Статьи на балкарском языке

«АЛТЫНЛА» БЛА КЪАЙТХАНДЫЛА

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.

«ЖИГИТЛЕНИ КЪАУУМУНДА» - АЛЧЫЛА

Чегемде 2011 жылда туугъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнирлени бешинчи кезиую къуралгъанды. Ол Къабарты-Малкъарны Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону себеплиги бла «Жигитлени къаууму» билим-спорт эришиулени чегинде ётгенди.

Сёлешиуню ёзеги – транспорт бёлюмню шёндюгю излемлеге келишдириу

Къабарты-Малкъарда транспорт бёлюмню 2030 жылгъа дери айнытыугъа жораланнган стратегиялы сессия бардырылгъанды.

Жылы эмда кёллендирген сёзле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков энчи аскер операцияны ветеранлары Заур Атласкиров, Роман Коваленко, Герман Шевчук эмда Чеченланы Эльдар бла тюбешгенди. 

Уста къолла бош турмайдыла

Кёп болмай Лашкута элде жашагъан 85-жыллыкъ Улакъланы Мариям бла танышханма. Ол  бу жыл санына дери ариу эшиу ызын сакълаялгъанды. Жюн созуп, халы хазырлап, аны омакъ накъышла бла эшип, элтип сатаргъа да ахыр жылгъа дери къарыуу жетгенди.

УСТАНЫ САЙЛАГЪАНДЫЛА

Урунууну къоруулауну айлыгъына атап, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Юйню эмда фатарны ичинде орнатылгъан газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарагъан эм иги слесарь» деген конкурс бардырылгъанды.

КЪЫЗЫЛ, САРЫ ЭМ БАШХА ТЮРЛЮ ЧАЙЛА

Чай ичмеген, аны сюймеген хазна адам болмаз. Къара, къызыл, жашил, сары, акъ тюрлюлери окъуна бардыла аны. Дагъыда кёпле билмеген неда эшитмеген мате, улун, пуэр, каркаде, матча деген аллайла да.

«ИНСАННЫ КЪУУАНЧЫН ЁТДЮРГЕН БЕК УЛЛУ ЖУУАПЛЫЛЫКЪДЫ»

Халкъыбызны эм ариу адетлери тойланы, къурманлыкъланы ётдюрюу бла байламлыдыла. Арт кезиуде быллай байрамларына кёпле артистлени да къатышдырадыла, ала да, фахмуларын, къарыуларын аямай, адамланы къууанч кюнлери жарыкъ болурча кюрешедиле.

УРУШ ЖОЛЛАНЫ САБИЙЛЕ ЭСГЕРЕДИЛЕ

Къулийланы  Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театрда Нальчик шахарны онтёртюнчю номерли  гимназиясыны окъуучулары «Ол жолланы унутургъа  жарамаз» деген спектакльни кёргюзтгендиле. Жаш артистле «Биринчилени 
атламлары»  деген организациягъа киредиле. 

ХОРЛАМНЫ ПАРКЫ КЪУРАЛЛЫКЪДЫ

Экинчи жыл Уллу Хорламны 80- жыллыгъы белгиленирикди. Анга  жоралап Нальчикде Хорламны паркын къурар муратлыдыла. Ол байрамгъа дери хазыр болургъа керекди. 

Анда  энчи аскер операцияда  жигитлеча, жанларын-къанларын аямай къазауат этген жерлешлерибизге эсгертме да  салынырыкъды. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке