Статьи

Лайка

Эскимосла, чукчала, эвенкиле, корякла эм север жанында жашагъан башха миллетле лайка итни жайыугъа уллу юлюш къошхандыла.Шёндю дунияда ол итни бир бёлек тюрлюсю барды.

Кеслери иш къурап файда тюшюргенлеге - себеплик

Кеслерине бир тюрлю эмда тийишли налог тёлеген гражданлагъа быйыл МРОТ тенгли (12130 сом) бир тёлеу артха къайтарыллыкъды. Аны юсюнден ФНС-ни КъМР-де Управлениясындан билдиргендиле.

Багъалары - жашау болгъан суратла

Бюгюнлюкде адамны турмушун техникасыз кёрген къыйынды. Технологияла жашауну къалайына да сингнгендиле. Алай ала хайыр бла бирге хата да келтиредиле. Жангыз да ариу суратлагъа тюшебиз деп, къаллай бир адамны жашауу юзюлгенди.

Энергетиклеге - жангы автомашинала

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компания анга бойсуннган «Каббалкэнерго» биригиуге 57 чакълы жангы автомашина алып бергенди. Бу жол республикагъа «УАЗ», «ВАЗ» транспортла бла бирге автовышка, бульдозер дегена энчи техникала да берилгендиле.

Къулакълары иги эшитмеген адамлагъа - тийишли онгла

РТРС-ни цифралы телевидение инфраструктурасы телеканалланы бериулерине субтитрле да къошаргъа амал береди. Аланы хайырындан къулакълары иги эшитмеген гражданла бериуледе не затны юсюнден айтылгъанын бирсилеча билирге боллукъдула.

Театр искусствону жарыкъ байрамы

Нальчикде Шимал-Кавказны миллет драма театрларыны «Южная сцена-100» атлы тёрели Халкъла аралы фестивальлары кесини ишин башлагъанды.

Профилактика мадарланы толтуруугъа — энчи магъана

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла жангы коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна контроль жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Фатарны сатыу-алыуда арагъа башха адамланы къатышдырмазгъа кюрешигиз

Фатарны сатып алыуну, бу ишге болушлукъчуланы (посредник) къатышдырыргъа керек болмагъаныны юсюнден Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында айтхандыла.

Юйню арбазында машинала салыр жерни къалай къураргъа боллукъду

Кёп фатарлы юйлени арбазларында машина салыр жер болмаса, водительлеге аланы тротуарлада, къыртишде, сабийле ойнаучу майданчыкълада къояргъа тюшеди. Сёзсюз, ол тапсыз ишди.

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи