Статьи

Къар Аппа бла Къар Къыз сабийлени кёллерин кётюргендиле

КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау, Культура, Саулукъ сакълау  министерстволары, республиканы профсоюз организацияларыны биригиую,  келе тургъан  Жангы жылгъа атап, уллу  байрам къурагъандыла. Анга деп КъМР-ни Правительствосу бла профсоюзла иги кесек ахча бёлгендиле.

Тийишли министерстволагъа бла ведомстволагъа буйрукъла берилгендиле, аланы толтурууну болжаллары да тохташдырылгъандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков,  Правительствобузну юйюнде республикада жашагъан адамланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды.

Депутатладан - жарыкъ байрам, эсде къаллыкъ саугъала

Тюнене Музыкалы театрда саулукълары осал, ёксюз,  къарар адамлары болмагъан сабийчиклеге жарыкъ байрам къуралгъанды. Жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа театрны артистлери «Золушка» жомакъны кёргюзтгендиле. Бу жандауурлукъ акцияны башламчылары уа КъМР-ни Парламентини депутатларыдыла.  

Даражалы жыйылыу Россейни сынауун наркотикле болмагъан дунияны къурауда бек къыйматлыгъа санагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Наркотиклеге къажау къырал комитетни Россей Федерацияны ич ишлерини министри Владимир Колокольцев бардыргъан жыйылыууна видеоконференция байламлыкъла халда къатышханды.

Эм магъаналы борчубуз – Уллу Хорламны байрамлау бла байламлы битеу белгиленнген жумушланы тынгылы толтуруу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъар Республикада 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт  урушда Хорламны 75-жыллыгъын байрамлау жаны бла къурау комитетни жыйылыуун бардыргъанды.

Байламлыкъланы кючлер ючюн

Кёп болмай КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри  Рахайланы Борис  предприятияланы таматалары бла тюбешиу бардыргъанды. Анда сёз республикада Экспортёрланы ассоциациясын къурауну юсюнден баргъанды.

Итиниулюк, къарыу – ол азды, ниет жаны бла да кючлю болургъа тийишлиди.

Халкъны тамблагъы кюню, аны кёз жарыгъы жаш тёлюдю. Насыпха, бизни жаш адамларыбыз маданиятда, спортда, саулукъ сакълауда, социальный ишде, башха сфералада да атларын иги бла айтдыра келедиле. Аллай уланларыбыздан бири Заур Курамагомедовду.

Кир-кипчик ташыу ючюн хакъ уллу тюйюл эсе да, борчла ёсгенлей барадыла.

Къыралда кир-кипчикни ташыу бла байламлы реформаны эм магъаналы проектледен бирине санаргъа боллукъду. Аны бир ненча сылтауу барды – кир-кипчик бла байламлы рынок законну чеклеринде ишлерча этилгенди, эркинликсиз къуралгъан свалкала къурутуладыла эм экология болум да игилендириледи.

КъМКъУ-да Конституцияны кюнюн белгилегендиле.

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде жюзге жууукъ студент бла школчу «Конституцияны кюнюнде» деген жаш тёлю форумгъа къатышхандыла. Аны къыралны Баш законуну даражасын кётюрюр эмда жаш адамланы андан билимлерин ёсдюрюр муратда вузну право жаны бла клубу къурагъанды.

Газ – сансызлыкъны унамайды.

Угар газ бек уулу затха саналады. Адамны ёпкелерине тюшсе, терк окъуна къаннга сингип, анда гемоглобиннге жабышады. Аны хатасындан а кислород бла жалчытыу тыйылады, дейдиле «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны специалистлери.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи