Статьи

ЩIэныгъэм зи кIэн къыщикIахэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыху­хэр егъэджэнымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, «Зыгъэпсэху­гъуэ ин» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа цIыху 600-м ди щIыналъэм щыщ еджакIуих хиубыдащ: 9-нэ классым щIэс Абазэ Мурат, 11-нэ классым щеджэ Айбаз Феликс, БетIрожь Сабинэ, Кулиевэ Танзиля, Шыкъ Уэзырмэс сымэ.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зэIущIэм

Урысейм и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц мардэм тету щэкIуэ­гъуэм и 12-м иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Ди иужьрей плъырхэр

2012 гъэм премьер-лигэм къыхагъэкIа иужькIэ абы игъэзэжыну иджыри илъэситIкIэ «Спартак-Налшыкыр» ныкъуэкъуащ икIи и хъуэпсапIэм пэгъунэгъу дыдэ хъуат. АрщхьэкIэ къахузэпищакъым. Iуэхур щымыхъум, хамэ щIыпIэхэм кърашахэр зэбгырыкIыжри, ди командэр дыдейхэм къахуэнэжащ. Абы лъандэрэ гъуащхьэтету иIэри Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуахэмрэ щагъэсахэмрэщ.

Куэдым ящыщ зы

Мы гъэм ди къэралым ис лъэпкъ псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэр - ТекIуэныгъэ иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур - дгъэлъэпIащ. Абы жыджэру зыхуагъэхьэзыращ. ЗэфIагъэкIахэр мащIэкъым - «Полк уахътыншэ» зэщIэхъееныгъэр къызэрагъэпэщащ, ­«Мемориал» зэгухьэныгъэр мэлажьэ, газетхэм мычэму традзэ Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьахэм ятеухуа тхыгъэхэр, н.къ. Ауэ нэхъыбэж къапэщытщ.

КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэ хьэщIэщ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы и хьэщIэщым, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэм, и блыным фIа­дзащ щIэныгъэлI-Iуэры­Iуатэдж телъыджэм, тха­кIуэм, артистым и сурэт екIу.

Иорданием щыпсэу адыгэхэм я мэкъумэш щIэкIэр (1878 - 1978 гъгъ.)

Ди лъэпкъэгъу хэхэсхэм я тхыдэ
Вэнымрэ жылэ хэпхъэнымрэ

Рекордхэр зыIэщIэлъ быниблым я адэ

Иджыблагъэ Наро-Фоминск щекIуэкIа Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым домбеякъ медалыр къыщихьащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм хэта Урыш Анзор. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ар епщыкIущанэу зэкIэлъхьэужьу (2008 - 2020 гъэхэм) къэралым и бэнакIуэ нэхъыфIищым яхэхуащ. Апхуэдэ иджыри къэс зыхузэфIэкIар Гацалов Хьэжмурат и закъуэщ (2001 - 2013 гъэхэм).

ГъащIэ купщIафIэ зиIа Тхьэгъэпсо Мухьэмэд

Производствэм и унэтIыныгъэ зэ­мы­лIэужьыгъуэхэм зэман кIыхьым къриубыдэу ехъулIэныгъэфIхэр къы­щы­зыгъэлъэгъуа, КъБР-м мэкъумэ­шымрэ ухуэныгъэмкIэ и IэнатIэ зыбжанэм я Iэтащхьэу илъэс бжыгъэкIэ лэжьа Тхьэгъэпсо Мухьэмэд Хьэмид ­и къуэр псэужамэ, илъэс 70 ирикъунут.

Сыт хуэдэ зауэри щIыуэпсым и бийщ

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2001 гъэм и щэкIуэ­гъуэ мазэм хъыбар зэбгригъэхауэ щытащ, цIыхухэм я зэхуаку къыдэхъуэ зэжьэхэуэныгъэ зэмылIэужьы­гъуэ­хэмрэ зауэхэмрэ щызэщIэплъэ щIыпIэхэм щIыуэ­псым и щытыкIэр къызэрымыкIуэу зэрыщызэIыхьэр къэлъытауэ, жыла­гъуэр а Iуэхугъуэ мыщхьэпэм пэщIэтыным къыхуезыджэ махуэу щэкIуэгъуэм и 6-р (International Day for Preventing the Exploitation of the Environm

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ щэнхабзэ IэнатIэм зегъэужьыным теухуа зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Прави­тельствэм хэтхэм яIущIащ. Абы къри­хьэ­лIащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI., КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзо­къуэ М. М., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б., ­КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къу­махуэ М. Л., КъБР-м финансхэмкIэ и ­министр Лисун Е.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи