Статьи

Тенгизледе жюзюуню орунуна сабийлени юйретиуню сайлагъанды

Жантуудуланы Азамат жетишимли спортчуду, тренерди, Хасанияда къатыш единоборстволадан сабийлени юйретеди. Анга 26 жыл болады, Кёнделенде ёсгенди.

Топуракъны качествосуна дайым кёз-къулакъ болургъа

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

Студентле тарыхдан, классика чыгъармаладан билгенлерин кёргюзтгендиле

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

Къоркъуулу чечек жайылмазча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

Алманы терк бишген тюрлюсюнден-бай тирлик

Бу кюнледе «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала» тюрлюсюн жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл андан 1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.

Халкъны къууандыргъан, кёл этдирген байрамла керекдиле

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды.

Графикден алгъа - энтта да эки ясли

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу номерли садиклерини мурдорларында гитче къауумлагъа ишлене тургъан яслилени къурулушлары бла шагъырейленнгенди.

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

Студент отрядлагъа алгъыннгы даражаларын къайтарыргъа

Былтыр студент отрядлагъа 60 жыл толгъанды. Ол кезиуге ала къыралда эм кёп санлы жаш тёлю организация деген даражагъа жетгендиле.

Жаяу жюрюгенлеге эмда велосипедчилеге таплыкъгъа

Арт жыллада Нальчикде тротуарлагъа эмда жаяу жюрюгенле аслам болуучу тийрелеге тийишлисича эс бурулмай тургъанды, дейдиле шахарны мэриясында. Сёзсюз, гражданланы жанындан аны бла байламлы кёп тарыгъыула эшитирге тюшгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи