Статьи

Баш муратыбыз бирди – халкъыбызны къоркъуусузлугъун жалчытыу эмда къолайлыгъын кючлендириу.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни прокуратурасыны коллегиясыны жыйылыуунда ведомствону ветеранларын бла энчи къауумун профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.

Къурулушчула махтаугъа тийишлидиле.

Былтыр Къабарты-Малкъарда ишленип бошалыргъа керек болгъан объектлени бары да хазырдыла, аланы хайырланып башларгъа эркинлик берген документлери да алыннгандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда ЖКХ министерствосундан.

Маликагъа хорламгъа жетерге барыбыз да болушайыкъ!

Фахмулу жырчы къызыбыз Атабийланы Малика «Звезда» телеканалда бардырылгъан «Жангы жулдуз - 2020» деген проектде кесин сынаргъа сюйгенини юсюнден биз сизге билдиргенбиз.

Шуёхлукъну, къыйматлы бирге ишлеуню юлгюсю.

Россейни бла Тюркню Президентлери Владимир Путин бла Реджеп Тайип Эрдоган "Турецкий поток" газ ызны къууанчлы халда ачхандыла. Ол халкъла аралы магъаналы иш 8 январьда Стамбулда ётгенди. Анга Сербияны башчысы Александр Вучич бла Болгарияны премьер-министри Бойко Борисов да къатышхандыла.

Казбек Коков Къырал советни жыйылыууна къатышханды

Кремльде Россейни Президенти Владимир Путинни башчылыгъы бла Къырал советни эл мюлкге аталгъан жыйылыуу болгъанды. Аны ишине Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

«Къыйын, алай жууаплы эмда сыйлы къуллукъну бет жарыкълы бардыргъаныгъыз ючюн сау болугъуз!»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къутхарыучу службалада ишлегенлени бла ветеранланы, РФ-ни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясыны бёлюмлеринде къуллукъ этгенлени барысын да Россейни Къутхарыучусуну кюню бла алгъышлагъанды.

Иш кёллюлюклери, профессионал усталыкълары бла махтау тапхандыла

Жангы жылны байрамыны аллында республиканы жашаууну битеу сфераларында, экономикада жетишимле кёргюзтген, жамауат ишге тири къатышхан инсанланы белгилеу ахшы тёреге айланнганды. Аллай къууанчлы жыйылыу КъМР-ни Парламентинде да болгъанды.

Ал жанында – жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыуну амаллары

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада Терроризмге къажау комиссияны бла Оператив штабны жыйылыуларын бирге бардыргъанды.

«Бир акъыллы болуп къармашсакъ, къолубуздан келмезлик жокъду»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы жетишимли спортчулары бла тюбешгенди. Нальчикде «Гладиатор» комплексде бардырылгъан жыйылыугъа къырал къуллукъчула, тренерле, тийишли спорт федерацияланы келечилери  эм башхала къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи