Статьи

Энтта да онг барды

Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Июльну 26-сына дери, почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1-чи августдан алып башларыкъсыз.
Жазылыуну беш айгъа багъасы-580 сом 25 капекди.

«Кюмюш» волонтёрлагъа – энчи ара.

Энди Къабарты-Малкъарны «кюмюш» волонтёрларыны кеслерини энчи аралары барды. Ол 16 июльда Долинскде 1-чи номерли интернат-школда къууанчлы халда ачылгъанды.

Къызыл дипломла, жюрекден алгъышла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни быйыл бошагъан минг жаш адамдан 173-сю айырмалы белгилеге окъуп, «къызыл» дипломла къоллу болгъандыла. Орта кюн а аланы къууанчлы халда бергендиле.

Саулукълары осал сабийчиклени къууандыргъандыла.

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау управлениясыны полициячылары, Нальчикде УМВД-да коллегалары бла бирге саулукълары осал сабийчикле бла жандауурлукъ акциягъа къатышхандыла.

Биринчи сынамлары жетишим бла бошалгъанды.

Къазанда регбини олимпиада тюрлюсюнден (регби-7) федерал лиганы оюнлары бардырылгъандыла. Анда алчылыкъ ючюн къыралны 11 эм иги командасы эришгендиле.

Ветеранланы араларында - биринчи.

Москвада ветеранланы араларында эркин тутушуудан Россейни чемпионаты бардырылгъанды.
Анда 70 килограмм ауурлукъ къауумда Темуккуланы Къайсын, битеу тюбешиулерин хорлам бла бошап, алтын майдалны алгъанды. Къайсын былтыр дунияны чемпионатында «доммакъны» да къытхан эди.

Тюшген заранны кетередиле.

Урван районда Эски Черек бла Котляревская эллени арасында жолда тапландырыу ишле андан ары бардырыладыла. Билдиргенибизча, озгъан айда аны тёртюнчю километринде участканы къатында Черек суу кётюрюлюп, жолну жанын ашагъанды.

Эм иги юч вузну санында.

Жаш тёлю проектлени Битеуроссей конкурсуна къатышып, Къабарты-Малкъар къырал аграр университет саулай къыралда быллай эм иги юч вузну санына тюшгенди. СКФО-да бийик билим бериу учрежденияланы арасында уа ючюнчю жерге тийишли болгъанды. Аны бла КъМКъАУ 7,1 миллион сом къоллу болгъанды.

Инсанланы эркинликлери тийишлисича сакъланнганлары ачыкъланнганды.

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле.

Эллени ючден бири суу къытлыкъ сынайды.

Жай кезиуде Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан кёп тарыгъыу эшитирге тюшеди. Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram социал сетьде соруу бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи