Статьи

Урысейм и фейдэ къыпэкIуэну щытмэ, хэти сыдэлэжьэну сыхьэзырщ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир, хабзэ зэрыхуэхъуам тету, илъэсыр зэрекIуэкIар къыщапщытэж зэIущIэ ин журналистхэм ядригъэкIуэкIащ.

Гъуэгум щысакъын зэрыхуейр аргуэру ягу къагъэкIыж

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и автоинспекторхэмрэ жылагъуэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ гъуэгум зэрыщызекIуапхъэ мардэхэм цIыхухэр зэрытетыр къэпщытэным, хабзэхэр уэим пщIы зэры­мы­хъунум абыхэм иджы­ри зэ гу лъегъэ­тэ­ным теухуа Iуэху. Нэхъыбэу абы къыхашар рулым дэс цIыхубзхэрщ.

«Си анэр псом нэхърэ нэхъыфIщ, абы гъуэгу хабзэхэр къызэпиудыркъыми»

Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ акцэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэм дэт «ПсыIэрышэ цIыкIу» сабий сад №72-м.

«Си бзэ - си псэ, си дуней-2020» щытекIуахэр ягъэлъапIэ

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си бзэ - си псэ, си дуней-2020» республикэ зэпеуэм щытекIуахэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджакIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр щхьэхуэ-щхьэхуэу гуэшауэ щытащ.

ЛIыгъэр зыхуэдэм яхутопсэлъыхь

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм IэнатIэм и ветеранхэр я гъусэу иджыблагъэ щыIащ Ислъэмей къуажэм и курыт школ №1-м. Хэкум и ХъумакIуэхэм я махуэм ­теухуауэ абыхэм еджакIуэхэм драгъэкIуэкIа дерсыр къызэрагъэпэщат «Урысей гвардиер ЛIы­хъужьхэм ятеухуауэ» Iуэхум хыхьэу.

Иджыри гъуэгуищ зэрагъэпэщыжащ

«ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэн­шэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ щIыналъэ трассэу дызэрыт илъэсым километр 95-рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыжыну траухуауэ щытащ.
Ауэ щIыналъэ бюджетым и гъуэгу фондыр зэгъэ­зэ­хуауэ къызэрагъэсэбэ-пам и фIыгъэкIэ километри 8,5-м апхуэдэ лэжьыгъэхэр зэ­рыщрагъэкIуэкIын ахъшэ къахудэхуащ икIи ахэри зэ­фIагъэкIащ.

«Си бзэ-си псэ, си дуней» зэпеуэм 2020 гъэм щытекIуахэр

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ ­щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си ­бзэ - си псэ, си дуней» республикэ зэпеуэм 2020 гъэм щыте­кIуа­хэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI ­зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджа­кIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр гуэшауэ щытащ.

Ди щIыналъэм зегъэужьыным хуэгъэпса Iуэху дахэ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIэкIэ сенатору щыIэ, ди щIыналъэм и Президент къулыкъур зэманкIэ езыхьэкIа, зэфIих псапащIэ IуэхуфIхэмкIэ цIэ­рыIуэ ди хэкуэгъу Къанокъуэ Арсен гъэмахуэ кIуам къыхилъхьауэ щытащ «Start Up 5642» проектыр.

Жылагъуэм нэхъ псынщIэу хэзэгъэжын папщIэ

«КъБР-1» телеканалым и корреспондентхэр иджыблагъэ щыIащ Урысейм и ФСИН-м Къэбэрдей-­Балъкъэрым щиIэ Управленэм хабзэм ебэкъуахэм тралъхьа тезырхэр щрагъэпшыныж и колоние №3-м.

Дызыхуэныкъуэ хъугъуэфIыгъуэ

Зэманым къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм цIыхуми, дунейми, къэрал зэхэлъыкIэми, IуэхущIэкIэми зыщыдихъуэж лъэхъэнэщ иджыпсту дызы­хэпсэукIыр. КъытщIэхъуэ щIэблэр куэдкIэ дэмыщхьу, зыужьыныгъэм хуэпабгъэу, губзыгъэу, Iэджэми хуэIущу къыдокIуэтей. Ауэ сыт хуэдиз псынщIагъ иIэу зэманым зимыхъуэжми, зэи зэпхъуэкI мыхъун хъугъуэфIыгъуэ гуэрхэр хэтщ ди гъащIэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи