Статьи

Наркомания багъаргъа онг ахырда болмагъан аурууду.

Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну 8-чи классыны окъуучулары «Сабийлени къоркъуусузлукълары эм саулукълары ючюн» деген акциягъа къатышхандыла.

Бу аламат жерден айырыллыгъыбыз келмейди.

Бу кюнледе «Маяки дружбы, Россия сближает-2019» деген жаш тёлю проектге кёре Россейни кёп регионларындан жаш адамланы къаууму Къабарты-Малкъарны жокълагъанды.

Школчулагъа законла ангылатылгъандыла.

Черек районну полициячылары школчула бла тюбешип, аланы праволу билимлерин игилендиририрге болушадыла. Бюгюннге право низамны сакълаучула районну 8 школунда болгъандыла, лекциялагъа 300 школчу къатышханды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Окъутханларына къачан да, не жаны бла да кёлю бла къайгъырады.

Башийланы Магометни уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъ гитчелигинден да биле эди къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин. Ким биледи, Фатиманы педагогикагъа сюймеклиги эм алгъа анасы Къайгъырмазланы Абидатдан да келе болур.

Монголияны журналистлери бла байламлыкъла жюрютюрюкбюз.

Сочиде бу кюнледе бардырылгъан «Вся Россия – 2019» форумуну майданында КъМР-ни Журналистлерини союзуну бла Монголияны Журналистлерини конфедерацияларыны араларында байламлыкъда ишлерге деген келишимге къол салыннганды.

Производствода ачыгъанлагъа – автомобильле.

Къабарты-Малкъар Республикада Социал страхование фондуну регион бёлюмюнде иш юсюнде ачыгъанлагъа автомобильле берилгендиле. Жангы «Лада-Гранта» машинала къоллу бу жол республикада жашагъан экеулен болгъандыла. Экиси да Черек райондандыла.

«Программала округну айнытыугъа, алай бла инсанларыбызны тынчлыкълы, къолайлы жашауларын жалчытыргъа бурулупдула».

Геуюрге кюн РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников ишчи жумуш бла КъМР-де болгъанды.

Казбек Коков республиканы прокуроруна жууаплы къуллукъда жетишимле тежегенди.

Россей Федерацияны тамата прокуроруну орунбасары Дмитрий Демешин Нальчикде КъМР-ни Прокуратурасыны коллективин жангы оноучу – Николай Хабаров бла танышдыргъанды. Ол бу къуллукъгъа Россей Федерацияны Президентини Указы бла салыннганды.

Предпринимательлени жарсыуларына энчи эс.

Кёп болмай КъМР-ни прокуратурасында гитче эм орта бизнес бла байламлы законнга бузукълукъ этилген шартлагъа оператив халда эс бурулурча приём бардырылгъанды, деп билдириледи бизнес-обудсменни сайтында.

Педиатрла усталыкъларын ёсдюргендиле.

Бу кюнледе КъМКъУ-да «Сабийле-миллет байлыкъ» деген ат бла экинчи регионла аралы илму-практика конференция ишин бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи