Статьи на балкарском языке

Фахмулу алим, таукел жангычы, асыл инсан.

Тюнене битеу дуниягъа белгили закий алим Энейланы Магометни жашы Тимур туугъанлы 95 жыл толгъанды.

Комитетлени къауумлары, аланы башчылары сайланнгандыла.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну биринчи жыйылыуу экиге бёлюннгенди. 19 сентябрьде законла чыгъарыучу органны спикери бла аны орунбасарлары айырылгъан эселе, тюнене уа комитетлени къауумлары эмда аланы башчылары сайланнгандыла.

Тротуарланы къолгъа алгъандыла.

Нальчикде тротуарланы аслам кесеги иги да тозурагъанды. Ол да сейир тюйюлдю: ала ишленнгенли кёп жыл болады, ремонт этилмегенли да иги кесек заман озгъанды. Жарсыугъа, бир-бир жерледе быллай объектле арталлыда жокъдула. Ма ол себепден мэрияда аланы жангыртып башларгъа оноу этилгенди.

Шуёхлукъ бла бир ниетлилик халда.

Адыгланы (черкеслилени) кюнюн белгилеуню аллында, Тырныауузда Абайланы Солтанбек атлы искусстволаны сабий школунда «Мы силою родной земли сильны» деген ат бла къууанчлы жыйылыу озгъанды.

Республиканы битеу миллетлерин да бирикдирген байрам.

Тюнене Музыкалы театрда Адыгланы (черкеслилени) кюнюне аталып къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга келгенлеге театрны аллында миллет кийимледе жаш артистле халкъ тепсеуле бла тюбегендиле.

Экономиканы айнытыу, жамауатны социал излемлерин эмда эркинликлерин жалчытыу Парламентни ишинде энчи жерни алыргъа тийишлиди.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну биринчи жыйылыуунда спикер эмда аны орунбасарлары айырылгъандыла, Миллетлени ишлери жаны бла эмда онеки профильли комитет къуралгъандыла.

Ышанабыз сизге, хунерли эгешчикле!

Нальчикде жашагъан эгешчиклени - Бёзюланы Лейланы, Жамиляны, Аминаны хунерлиликлерин кёпле биледиле эм жаратадыла. Гитче болгъанларына да къарамай, жетишимлери бла ата-аналарын, жууукъларын, устазларын да къууандыргъанлай келедиле.

Социал сетьлени къалай хайырланыргъа кереклисини юсюнден баргъанды сёз.

Алгъаракъда КъМР-ни Жамауат палатасыны «PR в НКО» проектини чеклеринде «НКО-ланы ишин информация жаны бла жалчытыу. PR деген ол неди. Адамла сени проектлеринги юсюнден айтып башларча не этерге тийишлиди» деген семинар бардырылгъанды.

Сёлешиуню баш темасы - къырал политиканы жашауда бардырыу эмда право системаны игилендириу.

Россей Федерацияны юстиция министри А.В. Коновалов Къабарты-Малкъаргъа иш бла келгенди. Программа РФ-ни Минюстуну КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков бла эки жанлы тюбешиуден башланнганды.

Кавказны табийгъатына сакъ кёзден.

Бу кюнледе Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Л. Ткаченко атлы музейинде «Кавказны табийгъаты» деген кёрмюч ачылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке