Статьи

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди.

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди.

Предпринимательлеге себеплик этиуню, санаторийлени ишин игилендириуню юсюнден баргъанды ушакъ.

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню келечиси Гузеланы Индира, республиканы Правительствосуну къыралны ара шахарында эм Москва областьда сатыу-алыу-экономика жаны бла представительствосуну башчысы Альберт Шаоев, «Горный край» жамауат организацияны таматасы Дмитрий Макаренко эм

Жаш тёлюге конкуренцияны къорууларча.

Россей Федерацияда хар жыл сайын 3 декабрьде юристни Кюню белгилегенди.

Къууанч, жюрек учунуу, ёхтемлик, терен ыразылыкъ халда.

Бу кюнледе Нальчикде Музыка театрда КъМР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни М.Горький атлы къырал саугъасыны, Сыйлылыкъны, Шуёхлукъну орденлерини иеси Зумакъулланы Танзиляны юбилейине аталгъан байрам болгъанды.

Шайырны сыйына алгъышлаула, жоралаула, ыспас сёзле бла жарыкъ назмула.

Тюнене Музыкалы театрда, Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, РСФСР-ни М.Горький атлы къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны юбилейине жораланып, къууанчлы ингир болгъанды.

Миллет проектлени толтуруу жаны бла соруулагъа къаралгъанды.

Нальчикде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Правительствосуну таматалары эм келечилери бла «контроль сагъат» бардыргъанды. Баш темаланы араларында – миллет проектлени  толтуруу эм аланы регион кесеклеринде тийишли кёрюмдюлеге жетиу.

Проектле къурауну школу.

КъМКъАУ-да «Крим» деген биригиуню жыйылыууну чеклеринде студентлеге деп «Проектле къурауну школу» бардырылгъанды кёп болмай. Вуздан билдиргенлерича, бу билим бериу программа проектле къураргъа эмда къорууларгъа юйретир умутда жарашдырылгъанды.

Ток бла жалчытыуну – чурумсуз.

КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ирина Безникова республиканы Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабыны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Мюлкге налог аны кадастр багъасына кёре тергелликди.

Келир жылдан башлап бизни къыралда (Севастопольдан башха жерледе) адамланы жеринден тепдирилмеген мюлклерине налог аланы кадастр багъаларына кёре тергелликди, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи