Статьи

Сёлешиуню темасы – социал болушлукъну къошакъ мадарлары

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим бла видеотюбешиу бардыргъанды.

Газетлеге, журналлагъа жазылыу башланнганды

Хурметли жамауат!
2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.
Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!
Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.
Бизни индексибиз – П5893.

Бюгюннгю экономикада къаллай усталыкъла изленедиле

Россейни Урунуу эм социал къоруулау министерствосу жарашдыргъан жууукъ кезиуледе бегирек изленирик усталыкъланы тизмесине графика дизайнер, химия тинтиулени тамамлагъан лаборант, автомеханик, фрезеровщик-универсал, программист, сетевой администратор, шапа-кондитер, сантехник окъуна тюшгендиле.

Ашыкъ оюн эм аны тюрлюлери

Ашыкъ оюн халкъыбызда келген оюнладан бек эрттегилиди десек, ётюрюк болмаз. Аны уллу, гитче да бек сюйгендиле. Анга кёп адам къатышыргъа болады. Бюгюннгю жаш тёлю аны къалай ойналгъанын хазна билген да этмейди, жарсыугъа.

Танг ёсюм эсленеди

Былтыр Къабарты-Малкъарда эл мюлк производительле 54133,1 миллион сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенде 5 процентге кёпдю. Алай бла битимчиликде - 30654,3 миллион сомгъа эм малчылыкъ продукциядан да 23748,8 миллион сомгъа ашарыкъ сатылгъанды.

Мемориалгъа гюлле салгъандыла

2020 жылда 21 майда, Кавказ урушну бошалгъаныны 156-жыллыгъында, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «Жашау терек» мемориалгъа гюлле салгъанды.

Вузлада билим алыргъа сюйгенлеге тийишли онгла жарашдырыладыла

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Ахчаны къайсы банкга ышаныргъа боллугъун билир амал бармыды?

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

Страницы

Подписка на RSS - Статьи