Статьи

Жангы низам - урунуу, ырысхы къоранчланы азайтыргъа онг береди

Россей Федерацияны Правительствосуну 1084-чю номерли буйругъуна тийишлиликде Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы эл мюлк жерледе контроль-надзор ишни жангы жорукъ бла бардырып тебирегенли талай жыл болады.

Къыш билмей тургъанлай келмезча

РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясында КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары – Республикада къыйын болумланы кетериу жаны бла комиссияны таматасыны орунбасары Муаед Кунижев ведомствону башчысыны къуллугъун толтургъан Михаил Черныйни къатышыуу бла кенгеш бардыргъанды.

Повесткада – коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау кюрешни чеклеринде Россей Федерацияны Президентини буйрукъларын толтуруу

Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Татьяна Голикова регионла бла кенгеш бардыргъанды. Анда коронавирус жукъгъан ауруу бла къажау кюрешни чеклеринде Россейни Президентини буйрукъларыны толтурулууларына къаралгъанды.

Предприятиягъа специалистлени хазырлап башлагъандыла

Тёрт жыл мындан алгъа РФ-ни Президенти В.В. Путин Тырныаууздагъы тау-байыкъландырыу комбинатны ишлетип башлау жаны бла проектге энчи эс бёлюрге буюргъанды. Аны бла байламлы 2021 жылны экинчи кварталында анда къурулуш ишле башланырыкъдыла.

Эм магъаналы иш – ёсюп келген тёлюню бусагъатдагъы излемлеге келишдириу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков школчуланы арасында «Уллу перемена» битеуроссей конкурсда хорлагъанла эм финалына чыкъгъанла эмда аланы юйретгенле бла тюбешгенди. Жыйылыугъа жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов да къатышханды.

Усталыкъ сайларгъа болушадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Волонтёр арасында жаш тёлюге биринчи юйретиу практика семинар бардырылгъанды. Ол КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъ жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствону башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Эл мюлк продукцияны производствосу ёсгенди

Быйыл онбир айгъа Къабарты-Малкъарда эл мюлк производительлени барысы да 39,8 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 4,2 процентге кёпдю. Аны бизге Кавказстатны пресс-службасындан билдиргендиле.

Чынтты врач, ишин аламат билгенден тышында, адамлагъа да огъурлу кёзден къараргъа тийишлиди

Жюрек аурууланы саны битеу дунияда да ёсе барады, аладан ёлгенлени саны 30 процентден атлайды. Алай аладан сакъланыргъа, болмаса да, къозгъалыуларын азайтыргъа уа амалла бардыла.

Нокаут бла хорлагъанды

Бабугентчи Макъытланы Алан Чеченде АСА Yong Eagles организация къурап бардыргъан эришиулеге къатышханды. Жерлешибизни бу тюбешиую бир ай мындан алгъа да ётерге керек эди, алай аны бла октагоннга чыгъарыкъ Магомет Баханаев ауруп къалгъаны себепли, сермешни кёчюрюрге тюшген эди.

Атыран таш

«Тамакъла» деген жерчик Тёбен Жемталадан бир жанлыракъ жерде, Къырлауатны кюн бетинде орналгъанды. Онтогъузунчу ёмюрню ортасында ары кёчгенледен бири Горойланы Гитчени атасы болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи