Статьи

КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым КъБР-м щиIэ щIыналъэ къудамэм и унафэщIу хахащ.

ЩэкIуэгъуэм и 6-м зэхэтащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым КъБР-м щиIэ къудамэм и XXXI зэIущIэ. Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ блэкIа илъэсым къриу­быдэу партым илэжьамрэ абы къыщекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэмрэ. ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къу­дамэм и унафэщIу щыхахащ зэхуэсым.

Захуагъэр, хуитыныгъэр, мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр зи лъабжьэ.

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр республикэм и щIыналъэ псоми Iэтауэ щагъэлъэпIащ иджыблагъэ. Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж иIэ утыкум щэкIуэгъуэм и 4-м щекIуэкIа нэгузыужь Iуэхугъуэхэр абы ехьэлIауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхэта дауэдапщэхэм я нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунут.

«Вагъуэ цIыкIум» и ехъулIэныгъэщIэ.

Мы махуэхэм Нартан къуажэ Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжащ «Кубок победителей» VII Дунейпсо зэпеуэ зэхуэщIам щытекIуа, щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» ансамблыр (гупым и художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдуардщ).

«Гъуазджэхэм я жэщым» ирихьэлIэу.

Сурэт гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ А. и цIэр зезыхьэм, «Гъуазджэхэм я жэщым» ирихьэлIэу Налшык къыщызэIуахащ УФ-м щIыхь зиIэ и художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и действительнэ член, КъБР-м и цIыхубэ художник КIыщ Мухьэдин и гъэлъэгъуэныгъэ. А зэхыхьэр егъэщIылIауэ щытащ сурэтыщIыр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум.

Азие Курытыр къэзыгъэIурыщIа Къумыкъу Виктор.

Ди лъахэгъу Къумыкъу Виктор, нэхъапэм зэи къэмыхъуауэ, Караганда и «Шахтёр»-р Къэзахъстаным щынэхъ лъэщ дыдэ ищIащ икIи Европэм и Чемпионхэм я лигэмрэ УЕФА-м и кубокымрэ ехъулIэныгъэкIэ щигъэджэгуащ. КъищынэмыщIауэ, Азие Курытым и командэ куэдым я тренер нэхъыщхьэу щытащ икIи лъагапIэщIэхэр къаригъэщтащ.

Дэфтэр нэхъыщхьэм хоплъэ.

КъБР-м и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI АфэщIагъуэ Михаил жиIащ законопроектым ехьэлIа дэфтэрхэр УФ-м и Бюджет Кодексым и 184.2-нэ Iыхьэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюджетыр зэрызэхагъэувэм теухуауэ» Законым и 29-нэ статьям и Iыхьэ 4 - 5-хэмрэ къыщыгъэлъэгъуа мардэхэм зэрытехуэр.

Урысей зэкъуэт» партыр Бахъсэн и паркым ирогушхуэ.

ЩIыналъэ администрацэм и лэжьакIуэхэм ящIыгъуу абы зыгъэпсэхупIэр къызэхикIухьащ, щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэхэм, псы Iуфэм еплъащ, адэкIэ ирагъэкIуэкIыну Iуэхухэм щIэупщIащ.

Африкэ Ипщэм къыщыунэхуа адыгэ вагъуэ.

Куэдым ящIэу къыщIэкIынкъым каратэ-до спорт лIэужьыгъуэмкIэ ди къэралым щыщу япэу дунейпсо чемпион хъуар зэрыадыгэ щIалэр. Ар 1972 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м Тырныауз къалэм къыщалъхуа Гуэбэшы Аслъэнщ.

Адыгейм и япэ Президент Джарым Аслъэн илъэс 80 ирокъу.

НыбжькIэ илъэс бжыгъэ дахэм ущынэскIэ, уи гъащIэ гъуэгуа­-нэм уроплъэжри, къызэбнэкIар зыхуэдэр къызэщIыбокъуэж, абы щыгъуэми къэкIуэнум мурадыфIхэр хузэпыпщэу лъэхъэнэщIэм ухобакъуэ.

Иреблэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд и вагъуэр!

Ди газетым зэрытетащи, махуэ зыбжанэ ипэкIэ Зеикъуэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-м зэхыхьэ гуа­пэ щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум ехьэ­лIауэ. «Зи гъащIэр дыгъэ бзийуэ зыгуэша» зыфIаща пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIа цIыхухэм яхэтт Мухьэмэд и цIыху щIыкIэу, и цIыху хэтыкIэу щытам теухуауэ жызыIэн зи куэд нэхъыжьыфIхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи