Статьи

Дапщэщи хуэдэу, сыт щыгъуи ещхьу

Абхъаз щІыналъэм 1992-1993 гъэхэм къыщыхъея зауэм лажьэншэ цІыхур щахъумэну, ди къуэшхэм я щхьэхуитыныгъэм щІэзэ­уну Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ республикэхэм, Урысейм и Ипщэ щІыналъэхэм, хамэ къэралхэм икІыу езыхэм яфІэфІу абы кІуа щІалэхэм (доброволецхэм) я махуэр Іэтауэ Апсны къэралыгъуэм щагъэлъэпІащ.

КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ щIыналъэхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек шыщхьэуIум и 16-м лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ республикэм и Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ районхэм.
ЩIыналъэм и УнафэщIым зригъэлъэ­гъуащ ХьэтIохъущыкъуей кIуэ гъуэгур, мы гъэм и накъыгъэм зыщIадзэу зэрагъэпэщыжар. Абы ехьэлIа лэжьыгъэ ­псори зэфIагъэкIащ «КъБР-м транспорт IэнатIэм зыщегъэужьын» къэрал прог­раммэм зэрыщыубзыхуам тету.

«ТекIуэныгъэм и диктант»

УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ, Егъэ­джэныгъэмкIэ, ЩIэныгъэмкIэ и министерствэхэм, Урысей зауэ-тхыдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм, «Те­кIуэныгъэм и волонтёрхэр» зэ­щIэхъееныгъэм, Ветеранхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм къыхалъ­хьауэ, илъэс етIуанэ хъуауэ ди къэ­ралым щрагъэкIуэкI «ТекIуэныгъэм и диктант» дунейпсо акцэр. Мыгъэрей Iуэхур ирагъэхьэлIэ 2020 гъэр Фэеплъымрэ ЩIыхьымрэ я илъэсу зэрагъэувам.

Iэмэпсымэхэм къахохъуэ

Республикэ сабий клиникэ сымаджэ­щым узыфэр къыщахутэ и къудамэм МРТ аппаратыщIэр щагъэувыну пэшыр ягъэхьэзыр.

КIуэкIуэ К. В. КъБР-м и Правительствэм хэтхэмядригъэкIуэкIащ «щытыкIэр къыщапщытэ сыхьэт»

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм хэт­хэм, къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я унафэщIхэм дыгъуасэ яIущIащ «щытыкIэр къыщапщытэ сыхьэт» мардэм тету.
ЗэIущIэм щыхэплъащ къэрал Iуэхутхьэбзэ цIыхухэм яхуэщIэным теухуа лэ­жьыгъэр къызэгъэпэщыным, абыхэм я фIагъым, сэбэпынагъыу къахьым хэгъэхъуэным ехьэлIа къалэнхэм.

Арутюновым адыгэхэм я тхыдэр фIыуэ ещIэ

Арутюнов Сергей Урысейм пщIэ хэIэтыкIа зыщыхуащI тхыдэджу, этнографу зэрыщытым къыдэкIуэу, Налшык щIэх-щIэхыу къеблагъэ академикхэм ящыщщ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ апхуэдэ щIэныгъэлI зекIуэхэм я зым и фIыгъэкIэ дэ Iэмал диIащ а зэманым телевиденэм щылэжьа, нобэ Къармэхьэблэ дэт курыт еджапIэм и унафэщI Щоджэн Мурат абы дригъэкIуэкIа интервьюм дедэIуэну.

Стадионми Iэпщэм и цIэр фIащ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм екIуу зыхуей щыхуагъазэри, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту иджыблагъэ къыщызэIуахыжащ щIыпIэ стадионыр. Абы дяпэкIэ зэрихьэнущ а жылэм къыдэкIа цIыху цIэрыIуэ, адыгэхэм ящыщу футболымкIэ япэ дыдэу Совет Союзым 1964 гъэм и чемпион хъуа Iэпщэ Александр и цIэр.

Урысей Федерацэм и кубокым

ШыщхьэуIум и 5-м къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щыщIидзащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъат «ЕсэнтIыгу» командэр. Ди щIалэхэм зэпеуэм япэ лъэбакъуэр тегушхуауэ щачащ икIи гугъэфIхэр дагъэщIащ.

IэщIагъэм и пщIэр къаIэт

Ди къэралым и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм, хабзэ хъуащи, зэхъуэкIыныгъэхэр щокIуэкI дапщэщи. Абыхэм я нэхъыбапIэр хуэгъэпсащ егъэджакIуэхэм я пщIэр жылагъуэм къыщыIэтыным, езы IэнатIэм щызэфIах лэжьыгъэр егъэ­фIэкIуэным, Iуэху зехьэкIэщIэ мардэхэр абы шэщIауэ къыщыгъэсэбэпыным.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи