Статьи

Къурмэныр къызэрежьар.

Муслъымэным и фарзхэм (Iэмал имыIэу ­игъэзэщIэн хуейхэм) ящыщщ къурмэн укIыныр. Ар Алыхьым и арэзыщIыныгъэр къызэралэжь, Тхьэм пэгъунэгъу ухуэзыщI Iуэхугъуэщ икIи мы гъэм тохуэ шыщхьэIум и 11-13 махуэхэм. Дауэ атIэ Къурмэныр къызэрежьар икIи сыт абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар?

Псыгуэнсу щыщщ ар, упэлъэщынукъым.

БлэкIа лIэщIыгъуэм и бгъущI гъэхэм Псыгуэнсу къуажэм хуабжьу зыщиубгъуащ спорт лIэужьыгъуэ зыбжанэм. Абыхэм щIэуэ къахыхьащ а щIыпIэм щыщ ныбжьыщIэ куэд дэзыхьэха кикбоксингыр. Аращ зи фIыгъэр дуней псом тIэунейрэ и чемпион, Европэмрэ ЩIы хъуреймрэ я кубокыр къэзыхьа, спортымкIэ дунейпсо класс зиIэ мастер Жьанэ Мурат а жылэм къызэрыдэкIар.

Минги тауну тёгерегине чабыуда россейлиле алдадыла.

Бу кюнледе Элбрусну тёгерегине марафон чабыу бардырылгъанды, ол трейлраннингден (табийгъат рельефде чабыу) халкъла аралы Adidas x Alpindustria Elbrus World Race-2019 эришиулени чегинде къуралгъанды. Анда россейли спортчула биринчи юч жерни алгъандыла.

Терк эмда тынгылы.

Республиканы ара шахарыны жолларында чунгурланы жамарча жангы техника сатып алыннганды. Нальчикни жер-жерли администрациясында айтханларына кёре, аны хайыры бла быллай иш энди бютюн терк эмда качестволу тамамланырыкъды.

Сауутланы кеси алларына чыгъаргъанлагъа закон къатыланырыкъды.

Жангы законопроектни автору – Къырал Думаны депутаты, къоркъуусузлукъ эмда коррупциягъа къажау сюелиу жаны бла комитетини къауумуна кирген Адальби Шхагошев бу кюнледе Къабарты-Малкъарны право низамны сакълаучу органларында къуллукъ этгенле бла тюбешгенди.

Махуэ Билал Олимп дыжьын медалыр къыхуэнауэ Польшэм утыку къыщохьэж.

БэнэкIэ хуитымкIэ дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал зэхьэзэхуэхэм къы­щыхыхьэжащ шыщхьэуIум и ­2 - 4 махуэхэм Польшэм и къалащхьэм щекIуэкIа Циолковский Вацлав и фэеплъ турнирым. Ар къыщызэIуах дакъикъэхэм ирихьэлIэу наIуэ хъуащ 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм килограмми 120-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм щытекIуауэ къалъытари.

ЗгъэзэщIа ролхэр сщыщ Iыхьэ хъуащ.

УФ-м и Президентым мы гъэр Театрым и илъэсу ­игъэуващ. Абы ехьэлIауэ ди деж щекIуэкI Iуэхухэм тедгъэпсэлъыхьыну, и лэ­жьы­гъэхэми я гугъу ед­гъэ­щIыну «Адыгэ псалъэ» ­газетым и хьэщIэщым ­къедгъэблэгъащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Що­джэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэ­рал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэ­мырзэ Ахьмэд.

КIуащ Алинэ и къэхутэныгъэщIэр.

«Сириус» урысейпсо ныбжьыщIэ центрым иджыблагъэ щызэхуащIыжащ ещанэ егъэджэныгъэ программэр. «Къыхуеджэныгъэ ин» фIэщыгъэр зиIэу екIуэкIа программэм и «МатериалыщIэхэр» унэтIыныгъэмкIэ екIуэкIа зэпеуэр къызэригъэпэщащ «Жырымрэ гъущI зэхэжыхьахэмкIэ Москва дэт институт» Лъэпкъ къэхутакIуэ техникэ университетым (НИТУ «МИСиС»).

Бахъсэн псым телъ лъэмыжыр зэгъэпэщыжын яухри къызэIуахыжащ.

Прохладнэ - Бахъсэн - Iуащхьэмахуэ автомобиль гъуэгум и 93-нэ километрым хуэзэу Бахъсэ­нып­сым телъ лъэмыжыр къызы­хуэтыншэу зэрагъэпэщыжащ.

Адэжь хэку и бын зеиншэ хъуркъым.

Зи хэку къэзыгъэзэжахэм я махуэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм Налшык и «Трек» щIыпIэм шы­щхьэу­Iум и 1-м щигъэлъэпIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи