Статьи

Юйлени жылытыучу кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди.

Казбек Коков ЖКХ-гъа аталгъан «контроль сагъатны» кезиуюнде Правительствону башчылары эмда муниципал къуралыуланы таматалары бла юйлени жылытыучу кезиуге хазырланыу къалай баргъанын, республиканы эллерин бла шахарларын суу бла чырмаусуз жалчытыуну амалларын да сюзгенди.

Кадет школда окъургъа онг барды.

Хурметли ата-анала! КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну «2-чи номерли кадет школ-интернат» къырал учреждениягъа къошакъ халда 6-чы эм 10-чу класслада окъуучуланы алгъаныны юсюнден билдиреди.

Излемлеге келишмегени тохташдырылгъанды.

КъМР-ни право низамны сакълаучулары Нальчикде ичги затла сакъланнган складны ачыкълагъандыла. Анда 3,5 минг аракъы шеша, 160 литр спирт, 10 литр коньяк табылгъандыла, продукция жалгъан болгъанына ишеклик барды.

Темсеу искусствону закий Пикассо суратын жазгъан махтаулу устасы.

Сау дуниягъа белгили, тепсеу устасы, балетмейстер, СССР-ни халкъ артисти, Социалист Урунууну Жигити Махмуд Алисултанович Эсамбаев туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады.
Биринчи атламла

Устала бла шахмат ойнагъандыла.

КъМР-де УФСИН-ни тюзетиучю колонияларында тургъанла «Шахматла ойнау» деген битеуроссей акциягъа къатышхандыла. Ол кеси да Шахматланы битеудуния кюнюне жораланнганды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Ингирде солугъанла жунчумазча.

Кёп болмай, Нальчикни ара паркында Комсомолчуланы аллеясында Тарчоковдан Канукоев орамгъа дери, кече жарытырча чыракълары бла 59 чыпын орнатхандыла.

Эм кючлюле сайланадыла.

Черек ауузунда Кавказ халкъланы маданият эм спорт фестивальларыны муниципал кесеги барады. Аны эсеплерине кёре, республикалы кезиуге команда къураллыкъды.

Элбрус – Россейни сайлама курортларыны санында.

«ТурСтат» аналитикалы агентство Россейни бла СНГ-ни жайда солургъа эмда саулукъну кючлендириуге бютюн иги онглары болгъан 10 тау курортну тизмесин басмалагъанды. Минги тауну тийреси анда алтынчы жерни алады.

Россейни Президенти Владимир Путинни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери.

Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Анда регионда социал-экономика болум эм Къабарты-Малкъарны мындан ары айныуу сюзюлгенди.

Республика «Манга жашау саугъала» битеуроссей акциягъа къошулгъанды.

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Перинатал арасында абортла этиуге къажау битеуроссей ыйыкъны чегинде «Манга жашау саугъала!» деген акция ётгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи