Статьи на балкарском языке

ГРЕК-РИМ ТУТУШУУДА – ЭКИ МАЙДАЛ

Омскда грек-рим тутушуудан 21 жыллары толмагъан гёжефлени араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде къыралны 55 регионундан 400-ден аслам спортчу 10 ауурлукъ къауумда майдалла ючюн эришгендиле.

«ТИЙИШЛИСИ ЧАКЪЛЫ ЖЮРЮМЕЙ ЭСЕГИЗ, ЁПКЕЛЕНИ ЁЛЧЕМЛЕРИ ДА АЗАЯДЫ»

Не аз да сууукъ болгъанлай  ёпкеле ауруп нек къаладыла? Аны  юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла  ушакъ этгенбиз.

–Аслижан, ёпкелени саулукъларын къалай сакъларгъа боллукъду?

МИЛЛЕТ УСТАЛЫКЪЛАДАН МАСТЕР-КЛАССЛА

«Россей» халкъла аралы кёрмючде ётген Предпринимательствону  кюнюнде Къабарты-Малкъардан он предприниматель тематика мастер-классла бардыргъандыла, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан.

ШАХМАТЧЫЛАГЪА – АХШЫ СЫНАУЛА

Нальчикде шахматладан эришиуге бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ингушетиядан 165 спортчу къатышхандыла. Къабарты-Малкъарны шахматчылары, ахшы оюнла кёргюзтюп, аслам майдалгъа ие болгъандыла.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛИКНИ ТАСХАЛАРЫ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИ

Кёп болмай Социал гуманитар (СГИ) эм Менеджмент, туризм эм къонакъбайлыкъ жаны бла  индустрия институтла къурап  Къабарты-Малкъар къырал университетде учаргъа  самокатла бла велосипедле  берген «Юрент»   сервисни къурагъанладан бири  Андрей Азаров бла тюбешиу ётгенди.

«Аналаны тилеклери толгъанды: тюзлюк хорлагъанды, биз къайтханбыз!»

Политика репрессия сынагъан малкъар халкъны мемориалыны аллында 8 мартда халкъ эрттенликден жыйылып башлагъанды.  80 жыл мындан алгъа  миллет сынагъан зорлукъну, Орта Азиягъа  бла Къазахстаннга  баргъан 18 кюнню бла кечени  эмда киши жеринде жашагъан 13 жылны ичинде ёлгенлени эсгерирге  власть ор

Баш борч – тёрели юйюр байлыкъны сакълау

Россейни Президентини оноуу бла быйыл Юйюрню жылыды. Аны бла байламлы республиканы Жамауат палатасында коммерциялы болмагъан организацияла (НКО) юйюр политиканы бардырыугъа къаллай болушлукъ эталлыкълары сюзюлгенди.

ГЕОДЕЗИСТНИ БЛА КАРТОГРАФНЫ КЮНЮ

Хар жыл сайын мартны экинчи ыйых кюнюнде Россейде Геодезистлени эмда картографланы кюню белгиленеди. Бу байрам РФ-ни Президентини буйругъу бла 2000 жылда 11 ноябрьде тохташдырылгъанды.

ЮЙРЕННГЕНЛЕРИН САХНАДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

 Къулий Къайсын  атлы  Малкъар  къырал театрны жаш актёрлары Москвада окъугъанларында юйреннгенлерин алгъаракълада  къараучулагъа кёргюзтгендиле. Ол кюн аланы иоюнларына къарагъанла театргъа, циркге да бир жолгъа келгенча болгъан эдиле. Бу жаш адамла кёп тюрлю жанрла жаны бла фахмулудула.

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ СЫЙЛЫ РАМАЗАН АЙ БАШЛАННГАНЫ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

КъМР-ни  Башчысы К.В. Коковну Сыйлы Рамазан ай башланнганы  бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъар Республиканы муслийманларын сыйлы Рамазан ай башланнганы бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке