Статьи

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ советым и зэIущIэ

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм деж Стратегие зыу­жьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэр.

Урысейм и Президент Путин Владимир иригъэкIуэкIащ къэралым щыщыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ узыншагъэр хъумэн IэнатIэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырымрэ теухуа зэIущIэ

Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ видеоконференц мардэм тету иригъэкIуэкIащ къэ­ралым и Правительствэм щы­щхэмрэ УФ-м и субъектхэм я унафэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ. Абы щызэпкърахащ къэралым щыщыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ узыншагъэр хъумэн IэнатIэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзыр щIы­кIэмрэ. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ егъэджэныгъэ IэнатIэм епха IуэхущIапIэхэм гъэ еджэгъуэщIэм зэрызыхуагъэхьэзырым теухуа зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м и Правительствэм хэтхэмрэ республикэм и муниципалитетхэм я уна­фэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ «Роспотребнадзор»-м и Управ­ленэм и унафэщI Пагуэ Ж. А., Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу ­КъБР-м щыIэм и тхьэмадэ Надежин М. В.

Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Безенги аузым щекIуэкIынущ спорт лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэмкIэ фестиваль

КъБР-м и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ «Безенги» альплагерым бадзэуэгъуэм и 29 - шыщхьэуIум и 2-хэм къриубыдэу щы­зэхэтынущ «Outdoor Festival Alpindustria Bezengi» фестивалыр, спорт лIэужьы­гъуэ нэхъ гугъухэм хабжэхэмкIэ щызэ­пеуэ­нур.

Зэи ящыгъупщэнукъым

2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Налшык къыщыхъуа гузэвэгъуэм я къулыкъум пэрыту хэкIуэдауэ щытащ лейтенант Къэшэж Эли­нэ­рэ прапорщик Хлопов Сер­гейрэ. КъБР-м и ­УФСИН-м и унафэщI Лыхь Аслъэн Элинэ и адэ Къэшэж Iэбурэ Сергей и анэ Хлоповэ Тамарэрэ фIыщIэ тхыгъэ­хэр яритащ.

Урысейпсо утыкум щытокIуэ

Ди республикэм щыщ школакIуэ зыбжанэ щытекIуащ къэралым предмет зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ ще­кIуэ­кIа олимпиадэхэм я кIэух Iыхьэхэм. Апхуэдэхэщ 11-нэ классыр мы гъэм къэзыуххэу Абазэ Алим (Тэрч къалэ, курыт школ №2), Бетыгъуэн Амир (Аруан къуажэм дэт курыт школ), Бэрбэч Даянэ (Налшык къалэ, гимназие №14), Хьэмжу Мадинэ (Налшык къалэ, «ДыгъафIэ къалэ»).

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ щIыналъэм Iэщ гъэхъун IэнатIэм зыщегъэужьыным теухуа зэIущIэ

КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм хэтхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ хэту бадзэуэгъуэм и 26-м «Хьэмащэ» хъупIэм щригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэщ гъэхъун IэнатIэм зыщегъэу­жьы­ным, гъэ­махуэ хъупIэхэр фейдэ нэхъыбэ къату къэгъэсэ­бэпыным теухуа Iуэхухэм щытеп­сэ­лъыхьа зэIущIэ.

КIуэкIуэ Казбек я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и Унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.
КъБР-м и цIыхухэм щIыналъэм и УнафэщIым зыкъыщIыхуагъэзахэм ящыщщ я узыншагъэр, псэупIэр егъэ­фIэ­кIуэным, хуэмыщIауэ псэу, бын куэд щапI унагъуэхэу щытыкIэ гугъу къихутахэм ­защIэгъэкъуэным ехьэлIа Iуэхухэр, нэ­гъуэщI зыгъэпIейтейхэр.

Эрдогъан Тайип Истамбыл и мэжджытышхуэм нэмэз щещI

Тыркум и президент Эрдогъан Тайип бадзэ­уэ­гъуэм и 24-м азэн къыщыджащ, КъурIэным щыщ Iэят къыщеджащ, иужь­кIэ жумгьэ нэмэзри щищIащ Истамбыл къы­щызэIуахыжа мэжджы­тышхуэм. Иужьрей илъэс 86-м къриубыдэу апхуэдэ Iуэху а уардэунэм япэу къыщыхъуауэ аращ.

Прохладнэ къыщызэIуахащ спортым зыщыхуагъасэ, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ центр

Прохладнэ къалэм бадзэуэгъуэм и ­22-м къы­щызэIуахащ цIыхухэм спортым зыщы­хуагъэсэну, я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэну «Олимп» центрыщIэр. Абы ехьэлIа гуфIэ­гъуэ зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, щIына­лъэ­хэм, къалэ ок­ругхэм я унафэщIхэр, КъБР-м и Правительствэм и лIыкIуэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи