Статьи

Социал сетьлени къалай хайырланыргъа кереклисини юсюнден баргъанды сёз.

Алгъаракъда КъМР-ни Жамауат палатасыны «PR в НКО» проектини чеклеринде «НКО-ланы ишин информация жаны бла жалчытыу. PR деген ол неди. Адамла сени проектлеринги юсюнден айтып башларча не этерге тийишлиди» деген семинар бардырылгъанды.

Сёлешиуню баш темасы - къырал политиканы жашауда бардырыу эмда право системаны игилендириу.

Россей Федерацияны юстиция министри А.В. Коновалов Къабарты-Малкъаргъа иш бла келгенди. Программа РФ-ни Минюстуну КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков бла эки жанлы тюбешиуден башланнганды.

Кавказны табийгъатына сакъ кёзден.

Бу кюнледе Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Л. Ткаченко атлы музейинде «Кавказны табийгъаты» деген кёрмюч ачылгъанды.

Жерле нек тозурайдыла?

Жер къайда да эм магъаналы табийгъат байлыкъгъа саналады. Эл мюлкде производствону эмда адамны жашау болумуну экономиканы жаны бла мурдору да олду.

Америкалы преподавательледен къыйматлы дерсле.

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни право, экономика эм финансла институтуну студенти Муртазланы Лана АБШ-ны Массачусетс штатыны ара шахары Бостонда «Women2Women international Leadership Conference» деген халкъла аралы конференциягъа къошулгъанды.

«Журналист къараучуну кесини ызындан сайлама сейир жолла бла элте билирге керекди».

Бир ненча жылны ичинде республикада «Алтын нал» деген телевидение-информация бериулени фестивалы бардылып тургъанды. Анга багъа берирге, барыу халына къараргъа, республикагъа кёп белгили репортёрла келиучю эдиле.

Тазалыкъ ахшы экологияны баш жоругъу.

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла алгъаракъда Нальчикде «оБЕРЕГАй» деген кезиулю экология акция ётгенди. Анга Нартан элни бешинчи номерли школ-интернатыны окъуучулары да къатышхандыла.

Къашхатауну бла Чирик кёлню араларында жолну тапландырадыла.

«Урвань-Огъары Малкъар-Уштулу» федерал автомобиль жолну тапландырыу ишле къыстау бардырыладыла. Бу кюнледе уа жолчула Бабугент элни башындан Чирик кёлге баргъан жолгъа къарайдыла. Битеу ишле «Автомобиль жолланы тап халда тутуу» программагъа кёре бардырыладыла.

Кязимни назмулары Малкъарда айтылгъандыла.

Республикада назму сюйгенлени араларында «Круговорот поэзии» деген проект жашауда бардырылады. Бу жолгъу тюбешиу онбиринчи кере къуралгъанды. Кеси да бийик тау элде, Огъары Малкъарны башында, «Къуш уя» къонакъ юйню  арбазында болгъанды.

«Единая Россияны» аллыбыздагъы кезиуде жууаплы жумушларыны юсюнден.

«Единая Россияны» съездинде 2021 жылда РФ-ни Къырал Думасына депутатланы айырыугъа эмда ётген сайлауланы эсеплерине баш магъана берилликди, деп билдиргендиле бизге политика организацияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи