Статьи

Поликлиниканы ремонтуна – 6,5 миллион сом

Кёп болмай Бахсанны ара поликлиникасына тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Саулай ишлеге 6,5 миллион сом къоратыллыкъды.
Мекямгъа иги кесек заманны къаралмагъаны ючюн ол тозурап халек болгъан эди. Энди аны башын, тыш къабыргъаларын жангыртырыкъдыла эм мурдорун да кючлерикдиле.

Тёленнген налогну бир кесегин къайтарыр амал.

Адам талай тюрлю жумушлагъа этген къоранчларыны бир кесегин артда къыралгъа тёлеген налогдан къайтарыргъа боллукъду. Бу жол сёз мында дарман сатып алыуну юсюнден барады.

Терк районда - жангы яслиле.

Быйыл сентябрьде Терк районда энтта да эки ясли ишлеп башларыкъды. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, бу объектлени къурулушу шёндю барады.

Къутургъан ауруу бошланыргъа къоймайды.

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, бизни республикада маллада бла жаныуарлада къутургъан ауруу бла болум осалыракъды. Быйылны биринчи жарымында, жаныуарла къабып, медицина учреждениялагъа болушлукъ излеп 1289 адам баргъанды. Ол санда 482 сабий.

Багъалап сакъларгъа борчлубуз.

Минги тауну тийресиндеги сейир да, тамаша да табийгъат бизни уллу байлыгъыбызды деп таукел айтыргъа боллукъбуз. Бюгюнлюкде Миллет паркны жеринде агъач 9 минг гектарны алады. Ол битеу тийрени ондан бирин тутады. Асламысында мында нарат бла къайын терекле ёседиле.

« Мен тукъумларыбызны сёзлюгюн хазырларгъа, ала къалай къуралгъанларын ачыкъларгъа итинеме».

РФ-ни бийик профессионал билим бериуюню ишчиси (2007 ж.) Текуланы Мусса жаш тёлюню эм алгъа малкъар ызы бла орус тиллени жашырынлыкъларына, энчиликлерине да юйретип келгенли энди 60 жылгъа жууукълашханды.

Бир бирге сынамларын айтхандыла.

Кёп болмай Ленинград областьда «Сабанчылыкъны битеуроссей кюню - 2019» деген кёрмюч-форум ётгенди. Анда агропромышленный комплексни бёлюмлерини бар жангычылыкълары бла да шагъырейленирге онг бар эди.

Ич ишле органланы техника базаларын кючлендире.

КъМР-де МВД-ны автопаркына жангы «Газель АЗ» машинала къошулгъандыла. Ала аманлыкъ этгенине ишеклини неда терсленнгенни жюрютгенде керекли шёндюгю оборудование бла жалчытылыныпдыла.

Федерал министр бизде агъач мюлкде халны юлгюлюге санагъанды.

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин келгенди. Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла ол Нальчикни уучу мюлкюню Тёбен Жемталада бёлюмюнде болгъандыла.

Уучулукъну башха бёлюмлени да айнытыргъа танг онглары барды.

Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин да къатышып, Правительствону юйюнде кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи