Статьи

Жай иссиледе бютюн уллу сакълыкъ керекди

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да къыйнайды.

Паспортланы – Россейни сыйлы кюнюнде

Россейни кюнюнде Элбрус районда РФ-ни жангы инсанларына паспортлары берилгенди. Акциягъа Элбрус районда ОМВД-да миграцияны соруулары жаны бла бёлюмню башчысы полицияны майору Къазакъланы Алим эмда жамауат советни келечиси Газаланы Зухура къатышхандыла.

Май районнга - байракъ эмда герб

Россейни кюнюню аллында Май районнга энчи байракъ эмда герб берилгенди. Муниципалитетни администрациясыны башчысы Татьяна Саенко тийишли сертификатланы бу иш бла байламлы кенгешде туура этгенди, деп билдиргендиле районну администрациясындан.

Школланы келир окъуу жылгъа хазырлауну къайгъысын кёре

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къырал советни коронавирусха къажау соруула жаны бла жыйылыууна къатышханды. Ол селектор халда къуралгъанды. Аны Москваны мэри Сергей Собянин бардыргъанды.

Ал жанында – республиканы социал сферасын бла экономикасын айнытыу

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков РФ-ни экономиканы айнытыу министрини биринчи орунбасары Михаил Бабич бла видеоконференция халда КъМР-ни социал-экономика айныууну юсюнден ушакъ бардыргъанды.

Къыралны жангы тарыхыны, жалынчакъсызлыгъыны, законланы бла тюзлюкню мурдорунда къуралгъан келишиулюкню байрамы

РФ-де баш къырал байрам – Россейни кюню – белгиленнгенли быйыл отуз жыл толады. 2002 жылгъа дери аны атына Россейни Жалынчакъсызлыгъыны кюню дегендиле.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.Коковну Россейни кюню бла А Л Г Ъ Ы Ш Л А У У

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Къыралыбызда баш политика байрамладан бири – Россейни кюню – бла алгъышлайма!

Табийгъатны сакълаугъа иги къошумчулукъ

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, алгъаракълада Экологну кюнюн белгилей, Нальчикде хунерли сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла «Антарес» араны тийресинде гюлле эмда айбат юлкюле орнатхандыла.

Эл мюлк техникагъа къошулады

РФ-ни эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов, аграрчыланы быйыл эл мюлк техника эмда оборудование бла жалчытыугъа жоралап, видеоконференция бардыргъанды. Анга КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Коронавирусдан ауругъанлагъа - хакъсыз дарманла

КъМР-де коронавирус жукъгъанланы саны юч минг бла жарымгъа жетгенди – 3499 саусуз. Ахыр кюнледе алагъа орта эсеп бла 70-75 адам къошулады. 5 июньдан бери уа тизме 300 инсаннга кенгергенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи