Статьи

Iуэрытхым лъэпкъхэр зэкъуегъэувэ

Илъэс етхуанэ хъуауэ Урысейм щокIуэкI «Этно­графие Iуэрытх ин» щIэныгъэ Iуэхур. Мы гъэм ар онлайн мардэм тету къызэ­рагъэпэщащ, ауэ щIыналъэ къэс хэщIапIэ зырыз яIащ диктант зытхыну ­гукъыдэж зиIэхэр екIуэлIэну. Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым щыпсэухэм Мэлба­хъуэм и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм щэкIуэгъуэм и 3-м диктантыр щатхащ.

КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Налшык псым и Iуфэр зэIузэпэщ зэращIым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм зригъэлъэгъуащ Налшык псым и Iуфэм щыщ Iыхьэр, Осетинскэ уэрамым къыщыщIэдзауэ КIыщокъуэм и цIэр зезыхьэм нэс къызэщIэзыубыдэр, зэIузэпэщ зэращIыр.

Iуэху щхьэпэ

Мазэм нэблэгъащ Тыркум, Германием, Иорда­нием, Сирием, Израилым, ­Тунисым, Финляндием щы­псэу ди лъэпкъэгъухэм адыгэбзэмрэ урысыбзэм­рэ щаджу пэIудза курсхэр зэрызэхашэрэ. Ар къызэ­ригъэпэщащ КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм. ЖыIэпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху щхьэпэхэр къызэгъэпэщыныр министерствэм и дежкIэ зэримыщыпэ лэжьыгъэр.

Адыгэшым и Iуэтэжыгъуэ

Нартан щекIуэкIа, шыгъажэ кIыхьымкIэ урысейпсо чемпионатым къекIуэлIа хьэщIэхэм язт Бе­лоруссием щыщ шууей бзылъхугъэ Мороз Алёнэ.

Тхылъхэм я дунейм

«Книжная среда» («Sreda book») - ап­хуэдэцIэ зэрехьэ нобэ фэдгъэ­цIыхуну ди мурад тхылъ тыкуэным. Ар илъэс ныкъуэ хъуауэ егъэлажьэ ­КъБР-м епха инстаграмым пщIэшхуэ щызиIэ блогер КIуэкIуэ Мурат.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэхуэсыр махуэку кIуам екIуэкIащ.

Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупыр мэлажьэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­хэтащ Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупым и селектор зэIущIэу Москва ­къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей иригъэ­кIуэ­кIам.

КъБР-м и Iэтащхьэр Правительствэм хэтхэм яIуощIэ

КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету жэпуэгъуэм и 29-м иригъэ­кIуэкIащ республикэм и Правительствэм и зэIущIэ. Абы щызэхалъхьэжащ КъБР-м и Правительствэр дызэрыт илъэсым и мазибгъум зэрылэжьам кърикIуахэр, адэкIэ къапэщыт къалэн нэхъыщхьэхэри къыщагъэнэIуащ.

ЗэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм хиубыдами

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 - 90 гъэхэм ди къэралым щыIа гугъуехь псори нэсу игъэващ Налшык и «Спартак»-м. Совет Союзыр зэхэщэщэжу Урысей Федерацэр щхьэхуэ хъуа иужькIэ зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм и бэлыхьхэр дэтхэнэми зыхищIащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр къэралпсо утыкум икIакъым икIи пщIэрэ щIыхьрэ иIэу адэкIи зыкъигъэлъэгъуащ.

ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэр дывгъэхъумэ!

Нэгъабэ «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытехуащ ­ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм теухуауэ Битиров Эдуард и тхыгъэ. Ар, дауи, куэдым ягу дыхьащ. Иджы абы къы­поджэж КъБР-м и Парламентым и депутат, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи