Статьи

Жангы амалланы хайырлана, усталыгъын да ачыкълайды.

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

Дагъыда бир ясли.

Нальчикде 12-чиномерли орта школну мурдорунда ясли ишлене турады. Проектге тийишлиликде ол бир къатлы боллукъду. Анда къыркъ сабийге жер барды, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Шахмырзаланы Шахмырза – дунияда эм ахшы беш каратечини санында.

Данияны Копенгаген шахарында Канчо Хиденори Ашихараны башчылыгъында каратени ашихара тюрлюсюнден тёрели жай юйрениу жыйылыула бардырылгъандыла.

Иорданияны посолу ыразылыгъын жашырмагъанды.

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Иорданияны Хашимит Королевствосуну Россейде посолу Амджан Обу Адалье консул эмда КъМР-ни Правительствосуну, республиканы Башчысыны администрациясыны келечилери бла бирге КъМКъУ-да болгъанды.

Сёлешиуню темасы – социал бёлюмню магъаналы соруулары.

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну оноучулары бла социал бёлюмню вопрослары бла байламлы жыйылыу бардыргъанды.

Волонтёр къымылдауну къыйматы дайым кётюрюллюгю ишексизди.

9-12 июльда Элбрусну тийресинде Къабарты-Малкъар къырал университетни окъутуу-илму базасында Шимал-Кавказ федерал округну доброволецлерини форумлары бардырылады.

Айыпсыз уруннганлагъа, белгили жетишимлеге жетгенлеге – сыйлы грамотала, ыспас къагъытла.

Къабарты-Малкъарны Парламентини бешинчи чакъырылыууну орта кюн болгъан жыйылыуу хычыуун жумушха жораланнганды – республиканы экономикасын, социал сферасын, культурасын, саулукъ сакълауун, билим бериуюн, спортун эм башха бёлюмлерин да айнытыугъа къыйын салгъанла белгиленнгендиле.

Казбек Коков Иорданияны Россей Федерацияда Энчи эмда Толу эркинликли Келечиси Амджад Адайле бла тюбешгенди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Иордания Королевствону Россей Федерацияда Энчи эмда Толу эркинликли Келечиси Амджад Адайле бла тюбешгенди. Сыйлы къонакъ бизни республикагъа къырал жумуш бла келгенди.

Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден.

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы жыл бла жарым болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи.

Абаданла, гитчеле да жырлагъандыла, тепсегендиле.

Нальчикде Маданият фондда Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюню къууанчлы белгиленнгенди. Байрамны тиширыуланы Нальчик шахар совети Лидия Дигешеваны башчылыгъында къурагъанды. Анга кёп сабийли анала, кёп жылланы бирге жашап келген юйюрле чакъырылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи