Статьи

Энтта да бир ясли болжалдан алгъа битерикди

Республиканы къурулуш, жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков Нальчикде 52-чи номерли ясли блокну къурулушу къалай баргъаны бла жеринде шагъырейленнгенди. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, анда 40 сабийге жерле боллукъдула.

Неге да къарагъандыла, сёлешгендиле, ангылатхандыла

Гитчелени къоркъуусузлукъларын сакълау – абаданланы баш борчларыды, аны ючюн школлада устазлагъа бла юйретиучюлеге да уллу жууаплылыкъ салынады. Аланы бу жаны бла хазырлылыкълары уа МЧС-ни регионда бёлюмю бардыргъан сынау-профилактика ишлерини кезиулеринде тинтиледи.

Сёлешиуню ёзек темасы – жангы окъуу жылгъа хазырланыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда КъМР-ни Правительствосуну оноучулары эм муниципал районланы, шахар округланы таматалары бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны ишине КъМР-де Росреестр Управленияны башчысы Виталий Дмитриев да къатышханды.

Саулукъну сакъларгъа, игилендирирге да эм иги амал – тынч жарау этиу

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады.

Жалгъан дарманланы чыгъаргъанланы – тюрмеге

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тюрмеге олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле.

Адамланы беш мингден аслам жумушларына къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосунда озгъан жети айгъа адамланы беш мингден аслам жумушларына къаралгъанды. Аланы кёбюсю субсидия эм грантла бериу бла байламлы болгъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Школчуланы къайгъысын кёре

Республикада билим бериу учрежденияланы къатларында жолланы тап халгъа келтириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министерствосунда айтханларына кёре аны чеклеринде аслам мадар этиледи.

Бир сутканы ичинде саусузланы саны эки кереге кёбейгенди, ауушхан а болмагъанды

Къабарты-Малкъарда Коронавирус инфекциядан сакъланыу эмда аны жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны шартларына кёре, республикада 17 августха бу жукъгъан ауруугъа жагъылгъанланы битеу саны 6239-гъа жетгенди.

Элле болумларын игилендириуге - аслам эс

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министри Дмитрий Патрушев, «Эл жерлени Комплекс халда игилендириу» къырал программа къалай толтурулгъаны бла шагъырейленир муратда, регионлада ведомстволаны таматалары бла видеконференция халда кенгеш бардыргъанды.

Казбек Коков Бахсан эмда Элбрус районлада болгъанды, тийишли буйрукъла бергенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи