Статьи

Буторундан Акъболатха дери.

Нальчикни кёп жеринден къарасанг, бютюнда Ленин атлы орамдан а, бу таула бир да аламат ариу кёрюнедиле. Аладан кёзюнгю алмай къарап турлугъунг келеди. Къурч къалаларыча сюеледиле къалыубаланы шагъатлары, таймай жерлеринде сын къатып.

Юйюр хазнаны сакълагъанлары ючюн ахча саугъала эм дипломла.

Россейни Жамауат палатасында «Юйюр хазна» миллет саугъагъа тийишли болгъанланы къууанчлы халда белгилегендиле, деп билдиредиле республиканы Жамауат палатасыны пресс-службасындан.

Къалгъан-къулгъанладан – къагъыт орунла, пакетле, картон.

Урван районну Герменчик элинде «Нальчикни къагъыт фабрикасы» деген предприятияда бу затдан абериле жарашдыргъан жангы ыз ачылгъанды. Ол толусунлай автомат халда ишлейди, ол санда къалын картонну да жукъартыр онгу барды.

Сабийлени хунерлерин кезиуюнде баямлауну къайгъысын кёре.

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында сабийлени эм жаш тёлюню араларында фахмуларын ачыкълау эм айнытыу жаны бла регион араны Попечитель советини жыйылыуу болгъанды.

Жыйылыуну повесткасы - регионну социал бёлюмюн бла экономикасын терк аякъландырыуну амаллары.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Инвестициялы ыйыкъны чеклеринде Минеральные Воды шахарда бардырылгъан «Инвестируй в Кавказ» деген 4-чю бизнес форумну баш пленар жыйылыууна къатышханды.

Сабий садикле жетиширикдиле.

Кёп бармай «Демография» миллет проектни чеклеринде Исламейни 4-чю номерли орта школунда 40 гитчеге ясли блок ачыллыкъды. Анга жыл санларына кёре эки къауум жюрюрюкдюле. Мекямда ойнаучу, жукълаучу, медицина отоулары, актовый эм спорт заллары да боллукъду.

Жукъгъан ауруу жайылмаз ючюн.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия – Алания Республикада управлениясындан билдиргенлерине кёре, «Паштет Калининградский» деген хазыр эт продукцияда тонгузланы африкалы эминасыны (АЧС) вирусу табылгъанды. Аны ол регионда ишлеген «К.» предприятияда чыгъаргъандыла.

Окъуучуланы финанс политика бла шагъырейлендириу.

Алгъаракъда Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде, Бухгалтерни кюнюне жораланып, Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери бла тюбешиу болгъанды. Анга вузну преподавательлери, студентле да къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Архив службаны ишинде жетишимле бла бирге кемчиликле да аз тюйюлдюле.

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова законла чыгъарыучу баш органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Сёлешиуню темасы – ана тилледен устазланы тийишли хазырлау.

29 ноябрьде РФ-ни илму эм бийик билим бериу министри Михаил Котюков Россейни Президенти Владимир Путин башчылыкъ этген Миллетле араларында халла жаны бла советни кенгешини чегинде Х. М.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи