Статьи

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и журналистхэм Мэхъэчкъалэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Мэхъэчкъалэ къыщызэрагъэпэща медиазэIущIэм.

Си гъащIэм и етIуанэ Iыхьэу собж.

Ди газетеджэхэм си гуапэу фызогъэцIыху республикэм и сабий клиникэ сымаджэщым и «Пульмонологие» къудамэм и уна­фэщI КIуащ Залинэ Мухьэрбий и пхъур. Ар сэбэп зыхуэ­хъуа адэ-анэ­хэр къы­хуэа­рэ­зыуэ сымаджэ­щым Интернетым щиIэ напэкIуэцIым щатх псалъэ гуа­пэхэр, фIы­щIэм­-  рэ щытхъумрэ ­гъу­нэжщ.

«Шэджэм псынэ».

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Му­хьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэ­рызэхуащIыж концертым. Къы­зэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэ­щIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и Iэдакъэ­щIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум теухуа зэIущIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и Уна­фэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

Зумакулов Борис Бахъсэн щIыналъэм цIыхухэм щаIуощIэ.

ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис вэсэмахуэ Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унэм щаIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзэну хуейуэ а IуэхущIапIэм къекIуэлIахэм.

Сэлэт мыцIыхум и щIыхькIэ.

Зи Хэкур зыхъумэжурэ хэкIуэда Сэлэт мыцIыхум и махуэм ехьэлIа дауэдапщэхэр дыгъэгъазэм и 3-м щызэхэтащ Бахъсэн щIыналъэм - Къызбрун щIыналъэр зыхъумахэм я фэеплъу ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэтым деж щагъэтIылъащ удз гъэгъахэр.

Социальнэ проектхэр зэрызэхалъхьэм зыхуагъасэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Бэрбэч Хь. М. и цIэр зе­зыхьэм, и колледжхэмрэ институтхэмрэ я япэ курсхэм щIэс студенти 100-м щIигъу хэтащ «Социальнэ проектхэр зэхэлъхьэнымкIэ хабзэ нэхъыщхьэхэр» республикэ семинарым. Ар къы­зэригъэпэщащ ­КъБР-м Волонтёр Iуэхум зыщегъэу­жьынымкIэ и ресурс центрым.

«Адыгэ псалъэмрэ» «Жьынэпсымрэ» зэгуроIуэ.

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и деж щыхьэ­щIащ Тыркум щыпсэу адыгэхэм къыдагъэкI «Жьы­нэпс» газетым и лэжьакIуэхэр.
Хьэжбэвыкъуэ Эрдогъан, Лий Гюл, Хьэжбэвы­къуэ Гъазми сымэ жаIащ газетыр илъэс 15 хъуауэ къызэрыдэкIыр, ар мазэ къэс зэ зэрагъэхьэзырыр, напэкIуэцIи 8 - 24-рэ хъууэ зэрызэхагъэувэр.

Республикэм и Iэтащхьэр хэтащ «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» бизнес зэхыхьэм и пленар зэхуэсым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм ИнвестицэхэмкIэ щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Минводы къалэм къыщызэрагъэпэща «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэ» еплIа-нэ бизнес зэхыхьэшхуэм и пленар зэIущIэм.

«Антарес» щIыналъэ центрым и лэжьыгъэр яубзыху.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык къалэм щригъэкIуэкIащ сабийхэмрэ щIалэгъуа­лэм­рэ я зэфIэкIхэр убзы­ху­нымкIэ икIи абыхэм зегъэужьынымкIэ «Антарес» щIыналъэ центрым и попечительскэ советым и зэIущIэ. Абы центрым и лэ­жьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр, еджа­кIуэ­хэр къызэрыхах щIы­кIэр щаубзыхуащ икIи эксперт советым щылэжьэну­хэр къыщыхахащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи