Статьи

Минги тауда – энтта да бир жангы трасса

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини биринчи орунбасары Михаил Бабич бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков озгъан шабат кюн Минги тау тийресинде болгъандыла. Казбек Валерьевич ара шахардан келген къырал къуллукъчу бла бирге «Гара-Баши» станциядан башланнган жангы лыжа трассаны ачхандыла.

Бийик билимни айнытыуну, жаш алимлени инновация тинтиулеге кёллендириуню эм башха салып

Казбек Коков КъМР-ни Башчысында быйыл 30 сентябрьде къуралгъан Бийик билим эм илму жаны бла советни биринчи кенгешин бардыргъанды.

Школчуларыбыз айырмалы кёрюннгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коков Урвань элден команданы Школчуланы къымылдаууну битероссей конкурсунда хорламлары бла алгъышлап, сабийлеге, аланы юйретгенлеге да мындан арысында да жетишимле тежегенди.

Сёлешиуню темасы–къоркъуусузлукъну жалчытыу

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков Къабарты-Малкъарда Террорчулукъгъа къажау комиссияны эм Оператив штабны бирикдирилген жыйылыуларын бардыргъанды. Аны ишине видеоконференция халда КъМР-ни Парламентини Председатели Т.Б.

Миллет проектлени тамамлау – россейлилени къолайлыкъларын игилендириуню керти себеби

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 21 декабрьде къурагъан Россей Федерацияны Къырал Советини кенгешине къатышханды. Жангы къауумда бу органны биринчи жыйылыуу РФ-ни Президентинде Стратегиялы айнытыу эм миллет проектле жаны бла совет бла бирге бардырылгъанды.

Къырал реестрден кетериллик предпринимательле

Федерал Налог службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясында бу кюнледе «Абери бла кюрешмеген энчи предпринимательлени ишин тыйыу» темагъа аталып вебинар бардырылгъанды.

Адамла электрокюч бла сылтаусуз жалчытырча

Кёп болмай Нальчикде Къабарты-Малкъарны электрокюч бла къоркъуусузлугъун жалчытыу штабны кенгеши ётгенди. Аны комиссияны башчысы, Правительствону Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев бардыргъанды.

Къолайсыз юйюрледен сабийлеге - «Къууанчлы четенле»

Жангы жылны аллында «Биз биргебиз» деген акцияны чеклеринде Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю (ОНФ) эм аны жаш тёлю къаууму къолайсыз юйюрледен сабийлеге кеси ахчаларына татлы ашарыкъладан хуржунла хазырлагъандыла.

Ёзденланы Мадина – устазланы арасында биринчи

Кёп болмай Шимал Осетияда «Биз башхалабыз, алай барыбыз да тенгбиз» деген чакъырыу бла ана тилледен устазланы арасында онунчу регион аралы конкурс бардырылгъанды. Коронавирус жукъгъан ауруу жайылыргъа къоркъуулу кезиуде аны узакъдан бардырыргъа тюшгенди.

Исмайылны кюмюш хорламы

Билдиргенибизча, гёжефибиз Мусукаланы Исмайыл Сербияны ара шахары Белградда Тутушууну тюрлюлеринде энчи сермешиуледе дунияны Кубогу ючюн эришиулени финалына чыкъгъанды. Байрым кюн ингирде битеу ауурлукълада майдалла ючюн жыгъышыула ётгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи