Статьи на балкарском языке

РОССЕЙНИ СЕЙИРЛИК ЖЕРЛЕРИНЕ, АЙТХЫЛЫ ШАХАРЛАРЫНА ЖОЛОУЧУЛУКЪ

Адамланы ташыу бла кюрешген федерал компания (ФПК), туристлеге таплыкъгъа деп жууукъ кезиуде сегиз жангы маршрут ачар муратлыды. Аны юсюнден компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

КЪАЙСЫ ТАТЫУЛУДУ ЭМДА ХАЙЫРЛЫДЫ

Шоколадны сюймеген ким барды? Бирибиз къара тюрсюнюн, башхабыз а акъсылдым болгъанын неда сют къошулуп этилгенин сюебиз. Алай игиси къайсы болгъанын а билебизми?

БАТЫРЛЫГЪЫ, ЁТГЮРЛЮГЮ ДА ХАЛКЪНЫ АУУЗУНДА КЪАЛГЪАНДЫ

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам  да аны иги таныучусун айта-айта туруучуду.

ДОНОРНУ КЮНЮНЕ ТАНГ КЕСЕК АДАМ КЪАТЫШХАНДЫ

 Алгъаракъда КъМР-ни саулукъ сакълау министри  Рустам Калибатов  Россейде Донорну миллет кюню бла байламлы акциягъа къатышханлагъа ыспас эте, бюгюнлюкде ол болмагъанча магъаналы иш болгъанын белгилегенди. 

МАЛЧЫЛЫКЪ: КЕСИ ОНГЛАРЫБЫЗНЫ ТОЛУ ХАЙЫРЛАНЫРГЪА

Бизни къыралда эл мюлк производствону экиден бирин малчылыкъ алады, сют эмда эт рынокла уа эм уллу бёлюмледен бирлерине саналадыла. Ахыр жыйырма жылны ичинде ала дайым ёсюм кёргюзте келедиле, аны бла Россейни аш-азыкъла жаны бла къоркъуусузлугъун жалчытадыла.

ЭНЕРГЕТИКА БЛА ЖАЛЧЫТЫУДА ЧУРУМЛА ЧЫКЪМАЗЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда «КъМР-да энергияны аяулу хайырланыуну эмда энергия хайырлылыкъны юсюнден» 87-чи номерли республикалы законну толтуруу къалай баргъанын тинтгендиле.

Чынтты къырал къуллукъчу, хунерли къураучу, адепли инсан

Белгили политика эмда къырал къуллукъчу  Нахушев Заурби Ахмедовичге 80 жыл толгъанды. Ол Къабарты-Малкъаргъа Россей къыралны къыйын 
кезиулеринде биринде оноу этген къауумданды.  Ол кезиуде, бизге арталлыда къужур кёрюннген, не къуллугъунг, не даражанг, не къыйынынг эсге 

Къанат къакъдыргъан уста

 Санатны бу тюрлюсю дуния жарыкълыгъыды, къачан эсе да жашагъан, бюгюн дунияны кёрген, тамбла келлик адамланы да ич ниетлерин, ахшы умутларын къанатлы учунуу бла билдирген бир шартды. Ол фахму, ол хунер а кимге да берилип бармайдыла.

ТЕПСЕУНЮ СЮЙГЕНЛЕГЕ

Бюгюн Тепсеуню халкъла аралы кюнюдю. Анга аталгъан байрам концерт Нальчикде Къырал музыка театрда бардырыллыкъды.

БАЙ ТИРЛИК ЖЫЯР ЮЧЮН

Картофха «экинчи ётек» деп халкъда бошдан айтыла болмаз. Ол къатышмай бюгюнлюкде биз хазна аш ашамайбыз. Адамла да анга бачхаларында аслам жер бёледиле. Бу кюнле уа аны орнатыуда бек магъаналы кезиудю.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке