Статьи

Адамладан келген обращенияланы, тарыгъыуланы, предложенияланы тинтген ара

Нальчикде Къабарты-Малкъар Республиканы регионнга управление этген арасы ишин башлагъанды.

Сёлешиуню темасы – жыйылгъан кир-кипчикни арбазладан кезиуюнде кетериу эм къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда «комитетни сагъатыны» чеклеринде депутатла «Экологистика» компанияны ишин сюзгендиле. Аны юсюнден докладны предприятияны башчысы Заурбек Гедгагов этгенди.

Тууарланы санына танг къошулгъанды, ууакъ аякълыла уа азайгъандыла

Бахсан районну Эл мюлк эм сатыу-алыу управлениясындан билдиргенлерича, быйыл биринчи октябрьни эсеплерине кёре, мюлклени барысында да 39505 чакълы тууар барды, ол санда 16770 ийнек. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 672 башха асламды.

Гёжеф жангыз да жетишимли болуп къалмай, адамлыгъы бла тенглерине да юлгю кёргюзтюрге тийишлиди

Накъут-налмас ювелирни къолунда ариу болгъанларыча, фахму да айнырча ишин билген юйретиучюню излейди. Спортчуну жашауунда ол борчну тренер толтурады. Ол гёжефни къарыулу болургъа эм кючюн тюз хайырланыргъа юйретеди, чыныкъдырады.

Юйде турмагъан адам ючюн тёлерге керек тюйюлдю

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да бир журтда неда фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа кёре да.

Алимни ариу суратлары

Османланы Жамалны жашы Алим Герпегежде жашайды. Элде орта школдан сора Нальчикде къурулуш техникумда окъугъанды, ызы бла университетни къурулуш факультетин да тауусханды. Бюгюнлюкде уа Къарачай шахарда университетни тарых факультетини ахыргъы курсун бошап, диплом ишин къоруулайды.

Муниципалитетлени барында да жолла жангыртылынныкъдыла

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре бардырылгъан ишлени эсеплегендиле.

Голлуда айтыш оюнла

Черек, Бызынгы, Чегем, Холам, Бахсан ауузланы, Хабазны, Уллу Къарачайны, Гитче Къарачайны Голлу байрамларында бардырылгъандыла бу биз сизге хапарларыкъ оюнла. Аланы юслеринден «Шимир Шыякы» эм «Палахдан къал» деген таурухлада да айтылады.
Ётюрюк тюйюл эсе - оюмла

Дзюдода, сумода да алчыланы санында

Алгъаракълада республиканы ара шахарыны «Нальчик» спорт комплексинде самбодан Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Спортну бу тюрлюсюнден эришиу бизде биринчи кере къуралады, анга регионну шахарларындан бла районларындан 200-ден аслам адам къатышхандыла.

Къыйын ишине жууаплы кёзден къарап, борчуна жюреги бла бериледи

Кеси состав бла ишле жаны бла бёлюмню башчысы - Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню таматасыны болушлукъчусу ич службаны полковниги Башийланы Анатолийни къызы Аслижан жашаууну асламын - 23 жылны - право низамны сакълаучу органлагъа жоралагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи