Статьи

«Манга, участканы ишчисине да ауруу жугъарыкъды деп къоркъуу чыкъмады»

Тамбла РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийириу жаны бла къол кётюрюуню баш эм ахыргъы кюню боллукъду. Къыралны инсанлары баш законнга тюзетиулеге ыразы болгъанларын бла къалгъанларын ыйыкъны ичинде да билдирирге боллукъ эдиле.

«Битеу чырмауладан ётюп, экономиканы къысха заманны ичинде аягъы юсюне салаллыгъыбызгъа ишексизме»

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда республиканы Правительствосу 2019 жылда тамамлагъан ишини эсеплерин белгили этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Анга  РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур, КъМР-ни прокурору Николай Хабаров да къатышхандыла.

Элге –шахардача болумла

«Шахарлада тап жашау болумла къурау» деген миллет проектни чеклеринде тюрлю-тюрлю жерледе жашау журтланы, мекямланы арбазлары, орамла айбатландырыладыла, паркла, скверле къураладыла. Бу кюнледе Тёбен Чегемде да аллай тапландырыу ишле башланнгандыла.

Жашил къудору эм тахта кёгетле жарашдырыладыла

Къабарты-Малкъарны эл мюлк предприятиялары тахта кёгетлени жарашдырып башлагъандыла. Бюгюнлюкде республиканы жети консерва заводу сегиз минг тонна жашил къудорудан 31 миллиондан аслам банка хазырлагъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 25 процентге асламды.

Экономиканы эм социал сфераны ышаннгылылыгъын жалчытыуну магъаналы мадарлары толтуруладыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуу санитар-эпидемиология излемле толтурулуп къуралгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Казбек Коков Черек ауузунда бир-бир мекямланы къурулушларын жокълагъанды

Алгъаракълада КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Черек районда болгъанды эмда Огъары Малкъарда гитче ГЭС-ни ачылыууна къатышхандан сора, бу ауузда ишлене  тургъан объектлени къурулушлары не халда болгъанларына къарагъанды.

Наркотиклеге къажау кюреш къыйматлы болур ючюн власть органла кючлерин бирикдирирге керекдиле

Тюнене РФ-ни ич ишлерини министри, полицияны генералы Владимир Колокольцев Наркотиклеге къажау къырал комитетни жыйылыуун бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.  

Ичер суу бла жалчытыуну игилендириуге – танг себеплик

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин  2020 жылда эмда 2021-2022 жылланы план кезиуюнде  суу бла жалчытыучу объектлени жангыртыугъа бёлюннген субсидияланы юлешиуге тюрлениуле кийириуню юсюнден буйрукъгъа къол салгъанды.

Къырал саугъалагъа тийишлилени арасында таулу медикле да асламдыла

Быйыл 19 июньда РФ-ни Президентини Указы бла жангы къырал саугъала кийирилгендиле - Пирогов атлы орден бла Лука Крымский атлы майдал. Аны бла медикле бийик профессионал билимлери, къайгъырыулукълары, ишлерине сюймекликлери, антларына кертичиликлери ючюн саугъаланырыкъдыла.

Жюрек ыразылыкъ, сыйлы атла

Медицинада ишлегенлени кюнюню аллында К.В. Коков КъМР-ни саулукъ сакълау бёлюмюнде ишлегенле бла видеоконференция халда тюбешгенди. Ушакъгъа регион больницаланы врачлары, орта медицина ишчиле, терк болушлукъ берген службаны келечилери, студентле-медикле къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи