Статьи

Казбек Коков КъМР-ни Ич ишле министерствосуну таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа къатышханды.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

Иги тюрлениуле бардыла, алай кесигиз да билесиз, энтта тамамланырыкъ жумушла андан да кёпдюле.

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

Поэзияны жарыкъ дуниясында.

Декабрьни ал кюнлеринде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти,
РСФСР-ни М.Горький атлы къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны 85-жыллыгъына жоралап поэзияны байрамлары къураллыкъдыла.

Билирге талпыгъанланы сорууларына - толу жууапла.

КъМР-ни Парламентини депутатлары «Къырал сагъат» проектге кёре школчула эмда студентле бла тюбешиулерин бардырадыла.

Миллетлени араларында халлагъа энчи эс бурургъа, аланы игилей сакълауну дайым къайгъысын кёрюрге тийишлиди.

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

Айбатлыкъ къошхан терекчикле.

Элбрус бла Бахсан районланы жаш адамлары «Шуёхлукъну бла ахшылыкъны аллеясы» деген акциягъа къатышхандыла. Аны чеклеринде кёп болмай Кёнделенде Уллу Ата журт урушну ветераны Улакъланы Жамалны аты бла ачылгъан гитче халлы бахчада жыйырма алма терекчик орнатылгъанды.

Депутат турмушха сингенди, болушургъа айтханды.

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур Черек районну активи эмда Жер-жерли самоуправленияны советини депутатлары бла тюбешгенди.

Тарых шартлары - кёп, юйретиу магъанасы - уллу.

Къабарты-Малкъарны уголовный-толтуруучу системасыны (УИС) ветеранлары «Вулкан» деген ат бла тарых магъаналы китапны жыйышдырып, басмалатхандыла. Ол УИС-ни энчи бёлюмю къуралгъанлы 26 жыл толгъанына жораланады,деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.

Ананы кюнюне жоралап.

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Эрудит» арасында, Ананы кюнюне жораланып, шахматладан эришиуле къуралгъандыла, алагъа 32 сабий къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи