Статьи

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал Советым и зэIущIэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 23-м хэтащ Урысей Федерацэм и Къэрал Советым, УФ-м и Президент Путин Владимир мы гъэм дыгъэгъазэм и 21-м къыдигъэкIа уна­фэмкIэ зэхашам, и зэIущIэм.

Налшык и скульптурэ телъыджэри хохьэ

Гъуэгу тетхэмрэ зыгъэпсэхуакIуэ кIуэхэмрэ я Туту.ру сервисым ирегъэкIуэкI къэралым и фэеплъ, скульптурэ нэхъ телъыджэхэр къэгъэлъэгъуэным теухуа «скульпТУТУры» зэпеуэм и ебгъуанэ Iыхьэр.

КIуэ пэтми нэхъ зэкъуоувэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым м Япэ гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» ебланэ увыпIэм щыту иухащ. Абы щыджэгухэмрэ тренерхэмрэ иджыпсту загъэпсэху. Ахэр мыгувэу къызэхуэсыжынурэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэм зыхуэгъэхьэзырын щIадзэнущ.

Политик Iущ Невский Александр теухуауэ

КъБР-м и Парламентым видеоконференц мардэм тету иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ Невский Александр илэжьар тхыдэм къызэрыхэнам, цIыхубэм зэращапхъэм.

ИлъэситI къытралъхьэ

Допингым пэщIэт урысей агентствэм (РУСАДА) ехьэлIауэ Допингым пэщIэт дунейпсо агентствэм (ВАДА) зэрызыхуигъэзам теухуауэ Спорт арбитраж судым (САS) и унафэр дыгъэгъазэм и 17-м хэIущIыIу ящIащ. Абы ди спортсменхэмрэ къэрал къулыкъущIэхэмрэ тезыр ткIийхэр трелъхьэ.

Хабзэубзыху лэжьыгъэр зэтеухуэным гулъытэ хэха хуащI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ ­Татьянэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым и зэIущIэр. Видеоконференц мардэм тету депутатхэр хэплъащ республикэ, къэрал законопроект зыбжанэм.
Абыхэм ящыщщ КъБР-м и «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Административнэ хабзэншагъэхэм ятеухуа и кодексыр» законым и проектыр.

Ди щIэщыгъуэ, дызыпэплъэ газет

ГукIи псэкIи адыгэу зыкъэзы­лъытэжхэм ящыщщ ди унагъуэр. Ди лъэпкъым, ди бзэм, хабзэм ехьэлIа Iуэхугъуэ псоми пщIэрэ гулъытэ ­хэхарэ худощI. Апхуэдэу дэ фIыуэ ­долъагъу илъэс куэд лъандэрэ ди ныбжьэгъуфIу, пэжу къэтлъытэ «Адыгэ псалъэ» газетыр. Абы сыт щы­гъуи доджэ, ди щIэщыгъуэу, и къыдэкIы­гъуэхэм дыпэплъэу.

Гухэлъхэр щагъэзащIэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­дыгъуасэ республикэм къыщызэIуихащ «ХъуэпсапIэхэм я псей» урысейпсо Iуэхур.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар зытещIыхьар зи узыншагъэм сэкъат иIэ, зеиншэ, щытыкIэ гугъу ихуа сабийхэм я гухэлъхэр кърагъэхъулIэнырщ.

«Ковид-19» узыфэм гъащIэр зэрихъуэжар

Чын къэралыгъуэм хыхьэ Iухьан къалэм къыщежьа узыфэм дуней псом зызэрыщиубгъурэ илъэсым нэхърэ нэхъыбэ тещIэжащ. Мы зы илъэс закъуэм дунейм гъащIэр щыумэзэхам хуэдэщ. ЦIыхухэм я нэхъыбэр я унэм къикIи-­къиплъи ямыIэу мэпсэу. Къалэшхуэхэми зыри щы­мы­- п­сэужым хуэдэщ, уэрамхэр цIыхуншэщ, зэхэзекIуэ щIагъуэ щыIэжкъым.

ЩIыналъэм Iэщэу щыIэр къэзылъытэ центрыр къызэIуахыж

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­хэтащ Лицензэхэр, Iэщэ зэрахьэну хуит зыщI дэфтэрхэр щату Налшык къалэм щыIэ ­центр къагъэщIэрэщIэжар къы­зэ­рызэIуахыжым теухуа зэ­хы­хьэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи