Статьи

Депутатла эки жюз жашчыкъны бла къызчыкъны кёзчюклерин жарытырыкъдыла

КъМР-ни Парламентини депутатлары законла чыгъарыучу органны спикери Татьяна Егорова бла бирге «Тилеклени назысы» битеуроссей жандауурлукъ акциягъа къошулгъандыла. Ала, 200 жашчыкъны бла къызчыкъны тилеклерин толтуруп, жангы жылгъы саугъала этерикдиле.

Сабийлени кёллерин кётюрюр умут бла

«Ёлка желаний» деген Битеуроссей акция арт кезиуде къыралда кенг жайылгъан жандауурлукъ ишледен бириди. Къабарты-Малкъар да бу огъурлу жумушдан бир жанында къалмагъанды.

Миллет проектлени таймагъанлай толтуруу – республикабызны инсанларыны къолайлыкъларын кётюрюуню ышаннгылы себеби

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында 2021 жылгъа Стратегиялы айныу эм миллет проектле жаны бла советни кенгешин бардыргъанды.

Не зат этеме десем да, оноу бизни къыралыбызгъа хайыр келтирликмиди деп сорама кесиме. Келтирлик эсе – ол тюздю, аны тамамларгъа тийишлиди

Россейни Президенти Владимир Путинни тёрели пресс-конференциясы быйыл пандемияны хатасындан башхаракъ халда ётгенди. Къырал башчы соруулагъа жууапланы Ново-Огарёвода резиденциясындан бергенди. Бу ишге къатышхан журналистлени саны да алгъын жылладан эсе азыракъ эди.

Къыш сууукълада къоранчланы азайтырча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго» биригиуню таматасы Муртаз Каров, районлада электрокюч сетьлени баш инженерлери да къатышып, оператив штабны кенгешин бардыргъанды.

Кертиликни бла тюзлюкню жакъчыларына сый бергендиле, эсгертмеге гюлле салгъандыла

Журналистни иши мамыр жашауда окъуна къыйынды, бирде уа къоркъуулугъа да саналады. Ахыр жыйырма-отуз жылны ичинде къыралда профессионал борчларын толтура бизни бир ненча жюз коллегабыз жоюлгъанды. Бирлери аскер къаугъалада, башхалары аманлыкъчыланы къолларындан.

Волонтёрланы магъаналы жумушларына – бийик багъа

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны битеу волонтёр аралары ишине къошулгъан биринчи социал онлайн-форумуна къатышханды.

Жашау журт-коммунал мюлкню бюгюннгю халда айныу онгларына къаралгъанды

Президентни болушлукъчусу, Къырал советни секретары Игорь Левитин ишчи къауумну таматасы, Татарстан Республиканы президенти Рустам Минниханов бла РФ-ни Къырал Советини «Къурулуш, жашау журт-коммунал мюлк, шахар болум» ызда ишчи къауумуну кенгешин бардыргъанды.

Округубузда урунуу рынокда халны игилендириу – социал-экономика политиканы баш борчу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликни келечисинде Советни кенгешине къатышханды.

Сёлешиуню магъанасы – предпринимательствону субъектлерини онгларын кенгертиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Юрий Трутневни Шимал Кавказны айнытыу вопросла жаны бла болушлукъчусу Андрей Бородин бла тюбешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи