Статьи

Жолну тап халгъа келтиредиле

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

Къагъыт а юйге тутхучлулукъ эталырмы?

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин?

Экономиканы артыкъда уллу къоранчла сынагъан бёлюмлерини тизмеси кенгертилгенди

КъМР-ни Правительствосу коронавирусну кезиуюнде къоранчла сынагъан предприятияланы тизмесин кенгертгенди.

Курорт тийреде – жангыртыу ишле

Совет Союзну заманларында Нальчик шахар Шимал Кавказда угъай, битеу деменгили къыралда окъуна аты атылгъан курортха саналгъанды. Шёндю ол бийик даражаны къайтарыргъа итинедиле.

Оператив штаб Вакцина бир айдан сынау халда салынып тебирерге боллукъду

Солуу кюнледе КъМР-де коронавирус жукъгъанланы тизмесине 134 адам къошулгъанды эмда, оператив штаб белгили этген шартлагъа кёре,  COVID-19 республиканы 1824 инсанында барды. Ауруудан 420 адам сау болгъандыла, ол санда  бир кюнню ичинде  13 инсан.

Саусузлагъа битеу керекле бла жалчытылыннган 521 жер барды

Оператив штабны жыйылыуунда республикада санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда вирус бла байламлы салыннган чеклени бир низамгъа келтириуню мадарларына къаралгъанды.

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Студентле сынамларын кючлерикдиле

Къабарты-Малкъар къырал университет «Роснано» компаниягъа бойсуннган «ТехноСпарк» биригиуню билим бериу программасына къатышырыкъды. Аны бла байламлы энди университетни айырмалы студентлери анда практикаларын ётерикдиле.

Абаданланы саулукъларына къайгъырыргъа, сабийлери болгъан юйюрлеге болушургъа борчлубуз

РФ-ни Президенти Владимир Путин 11 майда видеоконференция амал бла федерал ведомстволаны таматалары эм регионланы башчылары бла бардыргъан конференцияда къыралда санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда инсанлагъа болушлукъну жангы амалларына къаралгъанды.

Кюйсюз сермешледе жоюлгъан жигитлени сыйларын кёргендиле

9 майда Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына атап, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ол къанлы къазауатда жоюлгъан аскерчилеге баш ургъанды эмда «Ёмюрлюк от» мемориалгъа гюлле салгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи