Статьи

«Дыщэ унэ»

Ар и фIэщыгъэу Интернетым щылажьэ тыкуэн цIыкIум дахагъэу щIэлъым нэр топщIыпщIэ, гур егъэхъуапсэ. Адыгэ фащэр (цIыхухъухэм ейри цIыхубзхэм ейри) зэрагъэдахэ псори, апхуэдэуи тхьэгъу, Iэлъын, щIыIу, лэ­рыпс, Iэпщэхъу телъы­джэхэр, сыхьэт, узыт­хьэкъу ­нэгъуэщI хьэпшып ­гъэ­щIэгъуэн куэдым уащ­рохьэлIэ абы.

КъБР-м и Iэтащхьэм унафэ ищIащ COVID-19 узыфэр зыпкърытхэу поликлиникэхэм зыщызыгъэхъужхэм хущхъуэхэр иратыну

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ ­коронавирус уз зэрыцIалэм республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэ­жьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэху­хэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зэIущIэр.

ГъащІэр матэщІэдзакъым

«ГъащІэр матэщІэдзакъым», жеІэ адыгэм. УзыщІэхъуэпсым, къыбдэхъуну узыхуейм унэсын щхьэкІэ, гугъу удехьыныр къэгъэнауэ, гурэ псэкІэ абы ухуэгъэзауэ щымытмэ, ужьыхыжыныр зыхуэІуа щыІэкъым. Дэтхэнэ зы цІыхури и хъуэпсапІэхэм лъэзыгъэІэс щапхъэ и пащхьэ къиту къыщІэ­кІынщ, абы нэсын щхьэкІэ и гуращэр зыгуэрым къызэщІигъэушэу.

ЩIыгум и блэкIами хуэсакъыпхъэщ

Адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэ­рыбыныр зэрыса щIыналъэм и плIа­нэпэ куэд къызэхэзыкIухьа л­ъахэхутэ цIэрыIуэ Ефремов Юрий и IэдакъэщIэкIщ «Хы ФIыцIэ Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм япхыкI ­лъагъуэхэмкIэ» («Тропами горного Черноморья») и тхылъ гъуэзэджэу илъэс пщIы бжыгъэм къриубыдэу здэщыIа щIыпIэхэм щилъэгъуа­хэмрэ гурыгъу-гурыщIэу щызыхищIахэмрэ щытетхыхьыжар.

Къэралпсо мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэ

Мы гъэм илъэс 30 мэхъу Урысейм и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ. 1990 гъэм и мэкъуауэ­гъуэм и 12-м РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я езанэ съездым Урысейм и къэрал щхьэхуитыныгъэмкIэ Декларацэр къищтауэ щытащ. Абы щыгъэбыдат Урысейм и Конституцэмрэ абы щызекIуэ адрей хабзэ­хэмрэ я мыхьэнэ иныр. Абы щыгъуэ яубзыхуауэ щытащ ди къэралым зэ­реджэну цIэри - Урысей Федерацэ (кIэщIу - Урысей).

Ди лъэпкъыр ирогушхуэ

Ди республикэм щыпсэу лъэпкъ инхэм ящыщ Къардэнхэ цIыху цIэрыIуэ куэд къытхэкIащ. Абыхэм яхэтщ еджагъэшхуэхэри щIэныгъэлIхэри, дохутыр Iэзэхэри спортсмен цIэрыIуэхэри, гъащIэм и лъэныкъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зи цIэфIхэр щызыгъэIуа нэгъуэщI куэди.

«Спартак»-ми ЦСКА-ми топ яхудэзыгъэкIа бахъсэн щIалэ

Премьер-лигэм щыхэта илъэсхэм «Спартак-Налшыкым» футболышхуэм къыхузэIуихащ ди щIалэщIэ зыбжанэ. Къэралым и щIыпIэ куэдым зи цIэр фIыкIэ щыIуахэм ящыщщ гъуащхьауэ телъыджэ Гуэщокъуэ Арсен.
Арсен топ джэгуным зыщыхуигъэсащ 1991 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 5-м къыщалъхуа Бахъсэн къалэм. И япэ тренеру щытащ футболистыфI зыбжанэ гъуэгу махуэ тезыгъэува Нэгъуей Хьэсэнбий.

Утыкум къыхуигъэщIа

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Ингуш республикэм щIыхь зиIэ и артист, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Зеущэ Iэуес и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 55-рэ ирикъуащ.

Хыхэм я дунейпсо махуэ

Ар къызэрырахьэжьэрэ куэд щIакъым. Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным егъэ­щIылIа къалэнхэр зыхуэдэм теухуауэ 1992 гъэм Рио-Де-Жанейрэ (Бразилие) щекIуэкIа къэрал зэхуаку конференцым къыщыхалъхьащ мэкъуауэгъуэм и 8-р Хыхэм я дунейпсо махуэу илъэс къэс ягъэлъэпIэну. А жэрдэмыр даIыгъащ адрей къэралхэми.

Республикэм щыщыIэ щытыкIэр зыхуэдэр къапщытэ

КъБР-м и Парламентым и Президиу­мым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи