Статьи

КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм хагъэхьэ.

ЩэкIуэгъуэм и 23-м Москва щызэхэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и ХIХ съез­дыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу абы хэтахэм я пашэу щытащ КIуэкIуэ Казбек.

«Налмэсыр» Ставрополь къыщофэ.

Хабзэ зэрыхъуам тету, иджы илъэс ещанэ хъуауэ Ставро­поль къалэм щокIуэкI «Адыгэ дуней» щэнхабзэ фестивалыр. Ар мы гъэми къызэригъэ­пэщащ а къалэм щыIэ «Адыгэхэр» шэрджэс щэнхабзэ цент­рым и унафэщI Шыбзы­хъуэ Юрэ.

ЩоджэнцIыкIу Алий ягу къагъэкIыж.

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ адыгэ уса­кIуэ, тхакIуэ, адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, ­КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий и фэ­еплъ пщыхьэщхьэ.

115-нэ шуудзэ дивизэр къыщызэрагъэпэщауэ щыта махуэм и щIыхькIэ.

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур гъэлъэ­пIэным теухуауэ ирагъэ­кIуэкIыну Iуэхухэм хиу­бы­дэу ­Бахъсэн районым ис­хэм ягу къагъэкIыжащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу­удзэ дивизэм хэтахэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр.

Сэбаншы Фаридэ къыхуагъэфэщащ Ежевскэм и цIэр зезыхьэ саугъэтыр.

Зэпеуэм абы игъэхьа лэжьыгъэр, дизель гъэсыныпхъэкIэ лажьэ мэкъумэш техникэр мыкъутэу нэхъыбэрэ лэжьэным хуэгъэпса гупсысэщIэхэр зи лъабжьэр, игъэхьэзыращ техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, университетым «Машинэхэр зэрылажьэмрэ ахэр зэрызэрагъэпэщыжымрэ» и кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бэлэтокъуэ Анзор и унафэм щIэту.

Къуэн Аслъэн и унагъуэм я нэIэ тетщ.

Республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэм ящыгъупщэркъым зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэр, я нэIэ трагъэтщ абыхэм я унагъуэхэм.

Iейм щахъумэ, фIым хуаущий.

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэу зэIущIэ драгъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техническэ колледжым и студентхэм. Ар теухуауэ щытащ афияным зэраныгъэу къишэм, балигъ мыхъуахэр хабзэм ебэкъуэным, ахэр хабзэншагъэхэм хамышэным ехьэлIауэ ящIапхъэм.

Уи анэдэлъхубзэм хуэпщI пщIэращ псоми лъабжьэ хуэхъур.

Километр мин бжыгъэ зэпыбупщIу, кхъухьлъатэ­хэр зэпхъуэкIыу нэгъуэщI къэрал укъыщыхутауэ къып­щыхъуркъым Кфар-Камэ ущыдэткIэ. Абы и хьэуами адыгэмэ хэтщ. Зи бзэм пщIэ хуэзыщIыж хэхэс адыгэ дунейм тетмэ, ар Израилым исхэрщ. Адыгэбзэр зэраджыр дэ къэдгъэсэбэп алфавитырщ - кириллицэрщ. Ар­ нэхъ къыщIыхахари я адэжь щIыналъэм щып­сэухэм а алыфбейр къызэрагъэсэбэпыр аращ.

Узбекистаным хуэбанэ адыгэ щIалэ.

Спорт бэнэкIэмкIэ иджыблагъэ Нур-СулътIан (Къэзахъстан) щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыхъумахэм яхэтакъым зы адыги. Апхуэдэ нэхъапэм къыщыхъуар къэщIэжыгъуейщ.

Адыгэ кинор Урысейм щагъэлъагъуэ.

ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIи­дзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI теат­рымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуа­з­джэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» филь­мыр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи