Статьи

Дунейпсо зэхьэзэхуэр Налшык къыщызэIуах.

ЩэкIуэгъуэм и 1 - 4-хэм «Гладиатор» спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ «Кубок Вызова ­Локомотив» V дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэси 10 - 13-м ит Урысейм и щIыналъэ 27-м щыщ спортсменхэмрэ хамэ къэрал 12-м къикIа дзюдоистхэмрэ, псори зэгъусэу 1000-м нэблагъэ. Зэхьэзэхуэр къызэри­гъэ­пэщащ «Локомотив Грин-Хилл» физкультурэ-спорт зэгу­хьэныгъэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм ядригъэкIуэкIащ абыхэм нэхъ пасэу ярита пщэрылъхэр зэрагъэзащIэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «къэпщытэныгъэ сыхьэт» мардэм иту Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ щIыналъэхэмрэ къа­лэ округхэмрэ я щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ езыр жылэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыкIуам щIы­пIэхэм икIэщIыпIэкIэ щызэфIэгъэ­кIын хуейуэ къилъыта къалэнхэмрэ пщэрылъ ящищIахэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум.

ПСЭРЫУСЭ.

УсакIуэм я нэхъыбэр акъыл логикэкIэ мэгупсысэ, куууэ къыщIагъа­лъэрэ нэрылъагъухэри къызэрагъэ­дзэкIыу. УсакIуэм я нэхъ мащIэр псэ логикэкIэ мэгупсысэ, нэхъ куужу къыщIагъалъэрэ нэрымылъагъури уи гум кърагъащтэу. Мы иужьрейхэращ сэ нэхъ къэгъэщIакIуэ щыпкъэу къысщыхъур. Япэрейхэр щхьэрыусэмэ, етIуанэрейхэр псэрыусэщ. Нэхъ зэхэщIыкIыгъуэу тхужыIэну пIэрэ?

Лъэпкъхэм я хабзэхэм зыщагъэгъуазэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым мамырыгъэм и тхьэмахуэ щегъэкIуэкIыным теухуауэ зэфIагъэкI лэжьыгъэм хыхьэу (Урысейм щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и агентствэм абы ­мылъку хухихащ), жэпуэгъуэм и 30-м а еджапIэ нэхъыщхьэм щIэныгъэ гуэдзэн щрат и институтым ще­кIуэкIащ «Урысейм ис лъэпкъхэм я хабзэхэмрэ щэнхабзэмрэ» зыфIаща зэпеуэр.

Лъэпкъ проектхэр зэтегъэувэным зэрыбгъэ­дыхьэ щIыкIэр убзыхун.

Урысейм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Виталий щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ комиссэм и зэIущIэ дыгъуасэ Москва щригъэ­кIуэ­кIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

КIуэкIуэ К. В. хэтащ Узыншагъэр хъумэным теухуауэ Къэрал советым и Президиумым иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Путин Владимир иджы­благъэ Къэрал советым и Президиумым и зэIущIэр Светлогорск къалэм щригъэкIуэкIащ, узыншагъэр хъумэным и лъэныкъуэкIэ Урысей Федерацэм и субъектхэм къапэщыт къалэнхэм ятеухуауэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Къалэным хуэпэж лэжьакIуэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм мафIэсыр гъэункIыфIыныр къызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и оперативнэ плъыр ЛIуп Амир 1992 гъэм лэжьэн щыщIидзащ Налшык къалэ и плъыр часть №1-м икIи къэрэгъулым и унафэщIым нэсащ. Ар щылэжьащ мафIэс часть №10-м (Тырныауз къ.), №19-м (Налшык къ.), №8-м (Къашкъэтау).

Дзэм ираджэм и махуэ.

Бахъсэн къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Дзэм ираджэхэм я махуэ. Къэралым IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм къулыкъу щызыщIэнухэр егъэжьэным теухуа гуфIэгъуэм хэтащ щIыналъэ администрацэм, хабзэхъумэ органхэм, Жылагъуэ палатэм, жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм, Бахъсэн къалэм дэт еджакIуэхэм я лIыкIуэхэр, дзэм ираджахэр, абыхэм я благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ.

Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий.

Ди республикэр зэрыгушхуэхэм ящыщ зыщ илъэс зыбжанэкIэ ехъулIэныгъэ иIэу Санкт-Петербург и «Явара-Нева» спортклуб цIэрыIуэм зэфIэкIышхуэ къигъэлъагъуэу хэта спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Тау Хьэсэнбий.

Кавказ Ищхъэрэм и гъуазджэр Мэзкуу щагъэлъагъуэ.

Мэзкуу дэт «Artplay» IуэхущIапIэм и хьэщIэ­щы­шхуэм жэпуэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ и 31 пщIондэ щекIуэкIащ Кавказым щыщ гъуазджэрыла­жьэ­хэм я IэдакъэщIэкIхэр ­утыку къыщрахьэ гъэлъэгъуэныгъэ телъыджэ: ­«Биеннале современного искусства Кавказа». Ар зэрекIуэкIамрэ абы хэтахэмрэ къыдегъэцIыху езым и цIэр зезыхьэ альбомым.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи