Статьи

Къэбэрдей-Балъкъэрым мардэхэр мащIэ-мащIэурэ щыIуахыж

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узыфэм земыгъэубгъуным хуэгъэпсауэ щагъэувауэ щыта мардэхэр Iухыжыным и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм ­хуокIуэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. мэкъуауэгъуэм и 30-м Iэ щIидзащ абы теухуа Указым.

Iэ зыIэтахэм я процент 85-р арэзыуэ къыщIокI

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщапщы­тэжащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ятеу­хуауэ мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 1 пщIондэ екIуэкIа IэIэтым кърикIуахэр. Ар журналистхэм яжриIащ КъБР-м и ХэхакIуэ ­комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.

Мамдухьрэ Сихьэмрэ

Къумыкъу Мамдухь (сэмэгумкIэ япэу щытщ) и ныбжьэгъухэм, щхьэгъусэм, Iыхьлыхэм я гъусэу.
Мейкъуапэ, 1987 гъэ

Щалъхуа щIыпIэм ­къекIуэлIэжащ дуней­псо чемпион хъунухэм япэщIэта Джатэрывэ ­Къазбэч

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэх­хэм иджыблагъэ хъыбар гуапэ къаIэрыхьащ - «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжащ 2009 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Санкт-Петербург и «Зенит»-м и гъуэр хигъащIэу ди щIалэхэр премьер-лигэм зэрыхэтрэ я хьэрхуэрэгъухэм худа­гъэкIа япэ топи 100-р иризыгъэкъуа, Къэзахъстаным и командэ къыхэхам 2013 гъэм щыджэгуу къыкIэлъыкIуэ илъэсым дунейпсо чемпион хъуа нэмыцэхэмрэ нэгъу

Наркотикым пэщIэтыну къыхураджэ

Урысей гвардием Звёзднэ поселкэм щиIэ дзэ частым къулыкъу щызыщIэ и сэлэтхэр хэтащ Нарко­тикым пэщIэтыным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Наркотикыр здэщымыIэ щIыналъэ» проектым хыхьэ «Наркотикыншэу» зэхыхьэм.

ЦIыхухэм къахуэбгъанэрщ мыкIуэдыжынур

Мэкъуауэгъуэм и 23-м илъэс70 гъащIэ гъуэгуанэр игъэлъэ-пIащ Урысеймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ щIыхь зиIэ я ухуакIуэ Аргун Олег Абубэчыр и къуэм.

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Бахъсэн къалэм щыIащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 27-м лэ­жьыгъэ IуэхукIэ Бахъсэн къалэм щыIащ. Республикэм и Iэтащхьэм зыхигъэ­гъуэзащ Урысей Федерацэм и Конституцэм хуащI зэхъуэкIыныгъэхэмрэ хэлъхьэ­ныгъэхэмрэ ехьэлIа IэIэтым зэрызыхуа­гъэ­хьэзырым. Абы папщIэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Дыгулыбгъуей къуажэм къыщызэ­рагъэпэща хэхакIуэ комиссэ №39-м и участкэм.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ Наркотикхэр хабзэншагъэкIэ зэрызэрагъэкIуэкIым ебэнынымкIэ къэрал комитетым и зэIущIэм

Наркоманиемрэ наркотикхэр щэ­нымрэ ебэныным и дунейпсо махуэм видеоконференц мардэм тету зэхэтащ Наркотикхэр хабзэншагъэкIэ зэрызэ­ра­гъэкIуэкIым ебэнынымкIэ къэрал комитетым и зэIущIэ. Ар иригъэ­кIуэкIащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал Колокольцев Владимир. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

КIуэкIуэ К. В. хэтащ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр Шэрэдж щIыналъэм къызэрыщызэIуахым теухуауэ екIуэкIа зэхыхьэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Шэрэдж щIыналъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м щызэхэтащ мегаватти 10 зи лъэщагъ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр лажьэу утIыпщы­-ным теухуа зэIущIэ.

Хъыбар нэпцIхэм ятеухуауэ

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм «Зи щхьэ хущыт жылагъуэ мониторинг» зэгухьэныгъэр и гъусэу видеоконференц жыпхъэм иту иригъэ­кIуэкIащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуа IэIэтым ехьэлIауэ зэбграгъэкI хъыбар нэпцIхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи