Статьи

Кёп сабийли юйюрлеге – танг себеплик

Коронавирус бла байламлы кёп производстволаны ишлерине чек салыннганды, аслам адам ишсиз къалгъанды эмда къыйын болумгъа тюшгенди. Артыкъда бег а кёп сабийли, къолайсыз юйюрле, къарар адамлары болмай къалгъан къартла да къыйналадыла. Арт заманлада аллайлагъа болушуу жамауатда кенг жайыла барады.

Къыйын кезиуде – ветеранлагъа энчи эс

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Юра Борсов Уллу Ата журт урушну ветеранларын юйлеринде жокълагъанды, деп билдириледи муниципалитетни пресс-службасындан.  

Къырал башчы льготалы программаланы чырмаусуз хайырланырча этерге кереклисин къаты эсгертгенди

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

Казбек Коков предпринимательле бла кризисге къажау мадарланы сюзгенди

Видеоконференция халда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  республиканы бизнес-сообществосу бла жангы коронавирус  инфекцияны жайылыу болумунда  бир къауум макъаналы сорууланы бла жарсыуланы сюзгенди, излемлеге бла сурамлагъа тынгылагъанды.

Кенгешле Коронавирус жукъгъанлагъа болушлукъну – бийик даражада

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков коронавирус аурууну жайылыууна къажау РФ-ни Правительствосунда Координация советни видеоконференция амал бла бардырылгъан жыйылыууна къатышханды.

Баш борч – багъыу учреждениялада ундурукъла, врачла да жетерча этиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды.

Къурулуш бла жашау журтла-коммунал мюлк тутхучлу ишлеп турурча

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  РФ-ни къурулуш эмда ЖКХ министри Владимир Якушев видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда COVID-19 жайыла баргъан кезиуде  къурулушну бла  жашау журтла-коммунал мюлкню тутхучлу ишлеулерин жалчытыуну  амаллары сюзюлгендиле.

Иги урлукъ бай тирлик бла къууандырыр

Эл мюлк продукцияны тирликлилигин кёбейтиу амалладан бири битимлени жангы гибридлерин эмда сортларын хайырланыуду, дейдиле Къабарты-Малкъар Республикада ветеринария эмда фитосанитария жаны бла Федерал надзор службаны специалистлери.

Жерчиликде уруннганлагъа болушлукъгъа – 369 миллион сом

Кёп болмай Россейни эл мюлк министрини орунбасары Елена Фастова видеоконференция бардыргъанды. Ол асламысында аграрийлеге къыралдан себеплик этиуге жораланнганды. Анга Къабарты-Малкъарны эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Ал жанында – ауруудан сакъланыу

Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов «Точка кипения» арада видеоконференция халда алимлени кенгешин ётдюргенди. Аны чеклеринде бюгюнлюкде жарсытхан тюрлю-тюрлю магъаналы соруулагъа къаралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи