Статьи

Iуэху щхьэпэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэр хэтащ УФ-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и министерствэмрэ Горький дэт автомобиль заводымрэ зэгъусэу ирагъэкIуэкIа «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» урысейпсо Iуэхум. Ар хуэунэтIат ВИЧ/СПИД узыфэ шынагъуэхэм ­кърикIуэнкIэ хъунум жылагъуэр щыгъэгъуэзэным, абы теухуауэ я узыншагъэр къэпщытэным тегъэгушхуэным.

Фэращ си гъуазэр.

Къуажэ школыр къэзухыу, КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм сы­щыщIэтIысхьам, си псэр гу-гъэрт, пабгъэрт, пэплъэрт фIы гуэрым. Хэплъэрт дунейм си акъы­лыр, сечэнджэщырт гупсысэм, сыхуейт къэсщIэну къыспэщылъ си гъащIэм гукъыдэж къызэзытыну хэлъыр зыхуэдизыр. Сыхуейт си ­гъащIэм къызипэса цIыхугъэм и дахагъым хэзгъэхъуэну. СыщIэхъуэп­сырт дунейми и гущIагъ шэрхъым щIэлъыр сытми къэсщIэну.

«Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» программэр гъэзэщIэныр ирагъэжьащ.

Республикэм кадрхэмкIэ и резервым папщIэ Налшык къыщызэIуахащ «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» щIэныгъэ программэм и япэ модулыр. Абы хэтщ «ЛъагапIэщIэ» проек­тым щытекIуахэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу «Урысейм и пашэхэр» конкурсым и финалым ­кIуа­хэмрэ.

Налшык щыщ хъыджэбзыр урысейпсо конкурсым и финалым нэсащ.

ЩIалэгъуалэ проектхэм я урысейпсо конкурсым, «Зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр» зыфIащам, проект нэхъыбэ дыдэ - 23 - рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIыу, Iэрыхьащ. Абыхэм заочнэу хэплъа нэужь, къэрал псом щынэхъыфI проект 26-м ящыщу къалъытащ КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр аграрнэ университетым и аспирантурэм щеджэ Созаевэ Джамиля и лэжьыгъэр.

Тембот Ахьмэдхъан текIуэныгъэ къехь - 39:0-у.

Италием и Фаенцэ къалэм щекIуэкIа бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Тембот Ахьмэдхъан. И хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яримыту ди лъэпкъэгъум зэпеуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.

Магас «къалэ Iущ».

Ингуш Республикэм и цIыху бжыгъэр мин 500 иджыблагъэ ири­къуащ. Абыхэм я процент 60-р къалэхэм дэсщ, я къалащхьэ Магас мин 35-рэ хуэдиз щопсэу. Къалэм унэрэ IуэхущIапIэу дащIыхьыну я мура­дым и процент 30-ращ зэфIэкIар, ауэ лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьауэ йокIуэкIри, илъэс зыбжанэм къриубыдэу цIыху мини 150-м нэсым Магас псэупIэ яхуэхъуну жаIэ.

Щоджэн Хьэутий и тхылъыщIэ утыку кърехьэ.

Щоджэн Хьэутий иджыблагъэ къыдигъэкIа «1837:Тайны странс­твования Лермонтова по Кавказу» тхылъым дыгъуасэ лъэтеувэ щыхуащIащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым. Абы кърихьэлIат щIэныгъэлIхэр, тхыдэджхэр, тхакIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, Лермонтовым и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр.

Лъэпкъ Iуэхухэм йолэжь.

КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ Мовсисян Грант иджы­благъэ иригъэкIуэкIа пресс-конференцым щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей­-Балъкъэрым щагъэзащIэ лъэпкъ проектищым - 2024 гъэ пщIондэ тещIыхьауэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм, демографие щытыкIэм, егъэджэныгъэм зэрызрагъэужьыным теухуахэм.

ЛIэщIыгъуэр лIы ныбжьщ.

Дыгулыбгъуей къуажэм щалъхуа, Хэку зауэшхуэм и ветеран Хэжь Исуф бадзэуэгъуэм и 1-м илъэси 100 ирикъуащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи