Статьи на балкарском языке

Республиканы кёп функциялы арасы – эм игилени санында.

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу быйыл экинчи кварталда регионлада Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы (МФЦ) ишлерин эсеплерча рейтинг бардыргъанды. Аны чеклеринде онеки тюрлю шартха эс бурулгъанды.

Жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа - энчи светофорла.

Жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну кючлендирир умутда быйыл Нальчикни талай орамында жаяу жюрюгенлеге деп светофорла орнатхандыла. Аланы энчилиги жолну бирси жанына ётеме деген адам аны юсюнде кнопканы басып, жашил чырагъын жандырыргъа боллугъундады.

Адамла къолайсызлыкъларын жашырмайдыла.

«Левада-центр» бардыргъан соруу кёргюзтгеннге кёре, россейли юйюрде аны бир келечисини иш хакъы 12 минг 500 сом эсе, аны жарлылыкъда жашагъаннга санарчады.

Офицерле сыйлы донорла болгъандыла.

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны ведомстводан тышында къалауурларына къанны къуйгъан республикалы араны баш врачы эмда бёлюмню таматасы Руслан Тленкопачев бла Аза Дударова келгендиле.

Жылдан-жылгъа байрамны айтхылыгъы, даражасы биле-биле ёседи.

Озгъан шабат кюн КъЧР-ни Гитче Къарачай районунда «Бал чучхурлада айранны байрамы» деген сегизинчи фольклор-этнография фестиваль ётгенди. Ол бизни адет-тёрелерибизни энчиликлерин сакълар мурат бла жыл сайын къуралады.

Айырмалылагъа - алгъышла, дипломла, гюлле.

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Къырал концерт залда Юйретиучюню эмда школгъа дери билим бериуде ишлегенлени кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле.

Кёп фатарлы юйлени жангыртыр ючюн тёлеуле жыйыуда башхалыкъла жер-жерде алай уллу некдиле?

КъМР-ни Жамауат Палатасыны пленар кенгешинде бизни республикада кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу программаны юсюнден сёлешиннгенди.

Малланы, къанатлыланы, жемишлени кёп тюрлюлюгю.

Кёп болмай «Прохладненская» биригиуню кёрмюч комплексинде алтынчы кере «Прохладненская ярмарка -2019» деген кёрмюч бардырылгъанды.

Жамауат совет граждан обществону къурамлары бла байламлыкъла жюрютюрюкдю.

Парламентни алтынчы чакъырылыууну президиумуну биринчи жыйылыуунда депутатла 30 сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Илму проектлени практика магъаналарын кётюрюуге аслам акъыл бёлюннгенди.

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни илму эмда бийик билим бериуюню министри Михаил Котюков келгенди. Кесини ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде уа ол КъМКъУ-ну «Точка кипения» форматыны мурдорунда  кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке