Статьи на кабардинском языке

Гъунэгъу лъэпкъхэри къыддэгуфIэу

Адыгэхэм ди махуэшхуэм ­ирихьэлIэу, Налшык къалэм, Прави­тельствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум фокIадэм и 20-м щызэ­хаублащ ­республикэм ис лъэпкъ­хэм я щэн­хабзэ фести­валь. Абы хыхьэу къызэрагъэ­пэщащ концертрэ лъэпкъ шхы­ныгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ­рэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Зэхуэсышхуэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей къэрал драмэ театрым дыгъуасэ щызэхэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгрессыр. Абы ДАХ-м блэкIа илъэси­-щым зэфIигъэкIахэр къыщапщытэжащ, зэман благъэм къапэщыт къалэнхэр щаубзыхуащ. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ лэжьа Нэхущ Заурбий.

Гъэм и мазибгъум кърикIуам хоплъэж

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительст­вэм и зэIущIэ.

Ди университетым и щIэныгъэлIхэм я текIуэныгъэ

2018 гъэм и щIэныгъэ къэхутэныгъэ нэхъыфIхэр ­къы­хэхыным теухуауэ Урысейм фундаментальнэ къэхутэныгъэхэмкIэ и фондым иригъэкIуэкIа конкурсым кърикIуахэр къапщытэжащ.

Республикэм щекIуэкIынущ урысей студентхэм я парад

Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

Къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм хоплъэ

КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищIа докладым.

ЩIДАА-р жыжьэ маплъэ

ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

КъБР-м и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ а IэнатIэхэм къыщагъэсэбэп автомашинэщIэу 30 къыIэрыхьэнущ.

Хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мазэ зыбжа­нэкIэ щылэжьащ Къэрал Эрмитажым и лэжьа­кIуэхэм къызэрагъэпэща Кавказ Ищхъэрэ экспе­дицэр. Абы хэтащ рес­публикэм и щIэныгъэлI­хэмрэ студентхэмрэ, ап­хуэдэу къэралым и музей нэхъыщхьэм пыщIа щIэ­ныгъэлI цIэрыIуэхэр.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр бюджетым халъхьэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм Iуэхугъуэ 25-м щы­хэплъащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке