Статьи

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ щIыналъэхэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным теухуауэ щыта зэIущIэм.

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ ­федеральнэ округым щыIэ ­Чайкэ Юрий бадзэуэгъуэм и 23-м иригъэкIуэкIащ ­КИФЩI-м хыхьэ щIы­налъэхэм я социально-экономикэ зыу­жьыныгъэм теухуа Iуэхухэр щызэп­къраха зэIущIэ.

Ягъэувауэ щыта мардэхэм я ещанэ Iыхьэр зэрыIуахыжынум Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщыхуагъэхьэзыр

Видеоконференц мардэм тету КIуэ­кIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирусым зыщыщыхъумэ­ным­рэ а уз зэрыцIалэм зэрызиуб­гъум пэщIэтынымкIэ Оперативнэ штабым и зэIущIэ.

Быф Анатолэ и жэрдэмкIэ

Иджыблагъэ Къэрал Думэм ещанэ еджэгъуэкIэ къыщащтащ «Пестицидхэмрэ агрохимикатхэмрэ ­шынагъуэншэу зегъэкIуэным и IуэхукIэ» Федераль­нэ законым и 22-нэ статьям зэхъуэкIыныгъэ хэлъ­хьэным теухуауэ» федеральнэ закон №681101-7-м и проектымрэ «Мэкъумэш унэтIыныгъэ зиIэ щIыхэм къат хъерым къэрал кIэлъыплъыныгъэ иIэным и IуэхукIэ» Федеральнэ законымрэ.

Куба къуажэм хуокIуэ

«Шынагъуэншэ фIагъ лъагэ зиIэ гъуэгухэр» лъэпкъ проектым и къалэн нэхъыщхьэр щIыналъэхэм щы­щыIэ автомобиль гъуэгухэр мардэм къигъэтIэсэ-нырщ. Абы ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым лэ­-жьы­гъэшхуэ щызэфIах.

Уи дуней тетыкIэм дропагэ

Мы хъуэхъур зыхуэгъэзар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием и студенткэ пажэхэм хабжэ, гъэсэныгъэ дахэ зыхэлъ адыгэ пщащэ Щоджэн Ланэ Артур и ­пхъурщ. Абы и ныбжьыр илъэс 20 ирокъу мы махуэхэм.
ДЫХУЕЙЩ а хъыджэбз губзыгъэм, хьэл-щэн дахэ зыхэлъым и махуэшхуэмкIэ дехъуэхъуу, мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ зыхуэдгъэзэну:

Лъэужь дахэ къызэринэкIащ

ЦIыху куэдым гущIыхьэ ящыхъуащ Аруан къуажэм и Бзылъ­хугъэхэм я зэгухьэныгъэм и гуа­щэ Къардэн Маринэ Му­хьэ­мэд и пхъур игъуэ нэмысу дунейм зэрехыжар. ГъащIэр фIыуэ зылъагъу, сыт хуэдэ Iуэ­хуми хуэжыджэр, ицIыхухэм яхуэ­гумащIэ, имыцIыхухэми яхуэбзэIэфI Маринэ гъащIэ мащIэу къыщIэкIащ.

КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Налшык и гъуэгухэр зэрызэрагъэпэщыжым, къалэм и теплъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам зыщиплъыхьащ республикэм и къалащхьэм и теплъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI ухуэныгъэхэм, гъуэгухэр зэрызэрагъэпэщыжым щыгъуазэ зищIащ.

Лэжьыгъэр зэпыуакъым

Бахъсэн районым щыпсэухэр илъэхъэфакъым дуней псор зэ­щIэзыщта уз зэрыцIалэм и зэранкIэ унэм укъыщIэкI зэрымыхъум. ЩIыналъэ администрацэм щэнхабзэмкIэ, щIалэгъуалэм я Iуэхумрэ спортымкIэ и къудамэхэм хъыбар къы­зэрыдагъащIэмкIэ, ахэр къуажэхэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм ядолажьэ интернетым и Iэмалхэр къагъэсэбэпурэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр УхуакIуэ колледжыр

ГъащIэм къыщысэбэпыну IэщIагъэхэр щызрагъэгъуэт еджапIэ нэхъыфIхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэр «УхуакIуэ» колледжыр. ЕджапIэм щагъэхьэзыр цIыхубэ хозяйствэм и IэнатIэ куэдыр зыхуэныкъуэ, зэманым къигъэув мардэхэм тещIыхьауэ лэжьэфыну IэщIагъэлI­хэр.

Адыгагъэр я Iэпэгъуу щIэныгъэ лъагъуэр хэзышхэр

Адыгэу ущытыным къикIыр зауэлI хахуэм и псэ пIутынырщ. Щхьэ­хуитыныгъэм зэрыхуэпабгъэмрэ къарууэ яхэлъамрэщ а лъэпкъым гъуэгугъэлъагъуэ хуэхъуари и тхыдэр зыгъэнэхуари. Зэман куэд дэкIащ ди лъэпкъым зэрихьа лIыгъэмрэ бэлыхьу зыхэтамрэ лъандэрэ, ауэ а хахуагъэмрэ лIыгъэмрэ ноби тфIэкIуэдакъым.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи