Статьи

Зи IуэхущIафэхэр мыкIуэдыжын.

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ­иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Уры­сей Федерацэм щIыхь зиIэ и юрист, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ­Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ президенту щыта ­Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэм теу­хуа фэеплъ пщы­хьэщхьэ. Ар къызэзыгъэ­пэщари езы­гъэкIуэкIари ДАХ-рщ.

Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм яхуозэ.

Къэралым и парламентархэм щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий Налшыкрэ Нарткъалэрэ щыпсэухэм ящыщу зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм яхуэзащ.

Къэралым и УнафэщIым иригъэкIуэкIыну зэIущIэшхуэр зыгъэхьэзырхэм КIуэкIуэ Казбек яхэтщ.

Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «IэщIагъэ нэс зиIэ лэжьакIуэхэр экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ папщIэ гъэхьэзырынымкIэ Урысей Федерацэм и субъектхэм я мыхьэнэр къэIэтыным теухуауэ» Урысей Федерацэм и Къэрал Советым и Президиумымрэ Урысей Федерацэм и Президентым и деж ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ щыIэ советымрэ зэщIыгъуу ирагъэкIуэкIыну зэIущIэр зыгъэх

ЗауэлI щIыхьым и махуэр ягъэлъапIэ.

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм тхылъ ущеджэ хъу и пэшышхуэм и къудамэм и лэжьакIуэхэм «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием щIышылэм и 27-м щрагъэкIуэкIащ «Блокадный хлеб» урысейпсо Iуэхур.

ЗылI и быну зэкъуэувахэр.

ТекIуэныгъэ-75.
Лъэпкъ куэду зэхэт ди къэралым мыгувэу игъэлъэпIэнущ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. Дэтхэнэ зым ди дежкIи ар махуэшхуэ нэхъ лъапIэ дыдэщ икIи нэхущ. Шэч хэлъкъым, абы и мыхьэнэр зэи кIащхъэ зэрымыхъунум.

«Спартак-Налшыкым» и гугъапIэхэр.

«Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур зыгъэсэныгъэхэр ирегъэкIуэкI. Зыгъэпсэхугъуэ зэманыр яухри, «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ унафэщIхэмрэ тхьэмахуитI ипэкIэ къызэхуэсыжащ. Абы ирихьэлIэу командэм и тренер нэхъыщхьэри ягъэуващ – ар иужь илъэсхэм гупым и тренер нэхъыжьу лэжьа КIэбышэ Заурщ.

Адэ-анэхэм псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкI.

КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэм, апхуэдэу щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэту ди рес­публикэм ит еджапIэхэм я лIыкIуэхэм Тэрч щIыналъэм ит курыт школхэр къэзыуххэм къапэщылъ къэпщытэныгъэм теухуа псалъэмакъ адэ-анэхэм драгъэкIуэкIащ.

ТекIуэныгъэкIэ ирагъажьэ.

Урысей Федерацэм фут­болымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 - 2020 гъэхэм щызэхэт зэхьэзэхуэм гъат­хэпэм щыщIэзы-дзэжыну «Спартак-Налшыкым» мы илъэсым и япэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Ди къалащхьэм и Сабий стадионым абы щыхигъэщIащ Псы­хуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ» командэр.

Сыт нэхъ дахэ адыгэ фащэм нэхърэ? Ар зыщыгъ адыгэ пщащэращ!

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр хуабжьу гухэхъуэу екIуэкIащ.

Къуажэхэм щыIэ школ мыинхэм я лэжьэкIэм хоплъэ.

КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и зи чэзу зэIущIэр къыщызэригъэпэщащ Прохладнэ муниципальнэ районым хиубыдэ Заречнэ къуажэм и еджапIэм. Ар теухуауэ щытащ сабий бжыгъэу мащIэ фIэкIа зыщIэмыс классхэр зиIэ школхэм я лэжьэкIэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи