Статьи

Къанокъуэ Арсен нэхъыжьхэр егъэгуфIэ

КъБР-м къыбгъэдэкIыу УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым щыIэ Къано­-къуэ Арсен и мылъкум къыхэкIыу яхуэупсащ Хэку зауэшхуэм хэтауэ ди республикэм исхэм. Фронтым Iута нэхъыжь 91-м, хэкIуэдахэм я щхьэ­гъусэу 3-м ахъшэ сом мин 50 зырызрэ ерыскъырэ Iэрагъэхьащ. Апхуэдэуи зауэм къикIыжауэ дунейм ехыжа ветеранхэм я щхьэгъусэхэми ерыскъыхэр хуашащ.

Яубзыхуам и процент 90-м щIигъур яIэрыхьакIэщ

КъБР-м и Премьер-министр Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Правительствэм и зи чэзу зэIущIэр. Ар видеоконференц мардэм тету къызэрагъэпэщащ.

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым коронавирусым зыщиубгъуным пэщIэтынымкIэ Оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэ

Видеоконференц мардэм тету КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирусым зыщыщыхъумэнымрэ а уз зэрыцIалэм зэрызиубгъум пэ­щIэ­ты­нымкIэ Оперативнэ штабым и зэIущIэ.
ЩIыналъэм щыщыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр зэрекIуэкIымрэ хэплъащ.

Хатшепсут - япэ фирхьэун цIыхубз

Хатшепсут ди эрэм и пэкIэ 1504 - 1482 гъэхэм Мысырым щыпсэуа, пащтыхьыгъуэр­ илъэс куэдкIэ зезыхьа бзылъ­хугъэщ. Къыхэгъэ­щыпхъэщи, Хатшепсут и пащты­хьыгъуэм Мысырым хуабжьу зригъэужьащ, ухуэ­ныгъэ телъыджэхэр ири­гъэ­щIащ, зауэшхуэ зыбжа­нэм щытекIуащ.

ЗышыIэныгъэшхуэ зыхэлъа гъуащхьэтет цIэрыIуэ

Налшык къыщалъхуа Беляев Владимир Мэзкуу и «Динамо»-мрэ Совет Союзым и командэ къыхэхамрэ я гъуащхьэтет гъуэзэджэу щытащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 50 - 60 гъэхэм, езы Яшин дыдэм хьэрхуэрэгъу лъэщ хуэхъуу. СССР-м щэнейрэ и чемпионщ (1957, 1959, 1963 гъэхэм), Совет Союзым и Кубокыр зыIэщIэлъщ (1953 гъэ), къэралым и футболист нэхъыфI дыдэхэм 1957, 1958 гъэхэм хабжащ.

КъардэнгъущI зырамыку и адыгэ гушыIэхэр

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

1935 гъэр къыщIыхахар сыт?

«Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и дамыгъэм тетхащ ар 1935 гъэм къызэрагъэпэщауэ. Премьер-лигэм щыхыхьа 2006 гъэ лъандэрэ апхуэдэу къокIуэкI икIи справочник куэдым ар ихуащ, щхьэусыгъуэ хуэхъуар мыгурыIуэгъуэми.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ

Щызэпигъэуаи къэхъуу, 1980 - 1995 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топ­джэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав. Нобэр къыздэсым абы и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхыбох.

Уафэбгыкъу и нэлат

Iэта-Ильяс мэдыхьэшхри:
- Насып уиIэти, Нэкъар, абы щыгъуэ уэ утщIыгъуатэкъым. Къэхъуаращи… ПцIыхужыркъэ-тIэ уэ Жэфар и хьэ­лыр? Къэбэрдей адыгэхэм Инал Нэху зэраIэм ирибампIэурэ, езыми модэ Болгар жыхуаIэм къыщалъхуу къэкуэша таурыхъыр «Аспарух и цIэкIэ» къиужьгъыжри… Сытми, къущхьэ-тэтэр хьэблэ зытIущым дэсхэр къэбэрдейхэм яриуштыну Жэфар яужь ихьащ «Аспарух и цIэкIэ».

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек видеозэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, КъБР-м и Правительствэм хэтхэм я зэIущIэ вэсэмахуэ иригъэкIуэкIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи