Статьи

Егоровэ Татьянэ я щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзахэм йопсалъэ

«Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партыр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 19 щрикъум ирихьэлIэу партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ жылагъуэ егъэблэгъапIэм 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 1 - 10-хэм къриубыдэу цIыхухэм щаIуощIэ партым и къудамэу щIыналъэм щыIэм и унафэщIхэр, УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэтхэр, УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэр, КъБР-м и Парламентымрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ органхэмр

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм и щIыналъэхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта «муниципальнэ сыхьэтыр»

КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъэгъазэм и 2-м епсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэ­хэм, къалэ округхэм я админист­рацэхэм я унафэщIхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI., КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ М. М., ­КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хъубий М.

ДыщэкI Эртан: Ди ехъулIэныгъэхэм я хэкIыпIэр Хэкум худиIэ пыщIэныгъэхэрщ

Тыншкъым хамэщIым адыгагъэр щыпхъумэну, анэдэлъхубзэр щыпIу­рылъыну, хабзэр щызепхьэну. Апхуэдэу щытми, Европэм щыпсэу адыгэхэм зэрахузэфIэкIкIэ яхъумэ «адыгэщ» жезыгъэIэ нэ­щэнэ нэхъыщхьэхэр.

Насып зэхэгъэкIыпIэ

Повестым щыщ пычыгъуэхэр
- Зэрыхъуэпсэгъуэ, - жеIэ щIалэм, илъагъум зыщимыгъэнщIу зыздип­лъыхьым, IэкIэ иIыгъ зэкIуэцIылъыр къызыкъуехри, IункIыбзэ къэб зэкIэ­рыщIар къещтэ.
- Сыт мыр зищIысыр? - щIоупщIэ Динэ.
- Мыр уэрэ сэрэ ди лъагъуныгъэм и IункIыбзэщ, - ар жеIэри, лъэмыжыбгъум Iут гъущI хъарым хьэлъкъыр IуегъапкIэ. Апхуэдэу здиIыгъым, пщащэм зыхуегъазэ:

Хэкупсэ нэс Къущхьэ Догъэн

ЦIыхум и гум, и псэм Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щигъафIэ хабзэщ, ар лэжьыгъэм, унагъуэм ехьэлIауэ щрет, е гъащIэм щыщ нэгъуэщI хъуэпсапIэхэм епхауэ ирехъуи. Зи унагъуэ исыж, зи ­Хэку щыпсэуж цIыхум зыхимыщIэн куэд хэхэсхэм я гущIэ ­лъапсэм зэрыщаIыгъым сэ шэч къытесхьэркъым. Ар куэдрэ ­хьэкъ тщохъу, хамэ къэралхэр псэупIэ зыхуэхъуа ди лъэп­къэгъухэм я гурыгъу-гурыщIэхэр къыщытхуаIуатэкIэ.

Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

Счастивалым и программэр унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ зэщхьэ­щыхауэ щытащ. Апхуэдэхэщ «Уна­гъуэ», «НыбжьыщIэхэм папщIэ», «ЩIэ­ныгъэ», «IэщIагъэлIхэмрэ адэ-анэхэмрэ папщIэ». Абы хыхьэу зэ­хыхьи 150-м нэблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Фестивалым и сайтым «зыщызы­плъыхьахэм» нэхъ гъэщIэгъуэн ящыхъуащ «Унагъуэ» программэр.

Сэ сыадыгэщ!

ЗэвгъэцIыху Тырку къэ­ралыгъуэм щы­цIэ­рыIуэ ­актрисэ, адыгэ пщащэ нэс Сангу Эльчин. Хъыджэбз тхьэIухудым иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къы­зыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уи­гъэ­гуш­хуэу щытопсэлъыхь.

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Пыхъхэ я унагъуэр ящыщщ «Анэм и щIыхь» медалыр зыхуагъэфэщахэм

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Набдзэгубдзаплъэу къызэрыщIэкIам и фIыгъэкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу-плъыр IэнатIэм пэрыт щIалэхэм мафIэ зыщIэнэнкIэ хъуну псэупIэм къыщIашащ сабиищ зыщIэс уна­гъуэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Анэм и щIыхь» медалхэр тыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и муници­пальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ Анэм и махуэм и пэ къихуэу щы­зэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» медалыр - ты­ным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Дамыгъэ лъапIэр мы гъэм хуагъэфэщащ сабиитху, нэхъыбэ зыпI адэ-анэ 19-м. Къуэрэ пхъууэ пщыкIущ зиIэ Савенковэ Аннэ иратащ «Газель Next» автомобиль зэрыхуагъэфащэм щыхьэт техъуэ сертификат.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи