Статьи

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхахащ «Динамо» зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщIыр.

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэм и щIыналэ IуэхущIапIэм и зэIущIэ.

Къанокъуэ Арсен: Си мурадхэм ящыщу япэр - си Хэкум схузэфIэкI хуэсщIэнырщ

Политик цIэрыIуэ, 2005 - 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен иджы илъэс еплIанэ хъуауэ къэрал IэнатIэ пэрыту ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуолажьэ - ар УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэщ, ФС-м Хамэ къэ­рал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ.

Афганистан - мыкIыж уIэгъэ.

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэ­рырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 31-рэ ирикъуащ. А махуэм ирихьэлIэу республикэм и къалащхьэм, щIыналъэхэм щекIуэкIащ абы теухуа Iуэхухэр.

ЗауэлIхэр утыку йохьэ.

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу.

Дипломат лэжьакIуэхэм я махуэр ягъэлъапIэ.

Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «Искусство дипломатии» зэIущIэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм щеджэ и пэшым и къудамэм и лэжьакIуэхэм. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ Гуманитар-техникэ колледжым и кадет корпусым и «Правоохранительная деятельность» IэщIагъэм и студентхэр.

Кыщпэк и хьэщIэхэр.

Кыщпэк курыт еджапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIыхъужьхэм я блын» зыфIаща стендыр. Ар трау­хуащ Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэ­ры­щытхьрэ илъэс 75-рэ зэ­рырикъум.

Наркотикым пэщIэтыну къыхураджэ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьа­кIуэхэр, нарколог дохутырхэр ­КъБКъУ-м и «Точка кипения» центрым мазаем и 12-м студентхэм щаIущIащ. Зэхыхьэм хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм щеджэхэри, апхуэдэу информационнэ технологиехэмкIэ колледжым и студентхэри. Ар трау­хуат наркотикым зэрыпэщIэтыпхъэ Iэмалхэм.

ЩIалэгъуалэр псэкупсэу гъэсэным диным щиIэ мыхьэнэр.

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъып­лъы­нымкIэ и управленэм (УНК), Урысей МВД-м и Управленэу Налшык къалэ щыIэм балигъ мыхъуа­хэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм я лэжьа­кIуэ­хэр хэтащ «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэнша­гъэм­рэ пап­щIэ» акцэм хыхьэ «ЩIалэ­гъуалэр псэкупсэу гъэсэ­ным диным щиIэ мыхьэнэр» Iуэху щхьэпэм.

ЦIыхубэм я гурыщIэхэр къагъэнаIуэ.

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир вэсэмахуэ яIущIащ къэ­ралым и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэ­хэр хэлъ­хьэным теухуауэ зэхуашэса лэ­жьакIуэ гупым. Адрей цIыху 75-м яды­щIыгъуу абы хэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, Президентым и деж Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ советым нэгъабэ лъандэрэ хагъэхьа Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи