Статьи на балкарском языке

Республиканы Башчысы кёргенин жаратханды, жол къурулушчулагъа ыразылыгъын билдиргенди.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене «Кавказ» трассаны талай участкаларын тынгылы жангыртыу башланнганы бла байламлы къууанчлы ишге къатышханды. Аны бла бирге анда республиканы власть органларыны эмда ведомстволарыны келечилери да болгъандыла.

Цифралы технологияланы сингдириуню юсюнден баргъанды сёз.

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде Россейни фундаментал тинтиулени фондуну болушлугъу бла «Миллет экономика системала цифралы экономиканы къурауда» деген халкъла аралы илму-практика конференция бардырылады. Аны ишине РФ-ден эм тыш къыралладан да алимле къатышхандыла.

Баш ургъандыла, гюлле салгъандыла.

Тюнене Абхазиядан келген къонакъла Нальчикде ол республиканы атын жюрютген майданны жокълагъандыла эмда абхазлыланы жалынчакъсызлыкъларын къоруулай жоюлгъан жерлешлерибизге ишленнген эсгертмеге гюлле салгъандыла.

Ант этиу, таза кёлден алгъышлаула, иги ниетли тежеуле.

Тюнене кюнню экинчи жарымында Правительствону юйюнде Казбек Коков Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъуна киришгенине аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга республиканы власть органларыны эмда жамауатыны келечилери бла бирге сыйлы къонакъла да къатышхандыла.

Экономиканы бюгюннгю болумун тинтиуге – энчи эс.

Россейни Банкы ключевой ставканы азайтханны, къыралда ахча-кредит политика къалай бардырылгъаныны, инфляцияны не затла тюрлендиргенлерини эмда бизни регионда аны ёлчемини юсюнден сёлешгендиле бу кюнледе финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде бардырылгъан жыйылыуда.

Районда цифралы билим бериу ара ачылгъанды.

Черек районну Аушигер эмда Бабугент эллеринде «Точка роста» деген цифралы эмда гуманитар жаны бла билим бериу ара ачылгъанды. Ала «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» ызлада ишлерикдиле.

Жолла къышха хазырдыла.

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны специалистлери Ставрополь крайда, Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесде, Шимал Осетияда эмда Ингушетияда федерал трассаланы къышха хазыр этип бошай турадыла. Ведомстводан билдиргенлерича, бу ишде юч жюзден артыкъ энчи техника хайырланылады.

Газны урлагъанладан къаты суралады.

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда газ баргъан ызлагъа эркинликсиз къошулгъанлары ючюн жюзден аслам адам уголовный жууапха тартылгъандыла, деп билдиредиле «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны пресс-службасындан.

Хыйлачылагъа кесигизни алдатмагъыз.

Арт заманда Къабарты-Малкъарда кёк отлукъ бла жалчытыу бёлюмде хыйлачылыкъ шартла ачыкълана башлагъандыла. Газ компания бла бир тюрлю байламлыкълары болмагъан инсанла абонентлеге счётчиклеринде кёрюмдюлени артха бурургъа болушханларын айтадыла.

Китапха сюймекликни гитчеликден юйрете.

Хасания элни китапханасы Маданият юйде орналыпды. Аны таматасы Улбашланы Асиятды. Бу ишде ол кёпден бери урунады. Ол айтханнга кёре, библиотекада алты мингден артыкъ китап барды. Ала темаларына кёре тапкалагъа тап жыйылыпдыла, излеген адам терк табарча.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке