Статьи

Энергияны аяулу хайырланыргъа юйрете.

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, #ВместеЯрче деген, кеси да энергияны аяу эмда экология жаны бла бардырылгъан Битеуроссей фестивальны чеклеринде Зарагиж ГЭС-де «Ачыкъ эшиклени кюнюн» бардыргъандыла.

Энтта да бир ясли ишлеп башларыкъды.

Нальчикде онекинчи номерли орта школну мурдорунда жангы ясли ишленип бошала турады. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аны узунлугъу элли метрден артыкъ боллукъду, эни уа онюч метрге жете къаллыкъды.

Мусукаланы Исмайылны бла Занкишиланы Казбекни кёллендирген хорламлары.

Бу кюнледе фахмулу спортчуларыбыз Занкишиланы Казбек бла Мусукаланы Исмайыл артыкъда даражалы эришиуледе алчыла болгъанлары белгили этилгенди.

Фахмулу алим, таукел жангычы, асыл инсан.

Тюнене битеу дуниягъа белгили закий алим Энейланы Магометни жашы Тимур туугъанлы 95 жыл толгъанды.

Комитетлени къауумлары, аланы башчылары сайланнгандыла.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну биринчи жыйылыуу экиге бёлюннгенди. 19 сентябрьде законла чыгъарыучу органны спикери бла аны орунбасарлары айырылгъан эселе, тюнене уа комитетлени къауумлары эмда аланы башчылары сайланнгандыла.

Тротуарланы къолгъа алгъандыла.

Нальчикде тротуарланы аслам кесеги иги да тозурагъанды. Ол да сейир тюйюлдю: ала ишленнгенли кёп жыл болады, ремонт этилмегенли да иги кесек заман озгъанды. Жарсыугъа, бир-бир жерледе быллай объектле арталлыда жокъдула. Ма ол себепден мэрияда аланы жангыртып башларгъа оноу этилгенди.

Шуёхлукъ бла бир ниетлилик халда.

Адыгланы (черкеслилени) кюнюн белгилеуню аллында, Тырныауузда Абайланы Солтанбек атлы искусстволаны сабий школунда «Мы силою родной земли сильны» деген ат бла къууанчлы жыйылыу озгъанды.

Республиканы битеу миллетлерин да бирикдирген байрам.

Тюнене Музыкалы театрда Адыгланы (черкеслилени) кюнюне аталып къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга келгенлеге театрны аллында миллет кийимледе жаш артистле халкъ тепсеуле бла тюбегендиле.

Экономиканы айнытыу, жамауатны социал излемлерин эмда эркинликлерин жалчытыу Парламентни ишинде энчи жерни алыргъа тийишлиди.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну биринчи жыйылыуунда спикер эмда аны орунбасарлары айырылгъандыла, Миллетлени ишлери жаны бла эмда онеки профильли комитет къуралгъандыла.

Ышанабыз сизге, хунерли эгешчикле!

Нальчикде жашагъан эгешчиклени - Бёзюланы Лейланы, Жамиляны, Аминаны хунерлиликлерин кёпле биледиле эм жаратадыла. Гитче болгъанларына да къарамай, жетишимлери бла ата-аналарын, жууукъларын, устазларын да къууандыргъанлай келедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи