Статьи

Къыралыбызны битеу журналистлери тири къатышып

12 июньда Россейни кюнюн белгилеуню чеклеринде журналистле «Россей бла биргебиз» деген акцияны бардыргъандыла. Анга уллу къыралны битеу регионларыны басма, телевидение, радио, асламлы информация органларында уруннганла къатышхандыла, ол санда бизни республиканы журналистлери да.

Республикада санитар-эпидемиология болумгъа, медицина организацияланы ишлерине къаралгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда Къабарты-Малкъар Республикада Коронавирус жукъгъан аурууну болдурмау эм аны жайылыууна контроль амалланы бардырыу оператив штабны кенгешин къурагъанды.

Жарамагъан машина ючюн налог тёлеп турмазча

Автомашиналаны къырал эсепге тюшген къайсылары ючюн да тийишли налог тёлерге кереклисин ким да биледи. Алай быллай техникагъа от тюшюп, ол аварияда болуп неда бир башха къыйын болумлада жукъгъа жарамазча болса, аны иеси бу тёлеуден эркин этиледи.

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнгандыХурметли жамауат!

Хурметли жамауат!
2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.
Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!
Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.
Бизни индексибиз - П5893

Жамауат бла юй тёгереклени – тап халгъа

Черек районда бир талай кёп фатарлы юйлени тийрелерин эмда арбазларын тапландырыу барады. Бу ишле «Единая Россия» политика партияны «Тап шахар болум къурау» деген программасыны чеклеринде къуралгъандыла, деп билдиргендиле муниципалитетни жер-жерли администрациясындан.

Жумушларын тынгылы толтургъан организацияланы атлары айтылгъанды

Жылны ичинде КъМР-ни культура, саулукъ сакълау, билим бериу, халкъны социал жумушларын тамамлау учреждениялары толтургъан ишни качествосуна кёре къыралда 19-чу жерден ючюнчю жерге чыкъгъанды. Аны юсюнден Парламентни пленар жыйылыуунда белгили этилгенди.

Чыкъгъан тыйгъычланы жетишимли онглап, алгъа тири барыргъа

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

«Вирусну онглар ючюн жамауатны саулай тинтирге, тестле бардырыргъа тийишлиди»

Тюненени экинчи жарымында белгили этилген тарихлеге кёре, республикада коронавирус жукъгъанланы саны 2673-ге жетгенди. Бир кюннге саусузлагъа 81 адам къошулгъанды. Бусагъатда вирусдан 983 инсан сау болгъандыла.

Былтыргъы бюджетни ахчасы къалай къоратылгъанды

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуу коронавирус ауруугъа къажау мадарла сакъланып бардырылгъанды. Аны бла байламлы журналистле кенгешге тюзюнлей эфирде къарагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи