Статьи

Къабарты-Малкъарны агропромышленный комплексини предприятиялары алчыланы санындадыла.

Москвада ВДНХ тийресинде аграрчыланы «Алтын кюз арты-2019» деген ХХI битеуроссей кёрмючлери кесини ишин башлагъанды. Аны къууанчлы халда ачылыуундан сора правительстволу делегация РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведевни башчылыгъында регионланы кёрмюч стендлери бла шагъырейленнгенди.

Алтын майдал эмда Россейни чемпионатына жол къагъыт

Нижний Новгородда Профсоюзланы физкультура спорт обществосуну ара советини грек-рим тутушуудан чемпионаты ётгенди. Ол Россейни келир жыл январьда бардырыллыкъ чемпионатына спортчула сайланырыкъ эришиуледен бирине саналады.

Эт продукцияны качествосуна – артыкъда уллу сакълыкъ.

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны специалистлери этни эмда аллай продукцияны жарашдырыу бла кюрешген предприятиялада быйыл ючюнчю кварталда жыйырмадан артыкъ тинтиу бардыргъандыла. Бу иш план бла белгиленнген графикге кёре, бирде уа андан тышында да тындырылгъанды.

Мамырлыкъны ыйыгъы жети кюн бла чекленип къаллыкъ тюйюлдю.

Алгъаракълада «Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде мамырлыкъны ыйыгъы» деген проектге тийишлиликде эмда Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону ахча себеплиги бла Шимал Кавказны халкъларыны лирикасына жораланнган адабият ингир болгъанды.

Кёрмючле Алыучуланы санына танг къошарыкъ амал.

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

Завод энтта да ишлеп башларыгъына ишексиздиле.

Къабарты-Малкъарны оноучулары банкрот болгъан «Каббалкгипс» заводну ишлетип башлатыргъа инвестор излейдиле. Аны бла байламлы кёп болмай Элбрус районда предприятияны производствосун жангыртыргъа бир мадар табар хыйсап бла ишчи къауумну кенгеши ётгенди.

Жигер уруннганлагъаыспас сёзле эмда грамотала.

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

Проектлени къоруулау Баш мурат – хунерли, билимли да специалистлени ачыкълау.

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Маданият юйню къурулушу къыстауду.

Къара-Сууда «Культура КБР» къырал программаны чеклеринде жангы Маданият юйню къурулушу башланнганды, деп билдиргендиле Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан.

Республиканы Башчысы кёргенин жаратханды, жол къурулушчулагъа ыразылыгъын билдиргенди.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене «Кавказ» трассаны талай участкаларын тынгылы жангыртыу башланнганы бла байламлы къууанчлы ишге къатышханды. Аны бла бирге анда республиканы власть органларыны эмда ведомстволарыны келечилери да болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи