Статьи

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Налшык шахмат еджапIэ къызэрыщызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм

Налшык къалэм и Къэбэрдей уэрамым лъэсу къыщыпкIухь хъу и Iыхьэм хуэзэу жэпуэгъуэм и 3-м къыщызэIуахащ «Каисса» зыфIаща шахмат еджапIэр.

Тэрч къалэм сабий садыщIэ къыщызэIуах

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 3-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Тэрч муниципальнэ щIыналъэм щыIащ.

ЕхъулIэныгъэхэм я лъабжьэ

ЦIыхур зыпэрыт IэнатIэм игури и псэри ирихьэлIэу лажьэмэ, абы дэрэжэгъуэ къыхуэзыхьыр езым и закъуэкъым - я насып ­къикIауэ жыпIэ хъунущ ар зыхэт гупми, и зэфIэкIыр зрихьэлIэ дэтхэнэми. Псом хуэдэжкъым ар егъэджакIуэмэ. Абы щыгъуэм а цIыхур езым бгъэдэлъ фIы­гъуэхэмкIэ: псэ хуабагъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ акъылымкIэ ядогуашэ и нэIэм щIэтхэм, хэлъ ­хьэл-щэн дахэри абыхэм щапхъэ яхуохъу.

Анэ пэлъытэу къытхэт ди унэтIакIуэ

Махуэ къэс дызэкIуалIэ еджапIэр школакIуэхэм я ­нэхъыбапIэм унэ етIуанэу къыдолъытэ: аращ махуэм и Iыхьэшхуэ щыдгъакIуэр, фIыуэ тлъагъу ди ныбжьэ­гъухэм дащыхуэзэр, нэхъыщхьэращи, балигъ гъащIэм дызэрыхэувэн щIэныгъэмрэ дуней еплъыкIэмрэ я ­лъабжьэхэр щыдгъэтIылъыр.

Псори зыгъэпIейтей Iуэхум топсэлъыхь

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 30-м Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ КъБР-м Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэр.
Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., къа­лэхэм, щIыналъэхэм я администрацэ-хэм, хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я Iэ­тащхьэхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ къэралым 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьынур щыубзыхуа Указыр Урысейм и щIыналъэхэм гъэзэщIа зэрыщыхъум теухуауэ Къэрал Советым и Президиумым иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Урысейм и Президент Путин Владимир видеоконференц мардэм тету фокIадэм и 28-м иригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и Президиумым и зэIущIэ зыубгъуа. Ар техуауэ щытащ къэралым 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэхэр щыу­бзыхуа Указыр Урысейм и щIыналъэхэм гъэзэщIа зэры­щыхъум. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Урысеймрэ Белоруссиемрэ я ЩIыналъэхэм я Зэхуэсышхуэм и VII зэхыхьэм Iэ щытрадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Беларусь Республикэмрэ зэдэлэжьэным теухуа зэгурыIуэныгъэм

Белоруссиемрэ Урысеймрэ я ЩIыналъэхэм я Зэхуэ­сы­шхуэм и VII зэхыхьэм и пленарнэ зэIущIэм къриубыдэу фокIадэм и 29-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iэ тридзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Бела­русь Республикэмрэ я правительствэхэр лъэныкъуэ куэдкIэ зэрызэдэлэжьэнур щыубзыхуа зэгурыIуэныгъэм.

ЦIыху лэжьакIуэр фIыуэ солъагъу

Зэрысабийрэ и лъым хэпщауэ, Къущхьэ Iэмырхъан къогъуэгу­ры­кIуэ цIыху къызэрыгуэкIыу. ЧэнджэщкIи IуэхукIи зыкъыхуэзы­гъазэхэм защидзейуэ и хьэлкъым, зэрыхузэфIэкIкIэ защIегъакъуэ, лей къызытехьэм къыщхьэщож. Къулыкъушхуэ щиIыгъа зэманми и дуней тетыкIэм зихъуэжауэ ­щытакъым абы: «сыминистрщ» жиIэу и мыхьэл къищтакъым.

Абыхэм я псэхэр Апсны уафэгум щхьэщосыкI

Зи гугъу сщIыну цIыхубзыр Апсны щIыналъэм щыпсэууэ зымыцIыху цIыкIуми инми яхэту къыщIэкIынкъым. Абы тепсэлъыхьу зэхэпхынущ Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэри, абыхэм я адэ-анэхэри. КъыщацIыху ар Урысейми, хамэщI щы­псэу ди лъэпкъэгъухэми.

Мэзхэр къабзэу гъэ щIэгъэкIыным хуэунэтIауэ

Жыгхэр хъуа хъун, бэгъуэн пап­щIэ мэзхэм зэпымыууэ уи нэIэ ятетын зэрыхуейр зым и дежкIи щэхукъым. Аращи, республикэм и мэз IуэхущIапIэхэм агротехникэм къигъэув лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи