Статьи

Усталыкъны, сынауну ёсдюрюрге, мамырлыкъны бла тынчлыкъны сакъларгъа болушадыла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда РФ-ни Къоруулау министерствосуну Тау хазырлау эм жанын къутхарыугъа юйретиу «Терскъол» базасыны мурдорунда  альпинизмден «Эльбрусское кольцо-2020» халкъла аралы эришиуле  къууанчлы халда жабылгъандыла эмда  хорлагъанла саугъаланнгандыла.

Терс-Къолда – Хорламланы паркы

Орта кюн Терс-Къолда Гара сууланы таласында Хорламланы паркы ачылгъанды.

Адмирал Головкогъа – эсгертме, аны аты бла сквер да

Нальчикде Арсений Головкону атын жюрютген орамда белгили адмиралны эсгертмеси ачылгъанды. Къууанчлы ишге республиканы Башчысы Казбек Коков, Парламентни эмда Правительствону председательлери, жамауат организацияланы эмда власть органланы келечилери, шахарчыла да къатышхандыла.

Агъачланы жангыртыуну къолгъа алгъандыла

Бизни къыралда 2022 жылгъа битеу къырылгъан неда къуруп кетген агъачланы бары да жангыдан къуралыргъа, бу мюлкге от хар жыл сайын салгъан заранны багъасы уа юч кереге азайыргъа (32 миллиард сомдан – 12 миллиардха дери) керекди.

Жамауатны келечилери шахарда тазалыкъны контрольда тутадыла

Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Майский шахарны администрациясына сёлешип, анда орамлада къалгъан-къулгъанла жыйылып тургъан жерлени тазаларгъа, ачылып тургъан къуюланы башларын люкла бла жабаргъа чакъыргъандыла, деп билдиргендиле ОНФ-ни пресс-службасындан.

Жаш спортчула кючлю болурларына, аны бла бирге уа жамауатыбызгъа да игилик келтирирлерине къайгъыргъан тренер

Озгъан ёмюрню токъсанынчы жылларында «Ачемез» атлы жаш тёлю араны башчысы болгъан кезиуюнде бюгюнлюкде белгили тренер Герийланы Хусей аскер къол тюйюш (АРБ) бла жетишимли кюрешгенди, сабийлени да юйретгенди.

Малчылыкъ айный барады

Зольск районда дайым малчылыкъ бёлюм айный барады, аны бла байламлы продукцияны ёсюмю да ахшыды, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Хурметлигибизни бла сюймеклигибизни ачыкълай

27 августда Нальчикни Кешоков атлы орамында ол жашагъан 69-чу номерли юйню къабыргъасына халкъ жигитибиз, белгили малкъар алим, педагогика илмула жаны бла халкъыбызны биринчи кандидаты, жазыучу, Уллу Ата журт урушну ветераны Сотталаны ХаджиМуссаны жашы Адилгерийни хурметине аталгъан эсгериу къанг

Жангы ауругъанланы санына энтта къошулгъанды

Къабарты-Малкъарда Коронавирус инфекциядан сакъланыу эмда аны жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны шартларына кёре, 27 августха республикада коронавирусдан ауругъанланы битеу саны 6439 адамгъа жетгенди. Ахыр сутканы ичинде 22 адам ауругъаны ачыкъланнганды.

Жашау журтла-коммунал мюлкню болумун эм кюз-къыш кезиуге хазырлыкъны сюзгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияда Регионал айныу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну кенгешине къатышханды. Видеоконференция халда къуралгъан жыйылыуну РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи