Статьи

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видео­конференц мардэм тету дыгъэ­гъазэм и 10-м хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­округым щыIэм егъэщIылIа Советым и зэIущIэм.

Сурэт щIыным дихьэх пщащэ

Мы тхыгъэр зытеухуа Тумэ Лалинэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м и 10-нэ классым щоджэ. Зэрысабийрэ сурэтыщI гъуазджэм дихьэх пщащэр Щэмей Русланрэ Дзэгъэл Iэуесрэ я гъэсэнщ.
И ныбжьыр илъэс 16 фIэкIа мыхъуми, Лалинэ хуумыгъэфэщыну сурэт щIыным зэфIэкIхэр щиIэщ. Пщащэм бгъэдэлъ Iэзагъэр нэхъри зэрырагъэфIэкIуэным хущIокъу и егъэджакIуэхэр.

НУРМАГОМЕДОВЭ Ларисэ Казымагомед и пхъур

ГущIыхьэ тщыхъуауэ хъыбар фыдогъащIэ сурэтыщI зэчиифIэ Нурмагомедовэ Ларисэ Казымагомед и пхъур дунейм зэрехыжамкIэ.
Курыт еджапIэм щIэсу Ларисэ кIуэн щIидзат Ткаченкэ Андрей Лука и къуэм ныбжьыщIэхэр сурэт щIыным щыхуигъасэ студием. Абы екIуалIэу щыта дэтхэнэми гъуазджэр гурэ псэкIэ зыхищIэу иригъэсащ егъэджакIуэ щыпкъэм.

Адыгэ хъыджэбзымрэ балъкъэр щIалэмрэ Голливудым спектакль щагъэув

Куэдым яцIыху актёрхэу Кулиев Алимрэ Жэман Iэминэрэ иджыблагъэ спектакль гъэщIэгъуэн ягъэуващ. Stephanie Feury Studio Theatre камернэ пэш иным абыхэм утыку къыщрахьащ «ЛIэныгъэм зэпэIэщIэ дищIыху» фIэщыгъэм щIэт теп­лъэгъуэ. Абы и режиссёрри продюсерри Алимщ, спектаклыр ди зэманым хуэкIуэу зыгъэхьэзырар Iэминэщ.

«Мамэ сытым дежи иренэху»

Урысейм и МВД-м и ГИБДД-мрэ ПДН-мрэ Тэрч щIыналъэм щаIэ къудамэхэм я инспекторхэмрэ школым и класс нэхъыщIэхэм щIэс сабийхэмрэ зэгъусэу «Мамэ сытым дежи иренэху» зыфIаща Iуэху дахэ ирагъэкIуэкIащ.

Мэзло Руслан и лъагъуныгъэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм дыгъэгъазэм и 4-м къыщызэIуахащ IэпэIэсагъэкIэ куэд щIауэ дыдэ­зы­хьэха Мэзло Руслан «лъа­гъуныгъэ» («Узрение») зы­фIи­­ща и гъэлъэгъуэныгъэр.

УафэщIхэм зрапщыт

Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм 2024 гъэм хьэр­шым яутIыпщынущ Мазэм щрагъэ­тIысэхыну зыхуамурад кхъухьлъатэр.
А къэралым и щIэныгъэлIхэри ящыщщ космосым нэхъ къыщытпэгъунэгъу уафэ­щIым и щIыIумрэ абы и Iэгъуэблагъэм къыщекIуэкIхэмрэ зыджыну яужь ихьахэм. КъищынэмыщIауэ, а хэгъэгум и ­астрофизикхэм я мурадщ «Рашид» зы­фIаща Iэмэпсымэр илъэсищ нэхъ дэмыкIыу Мазэм и гущIыIум щрагъэпсы­хыну.

Жыджэрагъышхуэ зыхэлъхэр

Иужьрей лъэхъэнэм жылагъуэм къыщыунэхуа Iуэху­гъуэщIэхэм, мыхьэнэшхуэ зиIэхэм ящыщщ волонтёрхэм я жылагъуэ зэщIэхъееныгъэр. ГумызагъагъэкIэ адрейхэм къахэбелджылыкI куэд, Тхьэм и фIыщIэкIэ, яхэтщ ди щIалэгъуалэм. Ахэр жыджэру зыхэмыт Iуэху гуэри ди хэкум щемыкIуэкIыжми ярейщ.

«Iулъхьэ стыркъым! Iулъхьэ къеIысхыркъым!»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт зэIущIэхэр ди республикэм хыхьэ щIыналъэхэм мы махуэхэм щрагъэкIуэкI ГИБДД-м и инспекторхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэ зэщIэхъееныгъэм жы­джэру хэтхэмрэ. Ар ирагъэхьэлIэ Iулъ­хьэ тын-къеIыхыным пэщIэтыным и дунейпсо махуэм.

Зи цIэр ямыщIэ сэлэтым и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэ

Кавказ Ищхъэрэм щылажьэ СОБР-м и къудамэмрэ Урысей ­гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэмрэ я лэжьакIуэхэм дзэм хэ­тахэр, хабзэхъумэ IэнатIэ зезыхьахэр, унафэщI къулыкъу бгъэдэтахэр, цIыхубэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр я гъусэу, Зи цIэр ямыщIэ сэлэтым и махуэр щагъэлъапIэ зэ­хуэсым хэтащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи