Статьи

АвтомашинэщIэхэр къаIэрохьэ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэм автомаши­нэщIэ 28-рэ къаIэрыхьащ. Абыхэм я IункIыбзэхэр полицейхэм яритащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Павлов Василий.

Джылахъстэнейр мэхасэ.

ЩIышылэм и 28-м Тэрч щIы­налъэм щекIуэкIащ Джы­лахъстэней Адыгэ ­Ха­сэм 2019 гъэм зэфIи-гъэ­кIа­хэмрэ илъэсыщIэм къы­пэщылъхэмрэ ятеухуа зэIущIэ щхьэпэ.

Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ стратегие Iуэхухэм хоплъэ.

Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьыным пыщIауэ япэ игъэщыпхъэ Iуэхухэм ятеу­хуауэ УФ-м Къэзыбж и палатэм и уна­фэщI Кудрин Алексей дыгъуасэ Москва щригъэкIуэкIа стратегие сессием хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Урысейпсо, дунейпсо утыкухэр зыгъэбжьыфIахэр ягъэлъапIэ.

Тхэквондо спорт лIэу­жьы­гъуэм щIэблэр хуэ-гъэ­сэн КъБР-м зэры­щы­щIа­дзэ­рэ, абы адэкIи зе­гъэу­жьыным хуэгъэпса ­фе­­дерацэ республикэм къы­­­­зэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 20 ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу ди республикэм и спортсмен ныбжьыщIэхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэри къы­щы­зэ­щIакъуэжу, юбилейри ягъэлъапIэу зэIущIэ дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

ЗауэлI щIыхьым и махуэм ирихьэлIэу.

ЗауэлI щIыхьым и махуэшхуэмкIэ – фашистыдзэхэр Сталинград деж зэрыщызэхакъутам и щIыхькIэ ягъэу­вамкIэ - ехъуэхъуну Урысей Гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ хуеблэгъащ Хэку зауэшхуэм и ветеран Багъ Сэфудин ХьэтIалэ и къуэм.

Армавир дэт Адыгэ Хасэр ягъэлъапIэ.

Краснодар крайм хыхьэ Армавир къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ а щIыпIэм щылажьэ Адыгэ Хасэр къызэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 15 зэрырикъур. ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэу Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь крайм, Успенскэ щIыналъэм икIахэр.

ЗэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ къыхалъхьэ.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ зи чэзу зэIущIэр.
Депутатхэр хэплъащ «Административнэ хабзэхэр къызэрызэпаудым теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэ­ным и IуэхукIэ» КъБР-м и законым и проектым.

Псы пщтыр къыщIэжыпIэхэм я щIыналъэ.

ЩIыпIэ жыжьэхэм
Шыпсэм къыхэкIам хуэдэу, Атлантикэ уаем пэмыжыжьэу зы хытIыгу телъыджэ щыIэщ - Исландиер. «Шынагъуэу дахэщ» жаIэ абы щхьэкIэ: вулканхэр, псы пщтыр къыщIэкIыпIэхэр (гейзерхэр), гуэл Iувхэр щыкуэду, щIымылхэр бгым къещэтэхыу апхуэдэщ. Исландием и къалащхьэ Рейкьявик километри 100-кIэ пэжыжьэщ ди псалъэмакъыр зытеухуа псы пщтыр къыщIэжыпIэ телъыджэхэр.

Дызыпэмыплъа щIэщхъу бзаджэ.

Дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал щытыкIэ гугъум ихуащ.

Жыгхэм я дуней.

СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, къыщызэIуахащ театр сурэтыщI Дэцырхъуей Рузанэ и Iэдакъэ­щIэкI­хэм я гъэлъэ­гъуэныгъэ. «Дерева вы мои, дерева» зыфIища зэIущIэм бзылъхугъэ гуащIафIэм утыку къыщрихьащ живопись, графикэ, сценографие жыпхъэхэм иту ищIа лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи