Статьи

КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэр япэ йощ

Коронавирус уз зэрыцIалэм ­дызригъэува щы­тыкIэ гугъум щхьэкIэ къэмынэу Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал университетым и егъэджа­кIуэхэмрэ студентхэмрэ егъэджэныгъэ, щIэныгъэ лэжьыгъэр зэпамыгъэуауэ ирагъэкIуэкI, ехъу­лIэныгъэхэр зыIэрагъэхьэу.

Гур плъырмэ, нэр мэплъыз

«ГъащIэр псыежэхыу щIыжаIэр псымрэ гъащIэмрэ псын­щIэу зэрыжэр арауэ фIэкIа ­къы­згурыIуэртэкъыми, иджы сощIэ: дунейм теткъым псым хамыдзэ, гъэкIэрэ абы щызэтримыхьэ». Хьэту Пётр

КIуэкIуэ Казбек совет сэлэтхэм я фэеплъыр щигъэлъэпIащ «910-нэ лъагапIэм» деж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Фэеплъымрэ щыгъуэм­рэ я махуэм щыIащ Бахъсэн щIыналъэм щыIэ «910-нэ лъагапIэ» фэеплъым деж икIи абы удз гъэгъахэр трилъхьащ.
Iуэхум апхуэдэу хэтащ Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Балъкъыз Артур, муниципалитетым и ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Абазэ Анатолэ сымэ.

Бешкъэзакъхьэблэр зэрычийлъэрыкІуэ, унэпакІуэ къэси зэрыгуащэтІурэ

ХьэтІохъущыкъуей Ипщэм и псалъалъэ
И цІэр езым ещхьу екІуу икІи гъэщІэгъуэну Бешкъэзакъхьэблэ дэсащ зы цІыхубз - ДумэрданэтІас. Езыр Борэхэ япхъут, Мэршэнкъулхэ я нысэт. Зэра­ІуэтэжымкІэ, и щІыкІэр ямылей пагагъ хэмылъу удэзыхьэхт, Іущт, и псалъэр бэм къалъыхъуэрт, къуа­жэдэс нэхъыжьхэми чэнджэщэгъу щащІи куэд­рэ къыхэкІырт.

КIуэкIуэ Казбек епсэлъащ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм

Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм и пэ къихуэу КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ видеоконференц мардэм тету ­яIущIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэн и IэнатIэм и лIыкIуэхэм. Абы хэтащ щIыналъэ сымаджэщхэм я дохутыр нэхъыщхьэхэр, курыт медицинэ лэжьакIуэхэр, дэIэпыкъуэгъу псын­щIэм щыIэхэр, апхуэдэу дохутыр IэщIагъэм хуеджэ студентхэр.

Дохутырхэр ягъэгушхуэ

Налшык къалэ округым Ведомствэм хэмыхьэ и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжькIуэ-хэр иджыпсту щыIэ щытыкIэ гугъум иту госпиталхэм щылажьэ дохутырхэмрэ студентхэмрэ я деж щыIащ.

Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ щIыхь зиIэ я тренер

Иджыпсту щыпсэу Бахъсэн къалэм къищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Урысей Федерацэми, Совет Союзу щыта къэралыгъуэм къытепщIыкIыжахэми нобэми фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэкIэ хуит, лъэпкъ бэнэкIэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «Знак Почёта» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай.

Куэдым я гъэсакIуэ ЗекIуэрей Николай

Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, ди къэралым и щIыпIэ куэдым фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэ­кIэ хуит, лъэпкъ бэ­нэ­кIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай. Абы и гъащIэр фIыуэ илъагъу IэщIагъэм тыхь хуищIащ.

Уафэбгыкъу и нэлат

- Аращ-тIэ, хьэщIэ, - дыхьэшхырт Болэт, - ауэ жэщыр апхуэдизуи хэкIуэтакъым, иреуэршэр иджыри щIалэхэр. Зэзауэ нэхърэ, зэдэуэршэрмэ нэхъыфIщ.
- Уэлэхьэ, пэжмэ, - Ашабэр куууэ щатэри: - ДимыIуэхум зедгъэхьурэ ди гъащIэр макIуэ, зиусхьэн. ИпэжыпIэкIэ, сыт щыIэнт нысашэ дауэдапщэм нэхъ­рэ нэхъ Iуэху дахэ!

ЩIыуэпсыр фIыуэ зылъагъу ныбжьыщIэхэм я махуэ

1918 гъэм Москва и Сокольники хьэблэм къыщыунэхуауэ щытащ «ЩIыуэпсыр фIыуэ зылъагъу ныбжьыщIэхэм я станц» зыфIаща IуэхущIапIэ. А гъэ дыдэм мэкъуауэгъуэм и ­15-м абдежым щрагъэжьащ зи лэжьыгъэм пэрыува гъэсакIуэхэр пашэ зыхуэхъуа ­ныбжьыщIэхэр зыхаша япэ нэгузегъэужь зекIуэр. ГъэщIэгъуэну икIи гукъинэжу ирагъэкIуэкIа а Iуэхур Натуралист ныбжьыщIэхэм я махуэу ди къэралым къыщалъытащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи