Статьи

Алгъа барыуну жараулу амалы.

Ставрополь крайны Пятигорск шахарында жаш тёлюню «Машук» деген онунчу Шимал-Кавказ форуму башланнганды.

Ал жанында - санатор-курорт эм турист комплекслени ишлерин игилендириу.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы Правительствосуну таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда регионну санатор-курорт эм турист комплекслерини ишлерин игилендириу соруула сюзюлгендиле.

Асламлы спортну айнытмай, саулукълу миллетни къурар амал жокъду.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Нальчикде Сабий стадионну жокълагъанды. Ол ары барырны аллында, Физкультурачыны кюнюне аталып, футболдан, теннисден, женгил атлетикадан бла спорт гимнастикадан эришиуле ётгендиле.

Баш сурам - салыннган борчланы белгиленнген болжаллада эмда качестволу тамамлау.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков «Контроль сагъатны» чеклеринде КъМР-ни Правительствосуну башчылары эмда район администрацияланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы жолларыны юсюнден баргъанды.

Ырхыладан ышаннгылы къорууланырча.

Жай чиллени, сакъ жауунланы кезиуюнде ырхыланы къоркъууу кючленеди. Аладан аслам хата уа огъары орналгъан мюлклеге, тау эллеге жетеди. Ол себепден МЧС-ни специалистлери кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.

Къыш кезиуге хазырланыугъа бурулгъан жумушланы тынгылы эмда графикге кёре тындырыргъа алланып.

Къабарты-Малкъарда жашау журтла-коммунал мюлкню эмда предприятияланы бла организацияланы быйыл кюз арты – къыш кезиуде чырмаусуз ишлерге хазырлаугъа 588 миллион сом къоратыллыкъды. Бюгюнлюкге белгиленнген ишлени ючден биринден асламысы тамам этилгенди.

Сёлешиуню баш магъанасы - культура бла искусство махкемелеге къырал болушлукъну игилендириу.

Правительствону юйюнде Казбек Коков КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны эм республиканы Правительствосуну оноучулары бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

Гитче бизнесден - аслам хайыр.

Шимал Кавказстатдан билдиргенлерине кёре, быйылны биринчи жарымында Къабарты-Малкъарда эл мюлк продукциядан 11,2 миллиард сом багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтырны бу заманы бла тенглешдиргенде 1,6 процентге кёпдю.

«Мен эл мектепни устазы болгъаныма ёхтемленеме».

Тёрт жыл мындан алгъа республикагъа «Къонакъбайлыкъ» проектни хайыры бла Тюркден сабийле келген эдиле. Аладан бири - Ойсу деген къызчыкъ-Хасанияда юйюрледен биринде тохтайды, окъургъа да элде 16-чы номерли школгъа жюрюйдю.

Илмуну жолунда биринчи атламла.

«Сириус» битеуроссей сабий арада «Уллу чакъырыула» деген ючюнчю билим бериу программа бошалгъанды. Анда «МИСиС» миллет излем технологиялы университети къурагъан «Жангы материалла» деген проектге саулай Россейден отуз школчу къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи