Статьи на балкарском языке

ОКЪУУЧУЛА БЛА ТЮБЕШИУ КЪУРАГЪАНДЫЛА

Республиканы окъуучулары КъМКъУ-ну «ПРОФСТАРТ» атлы биринчи профориентация магъаналы форумгъа жыйылгъандыла.  Ол университетни Минги тауну тийресиндеги окъуу-илму комплексини мурдорунда бардырылгъанды.  Тюбешиуню окъуу юйю вузгъа дери хазырланыу эмда усталыкъгъа тюшюндюрюу иш жаны бла управленияс

УРЛУКЪ БЛА БАШХА РЕГИОНЛАНЫ ДА ЖАЛЧЫТАДЫ

Шимал-Кавказстатдан билдиргенлерича, Къабарты-Малкъарда биринчи кварталда урлукълукъну хазырлап башлайдыла. Быйыл да ол тёре бузулмагъанды.

«ШИМАЛ КАВКАЗНЫ ТАБИЙГЪАТЫН, АДАМЛАРЫН ДА ЖЮРЕГИНДЕН СЮЙГЕНДИ»

Кавказгъа солургъа неда илму жумушла бла келгенле тауланы деменгилиликлерине, табийгъатны ариулугъуна сейир этмей къоймагъандыла. Аланы чыгъармаларында уа энчи жерни Элбрус алгъанды.

БИЛИМ БЕРИУДЕ КЪЫЙЫНЫ УЛЛУДУ

Огъары Малкъарда  ахшы, юлгюлю юйюрле кёпдле. Аладан бири Россей Федерацияны сыйлы устазы  Темуккуланы Мукайны жашы Адильни юйюрюдю.

КРЕДИТГЕ АЛГЪАН ТОВАРНЫ АРТХА КЪАЙТАРЫРГЪА ЖАРАЙМЫДЫ?

Бизни къыралда товарны алышыу неда артха къайтарыу жаны бла жорукъла бирчадыла, аны багъасы къалай тёленнгенине кёре тюрленмейдиле, дейик. Алай аны кредитге алгъанда уа иш къалай боллукъду? Бу материалда аны юсюнден айтайыкъ.

Тюкеннге не затны къайтарыргъа жарайды?

«САХНАГЪА ЮЙРЕННГЕН АДАМ АНЫ ИЗЛЕГЕНЛЕЙ ТУРАДЫ»

Малкъар сахнабызда жаш фахмуларыбызны саны ёсе баргъаны  бек къууандырады. Занкишиланы Марат да аланы арасында алчы жерни алгъаны баямды.  Аны «Эгечле», «Насыпны жулдузу», «Анам», «Унут да къой», «Сен ийнан», дагъыда башха ариу жырларын кёпле таныгъан, сюйген да этедиле.

ЖЮРЮГЕН ЖОРУКЪЛАГЪА ЭНЧИ МАГЪАНА БЕРГЕНДИЛЕ

Улбашланы Мухадинни къызы Саният халкъыбызны эски адет-тёрелерине энчи эс бёлгенледен бириди. Ол жашауунда абадан тёлюден эшите келген  магъаналы эм сейир затланы тийишдире тургъанды. Бюгюнлюкде бу затланы билгенле, алагъа кёре кеслерин жюрютюрге итиннгенле, Аллахха шукур, бардыла.

ХАЛКЪ БИРЧА КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ

1944 жылны 27 январында Жигит Ленинград шахар толусунлай эркин этилген эди.

Жанларын-къанларын аямай

«ЭТГЕН ИШИМ ХАЛКЪЫМА ЖАРАР ДЕП ЫШАНАМА»

Арт  кезиуде  бизни сахнабызда    фахмулу, ариу  ёнлю   жаш  жырчыланы  саны   кёбейгенди.  Аллай   хунерли  адамладан  бири  уа  Жуболаны Жамбулатды. Ол  Саратовда  Л.В. Собинов атлы  къырал консерваторияны да жетишимли бошагъанды.  Бюгюнлюкде   ол КъМР-ни музыка театрны солистиди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке