Статьи

Зэхьэзэхуэм кърикIуар къапщытэж.

Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэмрэ «Баксанский вестник» газетымрэ я жэрдэмкIэ со­­циаль­нэ рекламэ зэхэгъэувэнымкIэ «ЩIалэ­гъуалэр Iулъ­хьэм, терроризмэм, экстремизмэм и бийщ» зэхьэзэхуэ екIуэ­кIат. Абы кърикIуар къызэщIакъуэжащ.

Анэхэр ягъэлъапIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ ехъуэ­хъуащ бын куэд зиIэ анэхэм. Ди республикэм ис, бынунагъуэшхуэ зиIэ бзылъхугъэ 22-м «Анэм и щIыхь» медалыр яхуигъэфэщащ КIуэкIуэм.

Бейтыгъуэн Залым хуэдэ щыIэкъым.

Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 14-м щагъэлъэпIащ зэхагъэхьэжа IэпщэрызауэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэу Италием щекIуэкIам пашэныгъэр щы­зыубыда Бейтыгъуэн Залым. Уры­сей Федерацэм щыщу абы и закъуэщ иджыри къэс апхуэдэ зэфIэкI лъагэ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэзыгъэлъэгъуэфар.

Зэпеуэм щытекIуахэр.

КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа зэпеуэм щы- те­кIуахэр махуэку кIуам ягъэ­лъэпIащ.

ЩIалэгъуалэм зезыгъэузэщI Iэмал.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм, «Правительствэм хухах сыхьэтым» хыхьэу, депутатхэр щы­теп­сэлъыхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ Iуэхухэр зэрыщызэфIахым теухуауэ» КъБР-м и Законыр зэрагъэзащIэм.

КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щаIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм дыгъуасэ щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ абы къекIуэлIахэм.
Республикэм и Iэтащхьэм зыкъыхуэзыгъэзахэр къытекIухьат я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэным пыщIа гугъуехьхэм, сабий куэд щапI унагъуэхэм, зи узын­шагъэм сэкъат игъуэту щытыкIэ гугъум къихута цIыхухэм защIэгъэкъуэным.

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы.

Нальчикде "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген регионла аралы илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла.

Акцэхэм фыхэтыну фыкъыхураджэ.

Гу зылъытапхъэ
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщ мы акцитIри Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы япэу щрагъэкIуэкIыу аракъым.

Я гум ихуркъым.

Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №6-м щекIуэкIащ «ЛIыгъэм и дерс», полицэм и лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдэхэм - Аруан щIыналъэм щыщхэу БитIэхъу Амурбэч, Алборэ Арустам, КIуащ Аслъэнбэч, Асанов Мурат сымэ я фэеплъу.

Къалэн нэхъыщхьэ.

Жэпуэгъуэм и 29-м илъэс 67-рэ ирикъуащ ведомствэм щIэмыт хъумакIуэ къулыкъур къызэрызэрагъэпэщрэ. Абы теухуат КъБР-м щыIэ Урысей Лъэпкъ гвардием и дзэхэм и УВО-м щекIуэкIа зэIущIэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи