Статьи

КIуэкIуэ Казбек: Лъэпкъыр узыншэн папщIэ цIыхубэ спортым зегъэужьын хуейщ.

КIуэкIуэ Казбек ирихьэлIащ Налшык щыIэ Сабий стадионым Физкультурникым и урысейпсо махуэм и щIыхькIэ къыщызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм. Спорт­смен ныбжьыщIэхэр зэпеуащ футболымкIэ, теннисымкIэ, атлетикэ псынщIэмкIэ, гимнастикэмкIэ.

Мазихым кърикIуахэм ироплъэж.

Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм и коллегием и зэIущIэм 2019 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуахэм щыхэплъэжащ, етIуанэ илъэс ныкъуэм гу нэхъ зылъытапхъэхэр щаубзыхуащ.

Лъэпкъзэлъыгъуазэр махуэ ирехъу!

Псэр мэпIейтей иджыри, гур мэпхъэр. ГукъэкIыжхэм хожабзэри, махуэхэр нэщхъыфIэу щIепщытыкIыж, гъуэгуанэ махуэ зыщIэкIа лъэри щIым хуиту толъэт.

Жэман Iэминэрэ Памук Орхьанрэ.

ЛитературэмкIэ Нобель саугъэтыр зыхуагъэфэща, зи тхыгъэхэр бзэ тхущIым щIигъукIэ зэрадзэкIа тырку тхакIуэ цIэрыIуэ Памук Орхьан и «Рыжеволосая женщина» романыр 2017 гъэм япэу урысыбзэкIэ къыдэкIащ. Толстой Лев и лэжьыгъэхэм Памук зэрыдахьэхыр къалъытэри, и щIэблэм ар Москва ирагъэблэгъащ икIи Лениным и цIэр зезыхьэ къэрал библиотекэм абы и тхылъым и лъэтеувэ пшыхь щращIэкIащ.

Уэзы МураткIэ зэджэр, маржэ…

СамбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат щыбанэ алэрыбгъум къищынэмыщIауэ, жылагъуэ-политикэ гъащIэми увыпIэшхуэ щиIыгъщ - ар республикэм и Абазэ щIыналъэм и Iэтащхьэу лэжьащ, иужькIэ КШР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэу щытащ, 2018 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэ лъандэрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Администрацэм

Кавказ бгырысхэм ятеухуа хъыбархэр.

1868 - 1881 гъэхэм Тбилиси (а зэманым - Тифлис) щыIэ пащтыхь теты­гъуэм и унафэкIэ «Кавказ бгырысхэм ятеухуа хъыбархэр» («Сборник сведений о кавказских горцах») фIэщыгъэм щIэту тхылъипщI къыдагъэкIауэ щытащ.

Джэрмэшыкым и гъащIэ купщIафIэр.

Зыужьыныгъэм, фIым хуэгъэпса сыт хуэдэ Iуэхуми хуэмыщхьэх цIыхум куэд зрегъэхъулIэф. Апхуэ­дэщ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм физичес­кэ щэнхабзэмрэ ОБЖ-мкIэ щезыгъаджэ Джэрмэшык Хьэжмурат Дулыхь и ­къуэр. Илъэс 40-м щIигъуауэ ар пэрытщ егъэджэныгъэ-гъэ­сэ­ныгъэ IэнатIэм. Джэ­р­мэшыкым и гъащIэ куп­щIафIэр, и Iуэху дахэхэр къытщIэхъуэ щIэблэм я дежкIэ щапхъэщ.

«Баксанский вестник» газетыр илъэс 80 зэрырикъур ягъэлъапIэ.

Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пэшыш­хуэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ «Баксанский вестник» газетым и япэ но­ме­рыр къызэрыдэкIрэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ.

Псэм къыбгъэдэкI усэхэр.

КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеран милицэм и полковник мы зэманым мылэжьэж Шипилов Валерий и IэдакъэщIэкI «Пишутся душой стихи» тхылъыщIэр дунейм къытехьащ.

Шорэ Туркан: «Ину фIыщIэ пхузощI, кино».

Тыркум щыцIэрыIуэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа актрисэ Шорэ Туркан и ныбжьыр илъэс блыщI ирикъуащ. Абы теухуа тхыгъэхэр мызэ-мытIэу тетащ ди газетым. Ауэ иджы «Си Киномрэ Сэрэ» фIэщыгъэр иIэу и гъащIэм теухуауэ къыдигъэкIа тхылъым зи гугъу щищIхэм фыщыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу тыдодзэ тырку актрисэм, адыгэ бзылъхугъэм теухуа мы тхыгъэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи