Статьи

Бечелов Ильяс хахыж.

КъБР-м и Парламентым и еханэ зэхуэгъэсыгъуэм и деж щыIэ Жылагъуэ советым и япэ зэIущIэм а органым и тхьэмадэу Бечелов Ильяс щыхахыжащ.

Сабий къалъхуагъащIэхэр зыпхуемыгъэсэн щыIэкъым.

Ибукэ Масару 1908 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м Токио километрищэкIэ пэIэщIэ Ник­ко къалэм къыщалъ­хуащ. Электростанцым инженеру щылажьэ абы и адэм машинэ къыжьэхэуэу, щIалэ цIыкIур зеиншэ щыхъуам, илъэситI фIэкIа и ныбжьтэкъым. Масару и анэм щIалэ цIы­кIур и гуащэ-тхьэмадэм къахуигъанэри езым унагъуэщIэ иухуэжат.

Урышыр щытепщэ Ярыгиным и фэеплъ зэхьэзэхуэ.

Илъэс 31-нэ хъуауэ гъэ къэс, щIышылэ мазэм и кIэухым, ди къэралым и бэнакIуэ хуитхэм я зэпеуэм зэрыщIадзэр тIэунейрэ Олимп чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ярыгин Иван и дунейпсо фэеплъ зэхьэзэхуэращ. Ди лъахэгъу Урыш Анзор нэхърэ нэхъыбэрэ абы ирихьэлIарэ дамыгъэ лъапIэ нэхъыбэ къыщызыхьарэ щыIэу фIэщщIыгъуейщ.

И ехъулIэныгъэм ефIэкIыжу.

Лъагэу дэлъеинымкIэ уры­сейпсо зэхьэзэхуэ «Лукашевич Юрийрэ Середкин Вячеславрэ я мемориал» зыфIащар, Челябинск щекIуэкIащ. Куэ­д зэрыпэплъауи, Къэ­бэр­дей-Балъкъэрым щыщ Акименкэ Михаил къе­фIэкIын зэпеуахэм къахэкIакъым.
Метри 2-рэ сантиметр 31-рэ лъагагъыр къы­зэринэкIри, ар ефIэкIащ езы дыдэм Екатеринбург щигъэува, илъэсым и дунейпсо рекордым.

Дунейпсо зэIущIэм ирагъэблагъэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и IэщIагъэлIхэри студентхэри щIэх-щIэхыурэ хэтщ къэралпсо, дунейпсо зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Апхуэдэу, КъБКъУ-м и унафэщIхэм ящыщ Алътуд Юрийрэ Хьэшыр Светланэрэ иджыблагъэ ирагъэблэгъащ илъэс къэс екIуэкI «Гайдар и цIэкIэ зэхуэс» («Гайдаровский ­форум») дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцым.

КъБР-м и Iэтащхьэр Москва щеджэ ди щIалэгъуалэм яхуозэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIы­шылэм и 25-м Москва щахуэзащ къэ­ралым и къалащхьэм дэт вузхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щIэс студентхэм.
СыхьэтитIым къриубыдэу зэIухауэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм хэтахэр теп­сэ­лъы­хьащ ди республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэхухэм, къэрал щIалэгъуалэ политикэр зэрагъэзащIэм, лэжьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэ­ры­зэIуахым.

Я лэжьыгъэм кърикIуахэм хоплъэж.

Урысей МВД-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм щекIуэкIащ 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм щы­хэплъэжа зэIущIэ.

ТехникэщIэ кърат.

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мэзхэр хъу­мэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм дыгъуасэ иратащ техникэщIэ 20.

УФ-м и ПравительствэщIэм щылэжьэнухэр ягъэув.

Илъэсым зэрыщIидзэрэ УФ-м и къэрал политикэм щрагъэкIуэкI зэ­хъуэкIыныгъэхэм къыпызыщэу уващ ПравительствэщIэ диIэ зэрыхъуар. ­УФ-м и Президент Путин Владимир Правительствэм и УнафэщIу Мишустин Михаил зэригъэувым теухуа Указым щIы­шылэм и 16-м Iэ зэрыщIидзу, Премьер-министрыр яужь ихьащ Правитель­ствэщIэр убзыхуным.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи