Статьи

Жаш болса да, башды.

В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университет студенти Асланланы Тамерлан бу кюнледе Москвада бардырылгъан Битеуроссей студент оюнланы финалында боевой искусстволадан биринчи жерге чыкъгъанды.

Къагъыт ахчаланы тарыхы эм магъанасы.

Россейде биринчи къагъыт ахчала жюрюп башланнганлы 250 жыл толгъанына жораланнган кёрмюч бу кюнледе Нальчикде Музыка театрда бардырылады.

Гидроэнергетикле чабакъла кёп болурларына къайгъырадыла.

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, Росрыболовствону Запад-Каспий управлениясыны специалистлери бла бирге бу кюнледе Терк суугъа эмда анга къошулгъан черекчиклеге каспий лосось чабакъчыкъладан 300 мингден артыгъын жибергендиле.

Къыйматлы сорууланы юсюнден сёлешиу.

Онунчу декабрьде Кремльни Екатерининский залында Россей Федерацияны Президенти Владимир Владимирович Путинни РФ-ни субъектлеринде Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйле бла тюбешиую болгъанды. Ол Адамны эркинликлерини халкъла аралы кюнюне жораланнганды.

Лыжалада учуп сынагъанма, аны зауукълугъун башха зат бла тенглешдирирча тюйюлдю.

Шабат кюн, 14 декабрьде, Элбрусну тийресинде Краснодардан, Дондагъы Ростовдан, Пятигорскдан, Махачкъаладан башлап Москвагъа, Владивостокга, Курскга, Норильскге, Екатеринбургга, Улан-Удэге дери да тау лыжалада учаргъа сюйгенле, Минги тауну ариулугъун кёрюрге итиннгенле жыйылгъандыла.

Казбек Коков Къабарты-Малкъарны халкъ художниги Мухадин Кишев бла тюбешгенди.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны халкъ художниги Мухадин Кишев, аны юй бийчеси - искусствовед Жаклин Диана Мосс бла тюбешгенди.

Кёллендирген эм ёхтемлендирген такъыйкъала .

Къырал магъаналы байрамлагъа жоралап, Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы шахарларындан бла районларындан жаш адамлагъа къууанчлы халда паспортла бериу ахшы тёреге айланнганды.

Насийхатла, тежеуле, таукеллендириу.

Россейни Конституциясыны кюнюнде КъМР-ни Правительствосунда республиканы премьер-министри Мусукланы Алий окъууда, спортда, регион олимпиадалада, чыгъармачы конкурслада айырмалы болгъанлагъа, кадетлени къауумуна да паспортла бергенди.

Командабыз - жарым финалда.

Ростов областьда 2006 жылда дери туугъан къызланы араларында баскетболдан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда Санкт-Петербургдан, Курскдан, Люберцевден, Дондагъы Ростовдан, Нальчикден бла Азовдан командала ойнагъандыла.

Жорукълагъа тюшюндюрюр муратда.

КъМР-де МВД-ны Миграцияны ишлери жаны бла управлениясында къуллукъ этгенле республикада УФСИН-ни 4-чю номерли тюзетиучю колониясын жокълагъандыла эмда анда тургъан тыш къыраллыла бла ушакъ бардыргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи