Статьи

Дунейм ехыжащ Лий Адэлджэрий Iэмырбий и къуэр.

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэм, Урысейм щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием, «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ дохутыр, медици

ЩIэблэр щыуджкIэ лъэпкъыр мэгушхуэ.

Бадзэуэгъуэм и 31-м Абхъазым и утыкум адыгэ щIалэгъуалэр куэд щIауэ зыпэплъэ «Хэгъэгу джэгушхуэр» щекIуэкIащ.

Сыту пIэрэ цIыхугъэм и шхэпсыр?

Адэжь лъапсэм къэзыгъэзэжа адыгэ­хэм я махуэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 1998 гъэращ. Абы щыгъуэщ Косовэ къыщыхъея зауэм къыхашыжа ди лъэпкъэгъухэм ящыщу зы гупышхуэ ди къуэш Адыгэ Республикэм къыщихьэжауэ щытар.

Унафэ зыIэщIэлъ дэтхэнэ зыми къыгурыIуэн хуейщ ар зыхуэлажьэр цIыхур зэрыарар.

УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым и Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Щхьэгуэш Адэлбий бадзэуэгъуэм и 30-м Къэбэрдей-Балъ­къэрым щыпсэухэм щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» ­политикэ партым и Уна­фэщIым и цIыхубэ егъэ­блэгъапIэу Налшык щы­Iэм. Ар едэIуащ къыхуэ­кIуа цIыху 11-м я гуныкъуэгъуэхэм.

КIуэкIуэ Казбек Темыркъан Юрий IущIащ.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэ­защIэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние ­оркестрым и художественнэ унафэщI, «Хэкум и пащ­хьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Темыркъан Юрий.

Махуэ Билал Олимп чемпион?

2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм къыщихьа дыщэ медалыр Дунейпсо Олимп комитетым (МОК) къытрихыжащ Узбекистаным и цIэкIэ абы щыгъуэм бэна, иджы Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат Таймазов Артур. Ар иджы къыхуагъэфащэфынущ ди бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ Билал.

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэр ягъэлъапIэ.

Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал институтым бадзэуэгъуэм и 24-м щекIуэкIащ «Фольклор в зеркале времени» пшыхь ­гуапэр. Ар къызэрагъэпэщащ филологие щIэныгъэхэм я ­доктор, профессор, КъБР-м щIэ­ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, институтым адыгэ Iуэ­рыIуатэмкIэ и секторым и щIэныгъэлI нэхъыщхьэ Гъут Iэдэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Жылагъуэ шынагъуэншагъэр зыхъумэхэр.

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэ­кIащ коллегием и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ я лэжьыгъэм кърикIуам.

КъБР-м и Правительствэр гъэунэхуныгъэм и телъхьэщ.

КъБР-м и Правитель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий яIущIащ УФ-м щIэ­ныгъэмрэ егъэ­джэ­ныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Трубников Григорийрэ къэралым и щIэныгъэлI цIэ­рыIуэ­хэм­рэ. Ахэр Къэбэрдей­-Балъ­къэ­рым къэ­кIуащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ядернэ къэ­хутэныгъэхэмкIэ и инс­титутым Бахъсэн щиIэ нейтринэ обсерваторэм щрагъэкIуэкIыну гъэу­нэхуныгъэм хэтын пап­щIэ.

Ди щIалэгъуалэм я зыгъэпсэхупIэ.

Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр дахэу щагъакIуэхэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща «Адыгэ вагъуэзэшибл» зэхыхьэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи