Статьи

Кесибизге да жетеди, тышына да жибериледи

Къабарты-Малкъарда ахыр алты жылны ичинде тахта кёгетледен беш кереге аслам жыйып башлагъандыла, аланы тирликлиликлери уа 35 процентге кёбейгенди, деп билдиргендиле эл мюлк продукция эмда аш-азыкъла бла байламлы болумгъа кёз-къулакъ болгъан оператив штабны РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев

Бир бирге сынамларын айтхандыла

Къабарты-Малкъарны кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу Фондуну башчысы Артур Шогенов Дагъыстан Республиканы тийишли Фондуну башчысыны къуллугъун толтургъан Салам Гасайниев бла тюбешгенди. Аны кезиуюнде ала регионларында сагъынылгъан жумушланы тамамлауда сынамлары бла шагъырейленнгендиле.

Александр Лукашенко жанлы болуп айырыучуланы сексен проценти къол кётюргенди

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха  айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

Магъаналы объектлени графикге кёре тамамларгъа

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий алгъаракъда республикада талай социал магъаналы объектлени къурулушу бардырыла тургъан жерледе болгъанды.

Республиканы айнытыр онгларын толуракъ хайырланыргъа кереклиси чертилип айтылгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

Профилактиканы сансыз этиу игиликге келтирмез

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле.

Нартюхню оруу къыстау барады

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны 1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды. ⠀Эсге сала айтсакъ, продукция къысха заманны ичинде жарашдырылгъаны себепли кесини энчилигин тас этмейди.

Мал аш элпек болур ючюн

Малчылыкъда уруннганла къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Шимал-Кавказ федерал округда культура, спорт, туризм сфералада цифралы амалланы сингдириуню къайгъысын кёре

РФ-ни Правительствосуну таматасыны орунбасары Дмитрий Чернышенкону  эмда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыкъларында  бардырылгъан кенгешде округда культура, спорт, туризм сфералада цифралы  амалланы айнытыуну соруулары сюзюлгендиле.

Баш борч – халкъны санын ёсдюрюу, саулугъун игилендириу, ырахат жашау бла жалчытыу

Казбек Коков Къабарты-Малкъарны Башчысында Стратегия айныу эмда миллетлени проектлери жаны бла советни жыйылыуун бардыргъанды.  Анда быйылны биринчи жарымында  миллет проектле къалай толтурулгъанларына, коронавирус жайылмаз ючюн этилген мадарла не хайыр бергенлерине къаралгъанды, жууукъ заманнга

Страницы

Подписка на RSS - Статьи