Статьи

Конкуренция – алгъа барыуну себеби

Монополиялагъа къажау федерал службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны  жамауат советини кенгеши алгъаракъда Элбрус районда ётгенди. Аны ишине муниципалитетни жер-жерли администрациясыны келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Гитче эм орталыкъ бизнесни танг аякъландырыр ючюн, битеу мадарланы хайырланыргъа тийишлиди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу  эмда КъМР-ни экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ советини дайым да ишлеген координация кенгешини жыйылыуун бардыргъанды.

Казбек Коков Андрей Потаповну алгъышлагъанды, жууаплы къуллукъда жетишимле тежегенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  Правительствону юйюнде  Россей Федерацияны Следствие комитетини Къабарты-Малкъар Республикада следствие управлениясыны таматасына  салыннган юстицияны генерал-майору Андрей Потапов бла тюбешгенди.

Не да этип ишсизлени санын азайтыр амалла табаргъа кереклиси айтылгъанды

КъМР-ни Парламентини депутатлары, солууларындан алгъа чыгъып, кюз арты сессияны ачхандыла. Аны биринчи жыйылыуу, тёреде болгъаныча, Россейни эмда Къабарты-Малкъарны гимнлерин согъуудан башланнганды.

Жамауатны арасында ангылатыу мадарланы тирилтирге кереклиси айтылгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республикада коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна контроль жаны бла Оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Тюбешиу Къабарты-Малкъар Республика бла Россей илмуланы академиясы бирге ишлеу келишимге къол салгъандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей илмуланы академиясыны президенти Александр Сергеев бла Москвада тюбешгенди.

Магъаналы сёлешиуге къатышхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини келечилери, деканы Юрий Шекихачев, вузну юйретиу эмда социал иш жаны бла проректору Аскерхан Шхагапсоев бла бирге энергияны аяу жаны бла «Вместе ярче» деген Битеуроссей фестивальны ачылы

«Эльбрус» курортну айнытыу мадарларыны юсюнден баргъанды сёз

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Азауда «Эльбрус» турист-рекреация комплексни айнытыуну сорууларына жораланнган кенгешни бардыргъанды.

Сёлешиуню ёзек темасы – урунуу хакъны тёлеу системасын игилендириу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда урунуу хакъны тёлеу системасын игилендириу, регионда орталыкъ айлыкъны кётюрюу, республиканы жамауатын иш бла жалчытыугъа себеплик этиу соруула сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи