Статьи

Къыйматлы ипотека бла – фатар

Кёп болмай ДОМ.РФ аналитика араны эсеплерине кёре,жылгъа 6,5 льгота ипотеканы аслам хайырланнган беш регионну ал тизмесинде Къабарты-Малкъар орналгъанды. Республикада сагъынылгъан къыйматлы программа бла 67 минг квадрат метр чакълы сатылгъанды.

Маданият учрежденияла шёндюгю технологияланы тири сингдирип башлагъандыла

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова видеоконференция амал бла законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. «Правительстволу сагъатны» чеклеринде культурада эмда асламлы информация органлада информация технологияланы айнытыуну онгларына къаралгъанды.

Казбек Коков Элбрус районда халны тинтгенди, аллыбыздагъы кезиуде тамамланырыкъ борчланы белгилегенди

Казбек Коков иш бла Элбрус районнга баргъанды. Башчыны жолоучулугъу эм алгъа Кёнделеннге болгъанды. Анда ол Хаймаша орамда автомобиль жолгъа къарагъанды. Ол тийреледе 120 юйюр жашайды эм элни билим бериу махкемелеринден бири орналыпды. Сакъ жауунланы хатасындан жол тозурап эди.

Аш-азыкъ продукцияны багъалары бла байламлы болумла

Нальчикчиле социал сетьледе арт кезиуде шахарны тюкенлеринде бла базарларында аш-азыкъ продукцияны багъасына къошула баргъанына жарсыгъанларын айтып жазадыла. Ол санда - бал туз, картоф, чёплеу жау эм башха биринчи керек затлагъа да.

Агропромышленный комплексге болушлукъгъа

Россей Федерацияны Эл мюлк министерствосу агропромышленный комплексге (АПК) бёлген бюджет ахча тюзюнлей бёлюмню айнытыугъа жоюлгъанына оператив халда мониторинг бардырады. Аны юсюнден ведомствону пресс-служба сындан билдиредиле.

Промышленный производство ёсгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда онбир айгъа промышленный производствону индекси 110,4 процентге жетгенди, деп билдириледи Севкавстатны пресс-службасындан.

Республикада терек бахчаланы айнытыугъа къайгъырыу бла

Алгъаракълада РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардырырп терек бахчаланы бла питомниклени айнытыу бла байламлы кенгеш къуралгъанды. Анга регионлада ведомстволаны келечилери, ол санда КъМР-ни Эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды.

Иги терек бай тирлик бла къууандырыр

Кюзде жемишле бла наныкъла бишип бошайдыла, терекле эмда наныкъ зыгытла уа башха жерге кёчюрюрге жарарча боладыла. Россельхознадзорну КъМР-де бёлюмюню специалистлери айтханларыча, иссилик, къургъакълыкъ болмагъаны себепли бу кезиуде орнатылгъан терекчикле игирек аякъланадыла.

Аграрчылагъа болушлукъгъа

Быйыл биринчи ноябрьге Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю аграрчылагъа льгота халда 412 миллион сом ёнкюч бергенди. 2020 жылда къыйматлы кредитни агропромышленный комплексде уруннган 19 гитче эм орталыкъ предприниматель хайырланнганды.

Окъуу юйню айныу амалларын белгилегендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы къырал аграр университетинде вузну Попечитель советини биринчи жыйылыуу бу кюнледе озгъанды. Ол (совет) окъуу юйню айныууна эмда аны стратегиясыны къуралыууна бла жашауда бардырылыууна себеплик халда къуралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи