Статьи

Республиканы социал-экономика айныууну бир талай соруууна къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы Правительствосуну келечилери бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Жашауда бардырыулары миллет проектлени неда башха къырал программаланы чеклерине кирмеген, алай энчи ишлеуню эм къырал властьны федерал органларында болжалгъа салынмагъан оноуланы излеген республиканы социал-экономика айныуу бла байламлы талай соруугъа къаралгъанды.

Лъагъуэхэшыр лъэпкъым щыгъупщэркъым

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм пщIэ лъагэ щызиIэ лэжьакIуэшхуэ Дер Едыдж и унагъуэм 1947 гъэм фокIадэм и 14-м къихъуащ зи псэр адыгэм хузэIухауэ лэжьа, къызы­хэкIа лъэпкъым щыпкъэу хуэпсэуа, зи псалъэм Iуэху къыпэкIуэу дунейм тета Дер Станислав.

ЛIыгъэр гъащIэкIэ къыщапщытэкIэ

Урысейм и бэдаущ утыкум нэгъэсауэ щилIыфIыхьа юрист щэджащэ Къалмыкъ Юрэ и гъащIэр, цIыхугъэр, лIыгъэ уасэр къриппщытэну ирикъунщ Шэшэным зауэ зэрыщрагъажьэмкIэ мыарэзыуэ, уеблэмэ ар зыщIэ властым и мэ адэкIэ къыщыуну хуэмейуэ, къэралыгъуэшхуэм и министр IэнатIэр зэригъэтIылъар! Хэт нобэ апхуэдэ зыхузэфIэкIынур?!

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэфIэкIащ «КАМАЗ-мастер» командэм и зыгъэсэныгъэхэр

«Дакар», «Шылэ гъуэгуанэ» дунейпсо зэпеуэхэм мызэ-мытIэу щытекIуа ­«КАМАЗ-мастер» гупым зыщигъасэу Къэбэрдей-Балъкъэрым махуэ зыбжанэкIэ щыIащ.
Республикэм и бгылъэ гъуэгухэм абыхэм зыщыхуагъэхьэзыращ «Дакар-2021» дунейпсо ралли-марафоным. Ар дызыхуэ­кIуэ илъэсым и щIышылэм Сауд Хьэрып къэралым щекIуэкIынущ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ республикэм и мунипалитетхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ

КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ я администрацэхэм я унафэщI­-хэм я зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и ­Премьер-министр Мусуков А. ТI., ­КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­-щIым и къуэ­дзэ Къуныжь М. А., республикэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ-комму­нальнэ ­хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч А.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей - си тхыдэ» паркыр Псыхуабэ къызэрыщызэIуахым теухуауэ екIуэкIа дауэдапщэм

Ставрополь щIыналъэм хыхьэ Псы­хуабэ къалэм фокIадэм и 11-м къы­щызэIуахащ къэралым щынэхъ ин дыдэхэм ящыщ «Урысей - си тхыдэ» музей-гъэлъэгъуапIэ комплексыр.

КъБР-м и УнафэщIыр епсэлъащ республикэм и санитар-эпидемиологие къулыкъум и лэжьакIуэхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек Санитар-эпидемиоло­- гие IэнатIэм пэрытхэм я махуэм и пэ къихуэу яIущIащ «Роспотребнадзор»-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм.

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ сыт щыгъуи лажьэ зэщIэзыгъэуIуэ гупымрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ зэхэт

Хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ сыт щыгъуи лажьэ зэщIэзыгъэуIуэ гупымрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ зэхэт КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэм щIэту вэсэмахуэ екIуэкIащ.

Нэхъ пасэу къызэхуосыжхэр

КъБР-м и Парламентым и бжьы­хьэ лэжьэгъуэр фокIадэм и 10-м къызэIуахащ Урысей Федерацэм­рэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ.

Къардэн Мурат и цIэр фIащ

Шэджэм къалэм иджыблагъэ къы­щызэIуахащ алыдж-урым бэ­нэкIэмкIэ школ. А спорт лIэужьы­гъуэмкIэ Олимп чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр абы фIащащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи