Статьи

Аракъым дызэрыщыгугъар «Спартак-Налшыкым»

Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ джэгугъуэм ди щIалэхэм «ЕсэнтIыгур» 5:0-у зэрыщыхагъэщIамрэ зыгъэсэныгъэм и лъэхъэнэм ирагъэкIуэкIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэм зэрыщытекIуахэмрэ гугъэ дахэхэр дагъэщIат мы гъэм и етIуанэ Iыхьэм «Спартак-Налшыкым» дэрэжэгъуэ къыдитыну.

«Сэ сщIа щыуагъэр умыщIэ», - жиIащ абы

Дакъикъэхэр щыгъэу зэкIэлъызыгъажэ зэманыр Тхьэшхуэ пэлъытэ къызэрытхуэхъум и щыхьэтщ абы къыщыдэхъулIэхэм дыщыщIэгупсысыжкIэ. Хэт ищIэнт Нало Заур сытетхыхьыну апхуэдэ лIыгъэ къыщыслъыкъуэкIын зэман сихуэну, согупсыс сэ нобэ.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Ещанэ Iыхьэ

Топ джэгунри щIэныгъэ зэгъэгъуэтынри къызэдигъэгъуэгурыкIуэфат
Сыжажэ Валерэ сыт щыгъуи и гуапэу игу къегъэкIыж Мэзкуу и «Динамо»-м и тренер нэхъыщхьэ Якушин Михаил 1961 гъэм Iэпщэ Александррэ абырэ я командэм зэрыригъэблэгъауэ щытар.

IэщIагъэ зиIэм Iэужь и куэдщ

Дзэлыкъуэ районым ­хыхьэ Дзэлыкъуэдэс ­къуа­жэм щыщщ адыгэ бзылъ­ху­гъэхэм я лъэпкъ IэщIагъэхэм пэгъунэгъу зы­хуэ­зы­щIыжа Джатэ ­Мадинэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым траухуэ

УФ-ми КъБР-ми я цIыхубэ артист, режиссёр, сценарист цIэрыIуэ Сокуров Александр и гъэсэн Мэ­с­тафэ Тинэ мы зэманым Налшык щыт­рех Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа ­фильм гъэщIэгъуэн.

Республикэм и Iэтащхьэр къыщыпсэлъащ КъБР-м и егъэджакIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэм

ЩIэныгъэм и махуэмрэ гъэ еджэ­гъуэщIэм щыщIадзэжынумрэ и пэ къихуэу курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэту Нал­шык дэт еджапIэ №33-м щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджа­кIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэр.

Аширов Денис щIалэгъуалэм я хьэщIащ

«Мэшыкъуэ»-2020
Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэр хабзэ хъуауэ щызэхуэс «Мэшыкъуэ» форумым иджыблагъэ и хьэщIащ Урысей Федерацэм ЩIэныгъэмрэ цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэм ЩIалэгъуалэ политикэмкIэ и департаментым и унафэщI Аширов Денис.

Фи жей фымыгъэныкъуэ, шхынкIи евмыгъэлей

Дэтхэнэ цIыхури узыншэу псэуныр езым куэдкIэ елъытыжащ. Узыншагъэр - ар цIыхур псом нэхърэ нэхъ зыхуэныкъуэ, къулеигъэу щыIэм япэ иригъэщ хъугъуэфIыгъуэщ. Аращ зыкъомкIэ зэпхар ди Iэпкълъэпкъым бгъэдэлъ зэфIэкIхэри, ди акъылым и жанагъри, дунейм худиIэ еплъыкIэхэри, гъащIэм щыдубыдыфыну увыпIэри.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид

ЩIэдзапIи кIэухи иIэкъым
Ди газетым зэрытетащи, Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, профессор, Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм къызэреблэгъар къэдгъэсэбэпри, и творчествэм, мурадхэм, Iэдакъэ­щIэкIхэм теухуауэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

КIэрэф Тимур США-м щытокIуэ

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Детройт къалэм ди лъахэгъу КIэрэф Тимур хэгъэрейхэм ящыщ Меткалф Келвин рейтинг зэпеуэм щыхигъэщIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи