Статьи

Бадзэуэгъуэм и 10-м къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIуахыж ягъэувауэ щыта мардэхэм щыщ зи чэзу Iыхьэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету бадзэуэгъуэм и 8-м иригъэкIуэкIащ коронавирус уз зэрыцIалэм республикэм зыщемыгъэубгъу­ным хуэунэтIа лэжьыгъэ­хэр къызэрызэрагъэпэ­щым­рэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэху­хэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэр.

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ

Видеоконференц мардэм тету КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэ администрацэхэмрэ къалэ округхэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и премьер-министр Мусуков А., Правитель­ствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф М., Правительствэм и Уна­фэ­щIым и къуэдзэ Къуныжь М., финанс­хэмкIэ и министр Лисун Е. сымэ.

Унагъуэ нэхъыфIхэм йохъуэхъу

Унагъуэм, лагъуныгъэм, пэжыгъэм и урысейпсо махуэм ирихьэлIэу Бахъсэн щIыналъэм зэщхьэ­гъусэ нэхъыфIхэр щагъэпажащ.

Хэкужь щалъытэ, хамэщІ щахутэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. «ХамэщІ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм бзэр ­къабзэу яхъумащ, уа­хы­хьэу ящІэж ІуэрыІуатэр зэхуэпхьэсыжыну уасэ иІэ­тэкъым», жаІэу си егъэджакІуэхэм сыщытрагъэгушхуэм, ІуэрыІуатэщыпэ гуращэр сиІэу 2005 гъэм щы­пэкІуэу Тыркум се­жьащ.

Къуажэм и теплъэр къагъэщIэрэж

«Къалэ кIуэцIхэм тыншыгъуэхэр къыщызэгъэпэ-щын» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэщ Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновскэ къуажэм и цIыху зэхуэсыпIэ нэхъыщхьэхэр зэрырагъэфIакIуэр.

Правительствэм и лэжьыгъэм хоплъэж

КъБР-м и Хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и спикер Егоровэ Татьянэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэхуэсым щызэпкърахащ КъБР-м и Правительствэр 2019 гъэм зэ­ры­лэжьа щIы­кIэр.
ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и прокурор Хабаров Николай.

Уафэбгыкъу и нэлат

Пасэрейм я зэманым акIэупсыж тхьэлъэIу хуащIыжыху лIыр уанэгум къикIыртэкъым. Зи акIэ яупсыжа лIыжьым и гъащIэ теплъэгъуэхэр дапхуэдэу гъэщIэгъуэну щымытами, зауэ дзапэщIэкI щита а махуэ за­къуэр­ щымыгъупщэурэ щIылъэ дунейр ибгынэрт. Зэ закъуэщ лIыр апхуэдэу дзапэ зэрыщIэкIыр. А зэри гъащIэм здыкIуэцIрех.

Автомобиль гъуэгур зэрагъэпэщыж

«Шынагъуэншэ икIи фIагъ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм щыгъэзэщIэным пащэ.
Зэгъэпэщыжын щIадзащ Бахъсэн-Кыщпэк гъуэгур. ЦIыху минитхум нэблагъэ щыпсэу къуажэм и Совет уэрамым кIуэцIрыкI километри 5,5-м мы махуэхэм йолэжь. Абы тетщ социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэ зыбжанэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ Урысей Федерацэм промышленностымрэ сатумкIэ и министр Мантуров Денис

Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым лэ­жьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм промышленностымрэ сатумкIэ и министр Мантуров Денис. Федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIыр кIуащ медицинэ рентген Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэр къы­щIэзыгъэкI «Севкаврентген-Д» IуэхущIапIэм.

Зыхуей хуэзэу екIуэкIащ

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтыр ди къэралым зыхуей хуэзэу щекIуэ­кIащ. Бадзэуэгъуэм и 1-м, бэрэжьейм, иухащ Iэ­Iэ­тыр. Ар махуиблкIэ екIуэ­кIащ. Иджырей IэIэ­тыр адрейхэм емыщхьу кIыхьу зэрекIуэкIам къыщы­мынэу, зэIухауи щытащ - абы кIэлъыплъащ цIыху мелуан ныкъуэм щIигъу.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи