Статьи

Урысейм и хабзэубзыхухэм я зэIущIэм

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Фёдоров Николайрэ Къэрал Думэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Яровая Иринэрэ видеоконференц жыпхъэм иту ирагъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Хабзэубзыхухэм я советым и президиумым и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI, Урысей Федерацэм и Хабзэубзыхухэм я советым Социальнэ поли­тикэмкIэ и комиссэм щыщ Егоровэ Татьянэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык щыIущIащ УФ-м юстицэмкIэ и министрым и къуэдзэ Алханов Алий

Бадзэуэгъуэм и 16-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ Уры­сей Федерацэм юстицэмкIэ и ми­нистрым и къуэдзэ Алханов Алий.

КIуэкIуэ К. В. хэтащ «Урысей зэкъуэтым» и Совет нэхъыщхьэм и зэхуэсым

«Урысей зэкъуэт» партым и исполкомым ба­дзэуэгъуэм и 14-м Москва щригъэкIуэкIащ партым и Совет нэхъыщхьэм и зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Каз­бек.

Олимп чемпион Махуэ Билал. ИлъэсийкIэ дызыпэплъа захуагъэ

Вэсэмахуэ и пщэдджыжьым дгъуэта дэ­рэжэгъуэр пщIыхьэпIэ IэфIым хуэдэт. Интернетым къытIэригъэхьа хъы­бар гуапэр ди фIэщ мыхъуу, къы­тедгъэзэжурэ мызэ-мытIэу щIэдджыкIыжащ. НэгъуэщI щIыпIэхэм къы­щытлъыхъуащ ар щIэзыгъэбыдэж Iуэхугъуэхэр. Пэжт!

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэтынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэм

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэ­тынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэр.

Уафэбгыкъу и нэлат

ЗэкIэсу къэбэрдеимэ зыщыуа псоми зыщадзыжыну сыарэзыщ! Я пщы уэ­лийр я пашэу, зы лъхудий къэ­мынэу ирырелъэж езыхэм ещхьыпс я щыху-пIэ джаурыжьхэм! Сэ мыбы сыкъы­щIэкIуар текIуэныгъэщ: щIыналъэр ­хуит къысхуащI закъуэмэ, хэт и хьэ сызыхуэныкъуэр? Дэ иджыри ­Карлрэ Мэзепэрэ къытпоплъэ, Ахьмэд сулъ­тIаным а лIитIыр къыщIи­гъэгугъар елъытыжащ сэ мыбы ис­хыну текIуэныгъэм. Iуэху къытпэ­щылъщ.

«Урысей гвардием» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм къулыкъу щызыщIэ офицерым къэрал дамыгъэ къыхуагъэфащэ

И къулыкъур щрихьэкIым къигъэлъэгъуа хахуагъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ папщIэ «Iуащхьэмахуэ» СОБР-м и оперуполномоченнэ, полицэм и лейтенант нэхъыжь Б. Нурмухьэмэд къыхуа­гъэ­фэщащ «Хэкум и пащ­хьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэм и медалыр. Дамыгъэ лъапIэр офицерым иритыжащ «Урысей гвардием» и управленэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI Васильев Сергей.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм хэтхэм йопсалъэ

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм хэтхэм бадзэуэгъуэм и 10-м зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.

Хэкур зыхъумахэм - щIыхь

УФ-м и Президентым и унафэкIэ 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэ­еплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы къриубыдэ лэжьыгъэхэм хэту, Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и лэжьакIуэхэм гулъытэ хуащI Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм ­хуагъэува фэеплъхэм. Апхуэдэ пэкIу дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Парламентым и спикер ­Егоровэ Татьянэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи