Статьи

Робототехникэм къыщыхэжаныкIхэр.

«ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и «Кванториум» сабий технопаркым и робототехникэ, 3 D моделирование, программирование дерсхэм екIуалIэхэу Шишкин Юрийрэ Храмцов Александррэ а унэтIыныгъэхэм къыщыхэжаныкI, республикэр куэдкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэ жыджэрхэм ящыщщ.

Iэпщэ Александр: Топджэгур - ар си гъащIэщ!

Совет Союзым футболымкIэ и чемпион Iэпщэ Александр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур дыгъэгъазэм и 19-м щагъэлъэпIа Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къызэхуэсат Къэбэрдей-Балъкъэрым и топджэгум и лъабжьэр зыгъэтIылъа икIи къэралпсо утыкум ехъулIэныгъэкIэ изыша щIалэ ахъырзэман куэд.

Ди лъахэгъухэм я ехъулIэныгъэхэр.

ЩIышылэм и 16-м къыщыщIэдзауэ махуиплIкIэ Новосибирск къалэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Уры­сей Федерацэм и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэ­рым икIахэм абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.
Ди лъахэгъухэу Кабалоев Виталийрэ Локьяев Жамболэтрэ зэхьэзэхуэм и япэ махуэм хуабжьу дагъэгуфIащ. Нэхъ псынщIэ дыдэхэм я деж абыхэм дыщэ медалыр щызыIэрагъэхьащ.

Бзухэм я дахагъэр.

СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къы­щызэIуахащ. Журт Хьэ­сэн триха сурэтхэращ абы утыку къыщрахьар. Ди республикэм узыщрихьэлIэ бзу лIэужьыгъуэу щитI къиубыдащ абы и сурэттехым.

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр утыку йохьэ.

Ди щIыналъэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызрагъэгъуэтхэм я студент нэхъыфIхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ хэтщ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (Worlds­kills­Rus­sia) зэпеуэ иным. Мыгъэрей лъэпкъ чемпионатым хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкэр къэрал университетым и педаго­гикэ колледжым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей ФСИН-м и унафэщI Калашников Александр хуэзащ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Налшык щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуауэ щыIэ, УФ-м тезыр зытралъхьахэм егъэпшыныжынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и унафэщI Калашников Александр.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м и коллегием и зэIущIэм.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу ­КъБР-м щыIэм и коллегием иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Адыгэ щIыпIэцIэхэр.

Мы цIэр зезыхьэ къуажэ цIыкIур хы ФIыцIэ Iуфэм Iус ПсыфIыпэ (Лазаревск) посёлкэм къухьэпIэ-ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ километр 25-кIэ пэжыжьэщ. Абы хъуэпсэгъуэу зыдигъэзэгъащ ар зэгъэщIылIа Мэкъупс (Макопсе) и тIуащIэм.
БзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъытэмкIэ, къуажэм зэреджэ фIэщыгъэр псалъитIу зэхэухуэнащ: «ныджэ»-рэ «къуэ»-уэ.

Токио хуэзышэ лъагъуэм тоувэ.

Махуэ Билал Темботхэ Ахьмэдхъанрэ Анзоррэ я гъусэу.

ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм пэсщIын щыIэкъым.

ЕгъэджакIуэу ущытыныр зэрыгугъур дэтхэнэ зы цIыхуми ищIэу къыщIэкIынщ, ауэ щыIэщ а IэщIагъэм гурэ псэкIэ бгъэдэтхэри, пIащIэу махуэ къэскIэ лэжьакIуэ кIуэхэри. ЕгъэджакIуэхэр зыIууэ ­гу­гъуехьхэм иригъэкIуэтыркъым мы тхыгъэр зытеухуа, пэщIэдзэ классхэм щIэсу а IэщIагъэм ди­хьэхауэ щыта Бакъ Мадинэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи