Статьи

ХэкIуадэхэр нэхъ мащIэ мэхъу.

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ УГИБДД-м 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм теухуа зэIущIэ. Управленэм административнэ законодательствэр гъэзэщIэнымкIэ и къулыкъум и ДПС къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Махиев Заурбэч журналистхэр щы­гъуазэ ищIащ я IэнатIэхэм зэфIагъэкIам.

Къалэн нэхъыщхьэхэр къахуегъэув.

Урысей Федерацэм и Прокурор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Демешин Виктор хэту Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Прокуратурэм и коллегием и зэIущIэм щыхэплъэжащ 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм.

КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм и Правительствэм и зэIущIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэм щыхэплъащ цIыхухэм социальнэ дэIэ­пыкъуныгъэ етыным, узыншагъэр ­хъумэнымрэ егъэджэныгъэмрэ я IэнатIэхэм ехьэлIа лъэпкъ проектхэр гъэ­зэщIэным, агропромышленнэ комп­лексым зегъэужьыным, цIыхухэм хуа­щIэ транспорт Iуэхутхьэбзэхэр егъэ­фIэ­кIуэным, нэгъуэщIхэми.

ЦIыхухэм я бжыгъэм щIыхэмыхъуэм и щхьэусыгъуэхэр.

КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэм и япэ зэхуэсыр щIышылэм и 30-м къызэIуахащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ.

ЩIыпIэцIэхэр.

Адлер - 1864 гъэ пщIондэ Арыдбэ абазэ уэркъ лъэпкъым ейуэ щытащ Адлер и Iэгъуэблагъэр. ЛъэпкъыцIэр къалэм и фIэщыгъэцIэ хъужащ.
Анапэ - Iэнэпэ (абазэбзэкIэ «къудамэм» и къежьапIэ жиIэу аращ, псы къудамэ жиIэу къикIыу). Пасэрей зэман жыжьэм алыджхэм Анапэм щхьэкIэ Горгиппие, генуэзхэм Марэ, тыркухэм Бугуркъалэ жаIэу щытащ.

Зыщиужь зэпытщ.

Урысей Федерацэм ТуризмэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, ди гъунэгъу Къэрэшей-Шэрджэсым а унэтIыныгъэм нэхъри зыщиужьынымкIэ IэмалыфIхэр щыщыIэщ. А хэгъэгум зыщызыгъэпсэхуну кIуэхэм я бжыгъэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъури а псом я фIыгъэщ.

Будённэм гъуэгу къезыта шууей телъыджэ.

Куэдрэ къэхъуркъым гъащIэм и унэтIыныгъэ гуэрым ехъулIэныгъэ инхэр щызиIа цIыхум езым ефIэкIыжыфа гъэсэнхэр къыщIэхъуэу. Апхуэдэ закъуэтIакъуэхэм ящыщщ шууей цIэрыIуэ Совет Союзым щэнейрэ и чемпион, Урысей Федерацэм пщыкIухрэ щытекIуа, шы спортымкIэ дунейпсо категорие зиIэ судья, къэралым щIыхь зиIэ и тренер Къуныжь Мухьэрбий.

ЩIакхъуэ Iыхьэ - псэхэлъхьэж.

Мы махуэхэм ди къэралым и щIыпIэ псоми ще­кIуэкIащ «Блокадэ щIа­кхъуэ» урысейпсо фэеплъ акцэр. ЩIышылэм и 27-м, ленинграддэсхэр фашист блокадэм къикIыу хуит щыхъужа махуэм, трагъэхуа а Iуэхугъуэр даIы­гъащ ди республикэм щыпсэухэми. Апхуэдэу а махуэм и фэеплъу ­КъБКъУ-м и библиотекэм къыщызэрагъэпэщащ «Бло­кадэ зращIылIа Ленинград къалэм дэсхэм я щIакхъуэ Iыхьэр» гъэлъэгъуэныгъэр.

КIы­щокъуэ Алим зэи ящыгъупщэнукъым.

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIы­хъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIы­щокъуэ Алим дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, гъэ къэси хуэдэу, пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж.

Чайкэ Юрий и мурадщ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм инвестицэхэр къахузэщIэгъэуIуэным гулъытэ хэха хуищIыну.

Пятигорск къалэм и ­къулыкъум щыпэрыуващ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий. Ар утыкум къришащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ ­Островенкэ Владимир.
ЗэIущIэм щIэсащ ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, республикэм и Правитель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий сымэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи