Статьи

Жангы сабий садик хазыр болуруна кёп къалмагъанды

Терек шахарда бир кезиуге 140 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу барады. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияны ишчилери шёндюге аны къабыргъаларын толусунлай къалап бошагъандыла.

Жаш тёлюню юйретиуню баш борчларына санай

Элбрус районда право низамны сакълаучула ич ишле органланы ветеранларын жокълагъандыла.

Минги тауну тийресинде кёпюрле жангыртыладыла

КъМР-ни Жол мюлк управлениясындан билдиргенлерича, шёндюледе Элбрус районда талай кёпюр жангыртылады. Подряд организацияны специалистлери Гара сууланы таласыны къатында, Тегенекли бла Огъары Басхан элледе да быллай объектлеге ремонт этедиле.

Сютден ашарыкълагъа белгиле салыу кёчюрюледи

Бизни къыралда сютге эм андан жарашдырылгъан ашарыкълагъа борчлу халда маркировка салып башлауну келир жылгъа кёчюргендиле. РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин тийишли бегимге алгъаракъда къол салгъанды.

Сабанчылада – профилактика жумушла

ГИБДД-ны Май районда бёлюмюню келечилери муниципалитетде эл мюлк предприятияланы уруннганлары бла бирге «Биз сизни ючюн ишлейбиз, сиз а бизни ючюн юйде туругъуз» деген битеудуния флешмобха къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Абаданланы, кёп сабийли юйюрлени, къолайсызланы болушлукъчулары

Коронавирус инфекция жайылмаз ючюн кийирилген карантинни кезиуюнде кёпле бек къыйналадыла. Алагъа болушур муратда «Волонтёры – медики», ОНФ эм Волонтёр араланы ассоциациясы Волонтёр штаб къурагъандыла. «Къызыу ызгъа» сёлешип (аны номери 8- 800-200-34-11) , хар амалсыз болушлукъ табарыкъды.

Къабарты-Малкъарда юйлени жылытыу алыкъа тохтатыллыкъ тюйюлдю

Республиканы жамауатыны тилеги бла эмда алыкъа сууукъ боллугъу белгиленнгени бла байламлы Къабарты-Малкъарны муниципал районларыны бла шахар округларыны башчыларына хауаны температурасы кётюрюлгюнчю юйлени жылытыу кезиуню тохтатмазгъа кереклиси эсгертилгенди.

Шёндюгю халгъа эмда регионда COVID-19 жукъгъанланы саны андан ары ёсмез ючюн не этилгенине къаралгъанды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын этиу эмда аны жайылмазына сакъ болуу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды.

Регионланы бюджетлерини файдаларын бла къоранчларын келишдириуге 200 миллиард сом бёлюнюрюкдю

РФ-ни Президенти Владимир Путин Правительствону келечилери бла видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды. Анда коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау ишни чеклеринде экономикагъа, бизнесге болушлукъну, инсанланы иш бла жалчытыуну, къолайлыкъларын сакълауну сорууларына къаралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи