Статьи на балкарском языке

Кюйгенланы Геуюрге

Жылла да оза, тёлюле да бир бирлерин алыша,  жашаугъа жангы жигитле къошула барадыла, алгъыннгылары уа аз-аздан унутула. Болсада бир бек айырмалылары уа халкъны, тукъумну да эсинде сакъланадыла.

Жерлешлерибизни эсгергендиле, сыйларын кёргендиле

Белгилисича, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде, 1942 жылны июль айында Ростов областьны Большая Мартыновка элини тийресинде немисли ууучлаучула бла къаты къазауатда 115-чи атлы дивизияны къауумунда сермешген тёрт мингден артыкъ совет аскерчи жан бергендиле. 

МИНГ АУРУУДАН ДАРМАН

Къуру да аптекаладамы сатыладыла дарманла? Огъесе аш да боламыды дарман? Онкология ауруулагъа къажау сюелаллыкъ бахчабызда ёсген зат бармыды? Докторла айтып тургъан сарымсах кертиси бла да  профилактикагъа жараймыды? Аны юсюнден  Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан айтады:

Тийишли мадарла кёрюмдюлени кётюргендиле

КъМР-де МВД-ны коллегиясыны жыйылыуунда ведомствону къуллукъчулары жылны аллындан бери тамамлагъан ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Тюбешиуде ачыкъланнган шартла бла байламлы ич ишле министрни  къуллугъун толтургъан полицияны полковниги Назир Мамхегов тийишли буйрукъла бергенди. 

Даниялны сурат хазнасыны кёрмючю

Озгъан ыйыкъда Нальчикде А.Л. Ткаченко атлы музейде белгили коллекционер эм Илмуну бла искусствону Петровский академиясыны  член-корреспонденти Хаджиланы Даниялны сурат жыйымдыгъында болгъан чыгъармаладан къуралгъан  «Дуния – тик жолду» деген кёрмюч ачылгъанды. 

Ишин инсанлагъа сюймеклик бла сайлагъанды

Саулукъ сакълауну башха-башха бёлюмлерин сайлап, алада билимлиликлери, окъуулулукълары, жамауатыбызгъа къайгъырыулукълары бла айырмалы болгъан жашларыбыз бла къызларыбыз  асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан.

ИГИГЕ КЕЛТИРМЕГЕН ОЮМСУЗ ДАУЛАШ

Бу хапарны автору бизге терк-терк жаза туруучу огъары малкъарлы Темуккуланы Адилди. Аны чыгъармаларыны ёзеклери керти жашаудан алыннганлары ючюн жазгъан затлары бютюн сейирдиле, окъуучуну да эсинде къалгъанлары баямды.

АДАБИЯТНЫ ЭС ЖЫЙГЪАН ЗАМАНЫ

(Тёппеланы Алим бла ушакъ)

Баргъаны

«ИЧГИЧИЛИКНИ КЪАПХАНЫНА ТЮШГЕННГЕ АНДАН КЪУТУЛГЪАН БЕК КЪЫЙЫНДЫ»

Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР–ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.

-Ичгичилеге алгъын  жамауат къалай къарагъанды?

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке