Статьи на балкарском языке

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды. Аны кезиуюнде чемпионатда хорлагъанланы,  экинчи, ючюнчю жерлеге чыкъгъанланы  саугъалагъандыла.

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерстволаны, ведомстволаны эмда жер-жерли администрацияланы таматалары  бла бардырылгъан ушакъгъа къатышыры

Чомартны жаны – тёрде

Сыйлы Рамазан ай башланнганлы Къабарты-Малкъар Республикада «Жолоучуну оразасын ачдыр» деген акция бардырылады. Аны себеплиги бла ингирде аууз ачаргъа кечирек болуп, жолда къалгъанлагъа суу бла финикле юлешедиле. Ол жумушну «Къатынгдагъынга болуш» жандауурлукъ фонд къурагъанды.

САХНАНЫ ТАСХАЛАРЫН ЖЮРЕГИ БЛА ЁТДЮРГЕНДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы артисти Тетууланы Хызырны жашы Анатолий туугъанлы бу кюнледе 70 жыл болады. Ол Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда къыркъ жылдан артыкъ ишлегенди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ ОРАЗА БАЙРАМ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъарны муслийманларын жюрегими теренинден алгъышлайма! 

Бу жарыкъ байрам бла сыйлы Рамазан ай бошалады. Аны уа уллу ниет магъанасы барды, ол инсанланы не къадар иги болургъа, огъурлу ишле этерге, башхалагъа жан аурутургъа талпындырады.

Эсгериуле, назмула, ариу сёзле

Нартанда школ-интернатда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъаннга атап  эсгериу ингир болгъанды. Белгилисича, «Крокусда»  теракт ючюн битеу Россейде да байрамла бир талай кюн бардырылмай тургъандыла.

Вячеслав Крючков КъМР-де ич ишлени министрини къуллугъуна салыннганды

Россей Федерацияны ич ишле министри полицияны генералы Владимир Колокольцев регионланы къатышыулары бла видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке