Статьи

Казбек Коковну Юрий Темирканов бла жюрек жылыулу ушагъы.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Санкт-Петербургну къырал филармониясыны Академиялы симфония оркестрини художестволу башчысы, «Ата журтну аллында къыйыны ючюн» орденни толу кавалери Юрий Темирканов бла тюбешгенди.

Кёп фатарлы юйде битеулю жумушла деген ол неди эмда аны ючюн тёлеуле къалай бериледиле.

Кёп фатарлы юйде жашагъанла кеслери хайырланнган коммунал жумушладан сора журтну кереклерине этилген къоранчланы къалай тёлейдиле деп, кёпле сорадыла. Аны КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосунда былай ангылатадыла.
Бу тёлеулеге не киреди?

Жаз башында салыннган къыйын бай тирлик бла къайтарылады.

Май районда «Ленинцы» эл мюлк производстволу кооператив кёп жылланы ичинде тынгылы ишлеген предприятие болгъанлай турады.

Тынгылы ремонт ючюн тёлемегенле къутулалмагъандыла.

Бу кюнледе сюд приставла КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт бардыргъан регион операторну келечилери бла бирге Нальчикде кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, иги кесек заманны тынгылы ремонт ючюн тёлемегенлени жокълагъандыла.

Дача амнистияны энтта да бир талай заманны бардырыргъа оноу этилгенди.

Ведомствода айтханларына кёре, быллай юйню регистрациясын этерча, адамдан, анга иеликге шагъатлыкъ этген документи бар эсе, жаланда техника план изленирикди.
Дагъыда, къабыл этилген документде быллай тюрлениуле бардыла:

Нейтрино кесекчиклеге энтта бири къошуллукъду.

Элбрус районда Нейтрино обсерваторияда "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) деген сынау ишле бардырылып башланнгандыла.

Мария Ласицкене – Россейни чемпиону.

Дунияны тёрт кере чемпиону Прохладнадан женгил атлетчи Мария Ласицкене (Кучина) Россейни женгил атлетикадан жай чемпионатында алтын майдалны алгъанды.

Башхалагъа ушамагъан экспериментге - бийик квалификациялы кадрла.

Тюнене КъМКъУ-ну «Точка кипения» форматыны мурдорунда РФ-ни илму эмда бийик билим бериу министрини биринчи орунбасары Григорий Трубниковну къатышыуу бла кенгеш ётгенди.

Къабарты-Малкъарны Правительствосу «BEST» проектге болушлукъ этерге хазырды.

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий РФ-ни илму эм бийик билим бериу министрини биринчи орунбасары Григорий Трубников эм къыралны илму сообществосуну келечилери бла тюбешгенди.

Полициячыланы билимлерин кётюрюуге энчи эс бёлюннгенди.

КъМР-де МВД-ны коллегиясыны жыйылыуунда министерствону ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи