Статьи

Бу ауруугъа къажау дарманны хазна къалмай 1500 дозасы келтирилгенди

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

Солугъанланы саны тохтамай ёсе барады

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

Сёз жолланы тапландырыуну эмда аллыбыздагъы кезиуге планланы юслеринден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды.

«Жетишимге къошумчулукъ этгенибиз къууандырады!»

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

Онкология службабызны кючлендириуге энчи эс бёлюннгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Тюбешиу Сёлешиуню магъанасы – орта эм гитче бизнесге мындан ары болушлукъну кючлеу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы экономика айнытыу министри Рахайланы Борис бла тюбешгенди.

Саугъалау «Къабарты-Малкъарны журналистлери чыгъармачылыкъ фахмулары, инсанлыкъ кёз къарамлары, усталыкъларына кертиликлери бла энчидиле»

Россей Басманы  кюнюнде республикалы эм федерал асламлы информация органланы журналистлерин тюрлю-тюрлю ведомстволу саугъала бла белгилеу иги тёреге айланнганды. Быйыл а бу къууанчлы жумуш эпидемиология болум эсге алынып бардырылгъанды.

План артыгъы бла толтурулгъанды

Къабарты-Малкъар Республика былтыр агропромышленность продукцияны экспорту жаны бла борчун онюч процентге артыгъы бла толтургъанды. Федерал таможня службаны билдириуюне кёре, ол кезиуде республикада предприятияла сагъынылгъан продукциядан 22 миллион доллар багъасына сатыу этгендиле.

Нальчикден Москвагъа кёп болмай авиарейс ачылгъанды

Бу кюнледе «Якутия» авиакомпания Нальчикден Москвагъа жангы рейс ачады. Ол Внуково халкъла аралы аэропортха Boeing-737/700 самолетла бла ыйыкъгъа тёрт кере къураллыкъды. Келишимге кёре ол келир жылны ахырына дери ишлерикди.

Гитче эм орта бизнесни къызындыра

Кёп болмай видеоконференция халда Россейни Экономиканы айнытыу министри Максим Решетников кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи