Статьи на балкарском языке

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди. Элни маданият юйюнде китапханада  «Маданият» миллет проектини чеклеринде жангыртыу ишле  ётгендиле.

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслеринден да сёлешгенбиз. 

Бир бирге хурметни, намысны, кертиликни юлгюсюн кёргюзте

Бу кюнледе Элбрус районда Юйюрню жылына аталгъан уллу байрам болгъанды. Ол «Юйюр – насып жылытхан жюрекди» деген ат бла Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйде бардырылгъанды. 

ХАР САБИЙНИ ЖЮРЕГИНЕ ЖОЛ ТАБА

«Жулдузчукъла» сабий сад Кёнделен элни 1-чи номерли орта школуну къурамындады. Ол эки мекямгъа юлешинеди. Эки къаууму школну элни баш жанындагъы мекямда, бир къаууму уа элни ортасындагъы мекямдадыла.

СЁЗ НЁГЕР ТАПХАН БИР-БИРДЕ БОЛМАГЪАНЧА КЪЫЙЫНДЫ…

Бир кюн редакциягъа биреу сёлешеди да, былай хапарлайды: «Мени атым Рафшанды, тукъумум Хигу.  Нальчикде он жыл жашагъанма. Насыплы жылла эдиле ала! Черкесланы Лариса башчылыкъ этген сокъурланы биригиуюнде къаллай бир байрамла болуучу эдиле.

«ХАР ИНСАН ДА САУЛУКЪЛУ БОЛСА СЮЕМЕ»

Медицинагъа хар врачны жолу энчиди. Акъ халат кийиу адамлагъа игилик тежеуге тенгди. Ахкёбекланы Ахматны къызы Зайнаф Тёбен Чегемде терк медицина болушлукъну врачы эм «Ариана» медицина араны терапевти бла дерматологу болуп ишлейди. Токуйланы Рамазанны жашы Марат бла эки жаш бла къыз ёсдюредиле.

ЭЛЛЕДЕ ЖОЛЛА МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРЧА

Арт жыллада КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну башчылыгъы бла «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, элде жоллагъа тынгылы ремонт этиледи.

ЮЛЮШЛЮ КЪУРУЛУШДА АХШЫ АМАЛ

Юлюшлю къурулушда эскроу-счёт деген амал чыкъгъанлы талай жыл болады. Анга кёре кёп фатарлы юй сюерге умут этген компания, къурулушну алгъынча ахчаны адамладан жыйып угъай, жаланда кесини финансларын неда банкдан алгъан кредитни хайырланып бардырыргъа боллукъду.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке