Статьи

Чеклени тийрелерин жокълауну жорукъларына бойсунуу – хар кимге да борчду.

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясы Къабарты-Малкъарны жамауатына бла аны къонакъларына былай эсгертеди: чекни тийрелерине келген эмда алайлада тургъан хар адамны да жанында аны инсанлыгъына шагъатлыкъ этген документи (паспорту, сабийни туугъаныны юсюнден шартла жазылгъан къагъыт) болург

Кёпюрню мурдору бегитилгенди.

Элбрус районда Прохладный – Бахсан – Элбрус жолда кёпюрге тынгылы ремонт этилип бошалгъанды, деп билдиргендиле къырал жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениядан. Аны чыпынлары алышындырылгъандыла, аланы мурдору кючлендирилгенди эмда конструкцияны бир кесеги жангыртылгъанды.

Мобил къауумгъа къошулгъанды.

Абадан тёлюню медицина жаны бла къараулагъа жюрютюрча Къабарты-Малкъарда сегиз жерли эки микроавтобус алгъандыла. Алада саулукъларында чекленнген онглары болгъан адамлагъа деп энчи спецподъёмникле орнатылыпдыла.

Кёнделенни тийресинде эсгертмеле.

Улакъланы Магометгерийни жашы  Зейтун аты кенг белгили болгъан жарыкъландырыучуладан бири эди. Аны аты дагъыда тарыхчыныча, туугъан жерини, халкъыны бурун заманладан бери келген жашауун, турмушун, аууздан чыгъармачылыгъын иги билгени бла атын айтдыргъанды.

"Балкарияны" Швейцария сакълайды.

"Балкария" къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль бу кюнледе Швейцариягъа жол тутупду.

Ариулукъгъа къарай, кёлюнг да кётюрюледи.

Ингир сайын ишден юйге бара, Нальчикни ариулугъуна ёхтемленип къарайма, аны айбатландыргъан усталаны хунерликлерине сейир этеме. Хар жылдан шахарда тюрсюнлю гюллени бир жерге жыйып, аладан кёп тюрлю композицияла къурайдыла.

Жерлешлерибиз финалгъа чыкъгъандыла.

Кёп болмай Шимал Осетияны къырал университетинде  «Россей –ахшы онгланы къыралы» деген проектни чеклеринде «Цифралы айныу» битеуроссей конкурсну регион кесеги ётгенди. Анга программирование, дизайн эм управление бёлюмлени специалистлери къатышхандыла.

Сейирлик жумушладан толу сагъатла, кюнле.

Къабарты-Малкъар къырал университетде къуралгъан жай лагерь къууанчлы халда жабылгъанды. Анга аталгъан жыйылыу башланырны аллында, сабийле, бир бирлерине ал бермей, лагерьде болгъан кюнлерини юсюнден ата-аналарына, башха жууукъларына да хапар айтадыла.

«Адамла бла жолугъуу, аланы оюмларына сингиу керекли законопроектле жарашдырыргъа болушады».

«Единая Россия» политика партияны башчысы Дмитрий Медведевни регионда приёмныйинде Къырал Думаны депутаты Адальби Шхагошев приём бардыргъанды. Анга жарсыулары бла онбир адам келгендиле, ол аланы барысына да тынгылагъанды, себеплик этерге айтханды.

Битимлени тирликлилигин кётюрюуге къайгъыра.

Кёп болмай КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну башламчылыгъы бла Прохладна бла Май районлада  агропромышленный комплекследе инвестициялы проектле жашауда къалай бардырылгъанларына къаралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи