Статьи на кабардинском языке

Къалэ ухуэкIэмкIэ хабзэр зэрагъэзащIэм теухуа зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правитель­ст­вэм и лэжьакIуэхэр, республикэм и муници­-пальнэ щIыналъэхэм я Iэтащ­хьэхэр хэту иригъэ­кIуэ­кIащ къалэухуэ лэ­­жьы­гъэм теухуа законодательствэр зэрагъэ­за­щIэм щыхэплъа зэIущIэ.

ЗэфIагъэкIар къапщытэж

Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Сэбан Руслан иригъэ­кIуэ­кIащ щIыпIэ самоуправ­ленэм и 25-нэ зэхуэсыр.

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмитрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмит­рийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ. Псалъэмакъыр нэхъыбэу зытеухуауэ щытар Урысейм и Президентым накъыгъэ мазэм къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ ягъэзащIэ «Экология» лъэпкъ проектым ди щIыналъэр зэрыхэтырщ.

Доброволецым (волонтёрым) и илъэсыр Бахъсэн щызэхуащIыж

Бахъсэн къалэм и администрацэм и унэм щекIуэкIа зэIущIэм кърихьэлIащ ­къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къардэн Ф. А., егъэджэныгъэмкIэ департаментым и унафэщI Борэн М. М., Бахъсэн къалэм и волонтёр зэщIэхъееиныгъэм и унэтIакIуэ ПщыхьэщIэ А. М., къалэм дэт еджапIэхэм я унафэщIхэр.

Урысейр къэрал щхьэхуиту щытащ икIи щытынущ

Дыгъуасэ УФ-м и Пре­зидент Путин Владимир утыку кърихьащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэ­рызыхуигъазэр.

Кавказ Ищхъэрэмрэ Франджымрэ я курортхэр зэрыгъэблэгъэнущ

Урысей инвестицэ зэ­хы­хьэшхуэр щекIуэкIым а Iуэхум хиубыдэу Сочэ ­къалэм Iэ щыщIадзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэр, «Ла Плань» щIыналъэм зегъэу­жьы­ным­кIэ корпорацэр, «АДС» компанием зэман кIыхь кIэ зэрызэдэлэ-жьэнум ­теухуа урысей-франджы меморанду­мым.

ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

Къалэн хьэлъэ зи фэ дэкIахэр

Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 30 ирикъуащ

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь илъэс 80 зэрырикъуар ягъэлъэпIащ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гуфIэгъуэ пшыхь щекIуэкIащ КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, Тбилиси къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, литературэ саугъэт зэмылIэужьыгъуэхэр зрата, Кавказым и тхакIуэхэм я клубым щIыхь зиIэ и президент Гуртуев Сэлихь и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъуам теухуауэ.

КIэрыхубжьэрыхухэр зэрыдашым теухуауэ

«Щхьэусыгъуэ зэхуэ­мы­дэхэмкIэ къэралым и щIыналъэ 15-м иджы- ри щыхуэкIуакъым кIэ­рыху­бжьэрыхухэр зэ­-хуэ­хьэ­сы­нымрэ гъэсеи­нымкIэ IэмалыщIэхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке