Статьи

Экономикэм и гъуджэ IэнатIэ.

Экономикэм и щыты­кIэмрэ цIыхубэм я псэукIэр зыхуэдэмрэ нэхъ IупщIу къыбгурызыгъаIуэхэм ящыщщ сатум и IэнатIэр. Абы и зыужьыкIэмрэ и щытыкIэмрэ куэдкIэ елъытащ производствэм и IэнатIэхэр зэрефIакIуэм, цIыху­хэм я гъащIэм зэрызиужьым.

Адыгэбзэр санскрит лъапIэм и къежьапIэ?

Адыгэ Тенджыз (Мэржэхъу Му­хьэмэд) Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщ Дзэлыкъуэ къуажэм 1943 гъэм накъыгъэм и 5-м къыщалъхуащ.

Олимп чемпионхэми къулыкъущIэшхуэхэр къахокI.

ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997 гъэхэм), Европэм щытекIуа (1998 гъэ), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.

И напи, и Iуэху еплъыкIи емыпцIыжу.

Мы махуэхэм зи илъэс 75-р зыгъэлъапIэ Аттаев ­Жэмал Жэбир и къуэр ящыщщ иджырей Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэрэ щхьэрэ щызиIэ къэрал, жыла­гъуэ, политикэ лэжьакIуэшхуэхэм. «Заман» газетым илъэс куэд лъандэрэ и редактор нэхъыщхьэу щыт ­хэкупсэр КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэщ, республикэм цIыхум и хуитыныгъэхэр ­хъумэнымкIэ и уполномоченнэм къепхауэ лажьэ эксперт советым хэтщ.

КIуэкIуэ Казбекрэ «Газпром межрегионгаз» ООО-м и унафэщI Густов Сергейрэ тепсэлъыхьащ республикэр газкIэ къызэгъэпэщыным пыщIа Iуэхухэм.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек республикэр газкIэ къызэгъэпэщыным, апхуэдэу лъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэхэм зегъэубгъуным теухуауэ дыгъуасэ епсэлъащ «Газпром межрегионгаз» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгу­хьэ­ныгъэм и генеральнэ директор Густов Сергей. «Газпром межрегионгаз» ООО-р «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и IэнатIэ нэхъыщхьэщ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Президент Путин Владимир.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Путин Владимир хуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэм, Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым адэкIэ зегъэужьынымкIэ зыхуэплъэхэм.

IэнатIэр йофIакIуэ.

КъэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэмрэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр медицинэ центрым щрагъэкIуэкI зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ. ЩытыкIэм зыщигъэгъуэзэну иджыблагъэ абы щыIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат.

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ.

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ жылагъуэ зыбжанэм мы зэманым щаухуэ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийхэр зэкIуэлIэну IуэхущIапIэщIэхэр. Къапщтэмэ, Ислъэмей къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь ухуэныгъэр ятещIыхьащ яслъэ ныбжьым ит сабий 60-м.

Уи псэм пэгъунэгъурщ зэлэжьыпхъэр.

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-­Балъкъэр институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, критик, литератор Iэзэ Гъут Iэдэм. И гукъэкIыж, гупсысэхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, дэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи