Статьи

Шимал-Кавказ федерал округну субъектлерини социал-экономика айныу онгларын сюзгендиле

Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъында Шимал-Кавказ федерал округну субъектлерини социал-экономика айныу вопрослары жаны бла кенгеш бардырылгъанды.

Карантин бла байламлы чеклени кетериуню ючюнчю кезиую башланады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Казбек Коков Прохладныйде спорт-саулукъландырыу араны къууанчлы ачылыууна къатышханды

Тюнене Прохладный шахарда «Олимп» спорт-саулукъландырыу комплекс хайырланыргъа берилгенди. Аны къууанчлы ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, КъМР-ни Правительствосуну келечилери, районланы бла шахарланы таматалары къатышхандыла.  

Суратлау сёзню кючюн билген жазыучуну сыйын кёргендиле

Алим Пшемахович Кешоковну, Социалист Урунууну Жигитини, РСФСР-ни Горький атлы Къырал саугъасыны, СССР-ни Къырал саугъасыны иесини, КъМР-ни халкъ поэтини, аты бизни республикада, андан тышында да кенг белгилиди. Быйыл ол туугъанлы 106 жыл толады.

Шахаргъа – тазалаучу машиналадан онусу

Республиканы ара шахарында жолланы тазалыкъда тутуугъа не заманда да бийик магъана берилгенди. Жер-жерли администрацияны оноуу бла былтыр анда уллу орамланы жуууп башлагъан тёре къайтарылгъанды. Алай техника жетишмегенини хатасындан бу ишни тынгылы этерге къолдан келмей тургъанды.

Биринчи кёрюмдюле сокъурандырмагъандыла

Бу кюнледе КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну коллегиясы видеоконференция халда бардырылгъанды.

Казбек Коков къауум объектни къурулушлары эмда тапландырыу ишле къалай баргъанларына къарагъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы ара шахарында къауум объектни эм жол ызланы къурулушларына бла тапландырыу ишлерини бардырылыуларына къарагъанды.

Татьяна Егорова Россейни законла чыгъарыучуларыны советини президиумуну жыйылыууна къатышханды

Тюнене Федерация Советни Председателини биринчи орунбасары Николай Фёдоров бла Къырал Думаны Председателини орунбасары Ирина Яровая Россей Федерацияны законла чыгъарыучуларыны советини президиумуну жыйылыуун бардыргъандыла.

Сёз къырал политиканы жашауда бардырыуну, республикада право системаны амалларын игилендириуню юсюнден баргъанды

Россей Федерацияны юстиция министрини орунбасары Али Алханов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды. Аны ишчи жолоучулугъу КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешиуден башланнганды.

Сёз къоркъуусузлукъну, коррупциягъа къажау кюрешни юсюнден баргъанды

Тюнене Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка РФ-ни Президентини СКФО-да полпрединде Къоркъуусузлукъну, коррупциягъа къажау кюрешни эмда право низамны жалчытыуну ишлери жаны бла координация кенгешни жыйылыуун бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи