малкъарны районларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъ битимле  ёсген 64,5 минг гектаргъа урлукъ салып бошагъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОНУ ТАРЫХЫНЫ ЮСЮНДЕН ОЛИМПИАДА

Россейде предпринимательствону тарыхыны юсюнден Битеуроссей тогъузунчу олимпиаданы Къабарты-Малкъарда кесегинде хорлагъанланы алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде алгъышлап саугъалагъан эдиле. Анга студентле бла аспирантла къатышхандыла - битеуда 115 адам.

Прокурор бла тынгылы ушакъ

КъМР-ни прокурору Николай Хабаров Элбрус муниципал районну администрациясыны мекямында предпринимательле бла тюбешгенди. Анда сёз шёндюгю экономика болумда бизнесге къырал себепликни юсюнден баргъанды. 

АДМИНИСТРАТИВ КОМИССИЯЛАНЫ ИШЛЕРИНИ КАЧЕСТВОСУ ТИНТИЛГЕНДИ

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда муниципал районлада бла шахарлада административ комиссияланы ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Къоркъуусузлукъну жорукъларын ким къалай биледи?

Нальчикни 33-чю номерли мектебинде  ОБЖ-дан  битеуроссей олимпиаданы ахыр кезиую башланнганды. Анга къатышыргъа Россейни 77 регионундан 229 жаш бла къыз келгендиле. Ыйыкъны ичинде ала къоркъуусуз жашау бардырыуну жорукъларын къалай билгенлерин кёргюзтюрюкдюле.

ТИРИЛЕ, ХУНЕРЛИЛЕ ИШСИЗ КЪАЛЛЫКЪ ТЮЙЮЛДЮЛЕ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника  колледжде  «Профессионалла-2023» деген битеуроссей чемпионатны  регион кесеги къууанчлы халда ачылгъанды.

«ХОРЛАМНЫ ДИКТАНТЫ» ЧЕКЛЕРИН КЕНГЕРТЕДИ

«Единая Россия» партия РФ-де  бла дунияны 40-дан аслам къыралында «Хорламны диктантын» бардырлыкъды.  Бу магъаналы патриот акциягъа онлайн халда къатышыргъа да онг барды.

ЖЕТИШИМЛЕНИ СЕБЕБИ-АЛГЪА ТАЛПЫНЫУ

Тхэквондодан республиканы олимпиада резервли спорт школу 2014 жылда къуралгъанды. Школну директору Беслан Канкулов билдиргенича, алада юйреннгенле жыл санларына кёре Россейни жыйымдыкъ командаларына киредиле.

ЖУКЪЛАРГЪА КЪАЛАЙ ЖАТСА ИГИДИ

Аркъагъызмы ауруйду неда кёз тюплеригизми кёбюпдюле? Алай эсе, жукъларгъа башхача жатып кёрюгюз! Кече тапсыз жатып жукъласагъыз, халыгъыз эм тыш кёрюмдюгюз осалланырыкъды.

БАШ СЫЛТАУ-ЖУУАПСЫЗЛЫКЪ

Жылдан-жылгъа республикада автотранспорт кёп бола барады. Ол бир жаны бла игиди, жашау къолайлыкъны кёргюзтеди. Алай экинчи жанындан а, авариялада кёп адам ёледи, къыяу табады.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке