Статьи

ЩIалэгъуалэр спортым дегъэхьэхыным гулъытэ хуащI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым хэтхэм я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.
Правительствэ сыхьэтым щы­тепсэлъыхьащ КъБР-м физическэ культурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьынымкIэ къэрал программэр гъэзэщIа зэрыхъум.

ЩIэблэ узыншэ къытщIэувэным дыхуолажьэ

Иджырей гъащIэм хуиту хэувэфын цIыху бгъэ­сэ­ныр Iуэху къызэрыгуэ­кIыу зэрыщымытыр куэ­дым къагуроIуэ. Абы ­гулъытэ хэха зэрыхуа­щIыр къагъэлъагъуэ къэ­рал унафэщIхэми. Егъэ­джэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм ират мыхьэнэ­шхуэм и щыхьэтщ са­бий садхэм щыщыIэ Iуэхугъуэ къиинхэр зэ­фIахыурэ, гъэсакIуэм и пщIэр жылагъуэм нэхъри къызэрыщаIэтыр.

ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжу

Дызэрыщыгъуазэщи, КъБР-м и Iэтащхьэм 2014 гъэм къыдигъэкIа Унафэм ипкъ иткIэ, фокIадэм и 20-р Адыгэхэм я махуэу ди республикэм щагъэуващ. Абдежым къыщыщIэ­дзауэ ар ди лъэпкъэгъухэр зэрыс къэрал псоми щагъэлъапIэ.
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм Псыгуэнсу къуажэм щиIэ и къудамэм и унафэщI Iэпщацэ Вадим упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Сабийхэм я узыншагъэм хуосакъ

2020 - 2021 гъэ еджэгъуэщIэр ди къэралым и ­еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, гъэсапIэ­-хэм зэрыщаублэжрэ мазэм нэсащ. УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм, «Роспотребнадзор»-м я унафэщIхэм ипэкIэ зэрыжаIам тету, IэнатIэм щекIуэкI лэжьыгъэхэм я нэхъыбапIэр махуэрыеджэ мардэм тещIыхьауэ зэфIах: сабий, ныбжьыщIэ ­минхэр пщэдджыжь къэс щызэхохьэ университетхэм, школхэм, садхэм.

Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ стратегиещIэ къащтэну загъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 22-м хэтащ Наркотикхэм япэ­щIэтынымкIэ къэрал комитетым  и зэIущIэу ­Урысей Федерацэм  къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, Урысей Феде­рацэм и полицэм и генерал Колокольцев Владимир  видеоконференц мар­дэм тету иригъэ­кIуэкIам.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ

Къэралым и чемпионищ зэуэ

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

Макъхэр - сурэткIэ

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

Хэку зауэшхуэм теухуауэ иджыри зэ

Дэ дигу тедгъахуэ хъунукъым ар зэрекIуэкIамрэ абы кърикIуахэмрэ нэмыукIытагъэкIэ зэзыхьэкIыну хущIэкъухэр кIуэ пэтми нэхъ тегушхуауэ утыку къызэрихьэр.
Псори къыщежьар

Кlуэкlуэ Казбек жылагъуэ лэжьакlуэхэм яхуозэ

КъБР-м и lэтащхьэ Кlуэкlуэ Казбек Правительствэм и унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт Хьэфlыцlэ Мухьэмэд, ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи