Статьи

КIуащ Аслъэнбэч ягу къагъэкIыж.

Аруан щIыналъэм и полицейхэмрэ ветеранхэмрэ къызэрагъэпэщри, и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъу, полицэм и лейтенант нэхъыжь КIуащ Аслъэнбэч и фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ар щеджа Старэ Шэрэдж къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м.

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий.

ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм и волонтёрхэмрэ жыджэру хэтхэмрэ Бахъсэн ­къалэ округым щызэщIэзыгъэуIуэ Бахъсэн къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм ныбжьыщIэхэр щахуэзащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. Зэпсэлъэныгъэр теухуат «Терроризмэр жылагъуэмкIэ шынагъуэщ» Iуэхугъуэм.

Адыгэ усэм и макъ дахэ Тырку псом щызэхах.

СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ хэтащ иджыблагъэ Истамбыл щекIуэкIа V Усэ фестивалым. Къэралыгъуэ зыбжанэм къикIа, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ усакIуэхэр, щэнхабзэ лэжьакIуэхэр, зэхуэ-сым кърагъэблэгъа хьэщIэхэр адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэм щигъэгъуэзащ ди лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм, усэ гъэпсыкIэм.

«Кавказ хабзэ», «бгырыс хабзэ» жыхуаIэхэмрэ къинэмыщIхэмрэ.

Мы тхыгъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа «Кавказ этикет» (Налшык, 2019 гъ.) тхылъымрэ КъБКъУ-м и профессор Хъурей­ Леоренэ «Лъэпкъ хабзэм къыбгъэдэкI узыншагъэр» («Здо­ровьепорождающая сила национального этикета», «Газета Юга», №45, 2019 гъ., щэкIуэгъуэм и 29) зыфIища и тхыгъэмрэщ.

Апхуэдэщ ЕхъулIэ Мартин.

Лъэпкъ щIэныгъэлI па­- жэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щIэ­ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ лэ­жьа­кIуэ ЕхъулIэ Мар­тин ящыщщ зи зэфIэкI лъагэ­м­рэ щIэныгъэ куумрэ мэ­къу­мэш щIэныгъэм и зыу­жьыныгъэм тыхь хуэзы­щIахэм. АдыгэлI щып­къэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 65-рэ ири­къуащ.

Iуащхьэмахуэ лъапэ ящыщщ щIымахуэ лъэхъэнэм зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр нэхъ тэмэму къызэзыгъэпэщ курортищым.

ТурСтат турист порталым къытридзащ щIымахуэ лъэхъэнэм зыгъэпсэхугъуэ махуэхэмрэ махуэш­хуэхэмрэ тэмэму къы­зэ­зыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм я рейтингыр.
Абы ипкъ иткIэ япэ увыпIищыр яубыдащ Сочэ щыIэ Розэ Хутор, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Iуащхьэмахуэ лъапэр, Москва областым и Дмитровскэ ­районым и курортхэм.

Къабзагъэм и махуэ.

Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и унафэр ягъэзащIэу, щIыналъэм хиубыдэ къуажэ псоми зэуэ къабзагъэм и махуэ щрагъэкIуэкIащ.
IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, къуажэдэсхэм уэрамхэр, жылагъуэ зэхуэсыпIэхэр, федеральнэ, щIыналъэ гъуэгубгъухэм екIуэкI мэзкусэхэр ягъэкъэбзащ, уэрам уэздыгъэхэр зэрахъуэкIащ. Псом хуэмыдэу гулъытэ хуащIащ фэеплъ сынхэм, мемориалхэм.

ГъащIэ узыншэм къыхураджэ.

Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м Стоматологым и дунейпсо махуэм теухуа зэхыхьэ щрагъэкIуэкIащ.

НэгъуэщIу псэуфынутэкъым.

КхъуэIуфэ Хьэчим илъэс 80 ирокъу
Дыгъуасэщ зи щхьэци набдзи фIыцIэ, и ныбжь емылъытауэ натIэдыхьэ хъарзынэ зиIэ, къуэгъу щхьэпэлъагэ щхьэкIэ, зи Iэпкълъэпкъ зэрымыубыдыпа, уеблэмэ, моуэ зэщIэкъуа дыдэ зыхужумыIэнкIи хъун щIалэр япэу щыслъэгъуар. А дыгъуасэм илъэс 60 и ныбжьщ.

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ.

Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгу­зыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей­ Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн рес­публикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи