Статьи на балкарском языке

ЭМ КЮЧЛЮ – РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУ

Краснодар крайда футболдан «Къобанны кубогу. Жангырыу 2024» деген эришиу бардырылгъанды. «Эм кючлю команда» деген ат ючюн башха-башха регионладан 150-ден аслам жаш спортчу кюрешгенди.

АЛГЪЫН ЖАШЛАРЫБЫЗ ЭРТТЕ ЮЙЮР КЪУРАГЪАНДЫЛА

Суратдагъы жашла барысы да таулуладыла. Биринден къалгъанла Огъары Малкъардандыла. Кёчгюнчюлюкню  кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областында жашагъандыла, эл мюлкде уруннгандыла. Онсегиз-онтогъуз жылларында юйдегили болгъандыла.

«ЭТГЕН САЙЛАУУМА ЧЫРТДА СОКЪУРАНМАЙМА»

Гергъокъаланы Джамиля филология илмуланы кандидатыды. Бюгюнлюкде КъМКъАУ-ну тыш къыраллы тиллени усталыкъ халда окъутууну педагогикасы эмда психологиясы кафедрасыны доцентиди. Эки уллу монографияны, студентлеге юч окъуу китапны, къыркъ чакълы магъаналы илму статьяланы да авторуду.

АТ ЧАРИШЛЕ АРИУ МИЛЛЕТ ТЁРЕЛЕДЕН БИРИДИЛЕ

Биринчи майда Нальчик шахарны ипподромунда Жаз башыны эм Урунууну байрамына аталып  чаришле  болгъандыла. Бир минг бла эки жюз метрге, дагъыда эки минг метрге  узакълыкъда арап эм ингилиз къауумланы атла  къайсы онглуракъ болгъанын кёргюзтгендиле.

САТЫУ-АЛЫУГЪА СЕБЕПЛИК ЭТИЛЛИКДИ

Краснодар шахарда бардырылгъан InterFood Krasnodar кёрмючге Къабарты-Малкъардан юч предприятие эмда предприниматель къатышхандыла, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан.

КЁКШУУ ЁСДЮРГЕНЛЕГЕ КЪОШУЛА БАРАДЫ

Басхан районда быйыл биринчи кере кёкшуу салгъандыла. Кишпек элден Замир Тхакахов аны сынау халда 22 гектарда орнатханды. Ол Шимал жанында ёсген битимге саналгъанлыкъгъа, бизни республикада хауа болум анга тап келишеди. Жаланда иги къараргъа эм бираз къоранчла этерге тюшерикди.

КЕСЛЕРИ ИШ КЪУРАГЪАНЛАГЪА ОНГ БЕРЕ

Кеслери иш къурап къармашханладан быйыл биринчи кварталда къыралны юлюшю болгъан компанияла 2,2 миллиард сом багъасына товарла эмда жумушла сатып алгъандыла.

КЪОШАКЪ ФАЙДА ТЮШЮРЮРГЕ АМАЛ БАРДЫ

Узакъ болжалгъа ахча къыстырыкъ этиу программа (ПДС) быйыл январьда ишлеп башлагъанды. РФ-ни Ара Банкында айтханларына кёре, анга ким сюйсе да къатышыргъа эркинди. Программаны магъанасы недеди?

САБАНЛАГЪА – ХАЙЫРЛЫ, БАЛ ЧИБИНЛЕГЕ УА - УУ

Эл мюлкде битимлени заранлы къурт-къумурсхаладан бла хансдан къоруулагъан химия препаратланы, агрохимикатланы эркин хайырланыучудула. Ала бай тирлик алыргъа себеплик этедиле, сабанланы аллай заранлы затладан тазаларгъа азыракъ къоранч этдиредиле.

ЁМЮРЛЕГЕ ЭСДЕ КЪАЛЫРЧА

Бу кюнледе «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилери Къабарты-Малкъарда битеу да къыркъ «Ёмюрлюк от» эсгертмеде ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этиу бла кюрешедиле. Бу ишни ала «Сыйлы борч.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке