Статьи

Фестивальны энчи саугъасы – «Минги-Таугъа»

Озгъан ыйыкъда Чебоксары шахарда миллет энчилиги болгъан регионлу фильмлени халкъла аралы фестивалы ётгенди. Ол къуралып бардырылгъанлы 13 жыл болады. Анга быйыл бизни фахмулу режиссёр жашыбыз Къумукъланы Магомет да къатышханды

Школчула энтта бир ыйыкъ солуйдула

Ахыр эки ыйыкъны ичинде республикада коронавирус жукъгъанланы саны 83-85 адамдан озмагъанды. Ол санда тюнене вирус 83 адамгъа жукъгъаны ачыкъланнганды.

Предпринимательлени эркинликлерин, законлу сейирлерин сакълауну алгъа салып

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында президиумну жыйылыуу болгъанды. Анда «комитетни сагъатыны» чеклеринде видеоконференция амал бла «КъМР-де предпринимательлени праволары жаны бла уполномоченныйни юсюнден» республикалы закон жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Келлик тёлюлени оюмларын къурауда маданият къыйматлы ызгъа саналады, ол бек магъаналыды

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В. Коков КъМР-ни Правительствосуну таматалары бла ишчи тюбешиу къурагъанды. Анга КъМР-ни премьер-министри Мусукланы А.Т., КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны оноучусу М.М. Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары М.Б.

Уллу этнография диктант – жарыкъландырыу проект

Россейде «Уллу этнография диктант» къуралгъанлы беш жыл толады. Быйыл а ол онлайн халда бардырылгъанды. Эпидемиология болум бла байламлы къыралны хар субъектинде да диктант жазылыргъа бир жер къуралгъанды. Къабарты-Малкъарда уа бу жумушха республиканы Миллет библиотекасы сайланнганды.

Республикада жангыртыу жумушла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нальчик черекни Осетинский орамдан Кешоков атлы орамгъа дери кесегинде жагъаны тапландырыу жумушла къалай бардырылгъанларын тинтгенди.

Ашыкъ оюнну тюрлюлери

Халкъыбызда жюрюген оюнладан бек эрттегилиси ашыкъ оюн болгъанды десек, ётюрюк айтмакъ. Аны уллу, гитче да бек сюйгендиле. Анга кёп адам къатышыргъа болады. Бюгюннгю жаш тёлю аны къалай ойналгъанын хазна билген да этмейди, жарсыугъа.

Черек районда эки объект тапландырыллыкъды

«Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре РФ-ни Эл мюлк министерствосуну комиссиясы Черек райондан эки жангыртыу проектни къабыл кёргенди.

Муниципалитетлени сайтларында кемчиликлеге эс бургъандыла

Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери республиканы муниципалитетлерини интернет-сайтларында информация, ол санда ГИС ЖКХ система бла байламлы болгъаны да къалай басмаланнганын тинтгендиле.

Башха-башха миллетлени, динлени келечилерини шуёхлукъларыны, бир ниетлиликлерини белгиси

Россейде жаш къырал байрамларындан бирине – Россейни халкъларыны бирлигини кюнюне - быйыл 15 жыл толгъанды. 4 ноябрьде Россейде къаллай байрам белгиленнгенин бир ненча жыл мындан алгъа уа кёпле билген да этмегендиле. Алай бюгюнлюкде ол адамла таныгъан къууанчладан бирине айланнганды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи