Статьи

Биринчи болушлукъ бераллыкъдыла.

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-де  чекленнген жууаплылыгъы болгъан "Къызыл Жор" регион бёлюм къурап студентлеге деп информация-жарыкъландырыу иш бардырылгъанды.

Баууру ауругъаннга – жангы амал.

Кёп болмай Нальчикни 1-чи номерли клиника больницасында бауурунда онкологиясы болгъан саусузгъа операцияны жангы тюрлюсю этилгенди. Аны Москвада Н.

Университетни атын айтдыргъанды.

Яникойчу Хутуйланы Тамерлан Юг федерал университетни Инженер-технология академиясыны Таганрогдагъы Компьютер технологияланы бла информация къоркъуусузлукъну институтуну 3 курсуну студентиди.

Мектепледе - Уллу Ата журт урушха жораланнган музейле.

Кёп болмай Нальчикде, мектеплени таматаларыны юйретиу жаны бла орунбасарлары эм музейлерини ишчилери къатышып, «Школда Махтаулукъну музейин къурау эм ишлетиу» деген семинар-кенгеш болгъанды, деп билдиргендиле «115-чи атлы дивизия» деген излеу отряддан.

Огъурлу жумушлагъа, уллу жетишимлеге кёллендирейик!

РФ-ни Конституциясыны кюнюне жоралап, КъМР-ни Парламентинде окъууда, спортда, жамауат жашауда жетишимли жаш адамлагъа паспортларын бериу ариу тёреге айланнганды.

Наркотиклени жайылыуларын тыяр ючюн тюрлю-тюрлю мадарланы хайырланыргъа.

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Наркотиклеге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

Сёлешиуню къыйматлы соруулары - къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу, ипотека, эски юйледен тынгылы журтлагъа кёчюрюу.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Президентинде Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла Советни президиумуну жыйылыууна видеоконференция халда къатышханды. Кенгешни Москвада РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

Келир жылда переписьде электрон технологияла кенг хайырланыллыкъдыла.

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

Оюмладан ишге кёчюу.

Кёп болмай «МФЦ КБР» къырал бюджет учрежденияны таматасы Аслан Афаунов Красногорск шахарда «МФЦ 2.0: оюмладан ишге кёчюу» деген кенгешге къатышханды. Анда Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы айнытыуну амаллары сюзюлгендиле.

Къыйматлы проектлени бардырыуну къайгъысын кёре.

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи