Статьи

Сабий искусстволаны школуну онгларына иги да къошуллукъду

Тырныауузда сабий искусстволаны школуна 38 жыл болады. Бери  алтыдан онбешге дери жыл сан къауумда эки жюзден аслам сабий жюрюйдюле.  Ол жылланы ичинде  махкеме ишин бардыргъанлай тургъанды.

Хар объектде хал шарт ачыкъланнганды

Миллет проектлеге къатышыуну хайыры бла быйыл Нальчикде аслам иш этиле барады. Шахарны администрациясында айтханларына кёре, анга битеу да 48 объект киреди. Бу кюнледе мэр Таймураз Ахохов, аланы хар биринде да болуп, ишле къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

Къыралда санитар-эпидемиология болумну эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъыны юсюнден тынгылы сёлешиу

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

Кенгеш Ушакъны ёзеги – жангы окъуу жылгъа хазырланыу, билим бериу махкемелени къоркъуусузлукъларын жалчытыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы  Казбек Коков тюнене КъМР-ни Правительствосуну къаууму эмда республиканы шахарларыны бла районларыны  таматалары бла видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды.

Маданият объектлени белгиленнген болжалгъа жангыртып бошаргъа таукелдиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур эм КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов кезиулю иш бла барыуларыны чегинде Лескен, Терк, Басхан районлада культура объектлени болумларына къарагъандыла.

Бюгюннгю излемлеге келишдире

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни хайыры бла  Дейское - Тёбен Курп жолну Шимал Осетияны чегине дери жетген тёрткилометрлик кесегинде тынгылы ремонт ишле андан ары бардырыладыла.

Аскер юйрениулени ахыры - Элбрусха ёрлеу

Элбрусну тийресинде ТерсКъолда Халкъла аралы аскер оюнланы таулада къуллукъ этиуню эм иги бёлюмюн ачыкълау жаны бла «Элбрус кольцо» битеуроссей конкурс ачылгъанды. Росгвардияны командасыны къауумунда турнирге Шимал-Кавказ, Юг, Сибирь округланы аскерчилери къатышадыла.

Сёз жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

Тийишли оноула этилгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде республикада жашагъанланы бир къаууму бла кезиулю кере тюбешгенди эмда аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды.

«Битеу мадарларыбызны мураты – Къабарты-Малкъарны хар элинде бла шахарында спорт объектле болурча этерге»

Билдиргенибизча, Казбек Коков бараз кюн Прохладныйде «Олимп» жангы спорт-саулукъландырыу араны къууанчлы ачылыууна къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи