Статьи

Промышленный производствода, эл мюлкде да ёсюм эсленеди

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында промышленный производствода ахшы ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

Сабанланы буздан къоруулауну къошакъ мадарлары

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

Аграрчыланы солуусуз кюнлери

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны аграрчылары да къатышхандыла. Аны магъанасы къыралны тюкенлерин качестволу продуктла бла жетер тенгли бир жалчытыргъады.

Тейрини келечиси

Биз да, жырчы шуёхум бла мен, арбазгъа киргенлей, бети бизге айланып олтургъан къарт ёрге къобады.
– Ма сууну ёрге жюзеди, дейле,
Ол ала чабакъ, акъ чабакъ.
Мени жанымдан сюйгеним сенсе,

Кенгешле Владимир Путин низамлыкъны жумушатыргъа ашыкъмазгъа чакъыргъанды

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин коронавирус бла болумгъа жораланнган кезиулю кенгешни видеоконференция халда бардыргъанды. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Ал жанында - социал-экономика тохташыулукъ, къолайсыз юйюрлеге себеплик этиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  район администрацияланы эм шахар округланы таматалары бла видеоконференция халда «муниципал сагъат» бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий къошулгъанды.

Къыл къобузну устасы

Къыл къобуз дунияда адамла бек сюйген музыка инструментледен бириди. Аны согъаргъа излегенле, макъамларына тынгыларгъа итиннгенле озгъан ёмюрледе, бусагъатда да кёпдюле. Бу аламат инструментге сабийлигинден бери уллу кёллю болмагъаннга Иттийланы Солтанны жашын Алийни да санаргъа боллукъду.

Жашау журтланы санына дайым къошула барады

Къабарты-Малкъарда быйыл биринчи кварталда 1,6 миллиард сом багъасына къурулуш бардырылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 102,0 % процентге ёсгенди, деп билдириледи СКФО-да къырал статистика бёлюмюнден.

Медиклеге къошакъ тёлеуле сакъланырларын излегенди

Премьер-министр Михаил Мишустин  губернаторладан  коронавирус жайыла баргъан кезиуде медиклеге федерал болушлукъдан сора да, регионланы кеслеринден да къошакъ ахча тёлеуню тохтатмазларын тилегенди. Аны юсюнден ол кесини орунбасарлары бла бардыргъан оператив кенгешде айтханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи