Статьи

Уи псэм пэгъунэгъурщ зэлэжьыпхъэр.

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-­Балъкъэр институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, критик, литератор Iэзэ Гъут Iэдэм. И гукъэкIыж, гупсысэхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, дэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Еврэ мелуанхэр зыщIат адыгэ щIалэ.

Ди къэралым щыIэ спорт хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр иужь зэманым нэхъыбэу зытепсэлъыхьыр Мырзэ Резуан Мэзкуу и «Спартак»-м зэрыхагъэхьарщ. Ди лъагэгъур абы илъэсищкIэ хэтынущ икIи ар иджыри къэс зея «Ростов»-м адыгэ щIалэр къиутIыпщын папщIэ еврэ мелуани 3,5-рэ иратащ.

ЯтIагъуэ гъэжьам елэжь пщащэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым урысыбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр къэзыуха, филолог IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта ХьэцIыкIу Миланэ сурэт техынми дехьэх, апхуэдэуи илъэсиплI ­хъуауэ ятIагъуэм хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр къыхэщIыкIыным йолэжь.

Куэдым ящыщ зы.

И Iыхьлыхэм иджыри къэс ящIакъым Шал Мухътар
и псэр Сальск тафэхэм зэрыщитар.

Адрей щIыналъэхэм я дежкIэ щапхъэщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмит­рий.
Бысымхэмрэ хьэщIэ лъапIэмрэ япэщIыкIэ щы­Iащ Шэрэдж щIыналъэм ­хыхьэ Жэмтхьэлэ Ищхъэрэ къуажэм дэт псыгуэн зы­бжанэм къегъэщIылIа IуэхущIапIэм.

Русланрэ Алимрэ зэпеуэм я лауреатщ.

Иджыблагъэ екIуэкIащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и IэнатIэм (УИС) и лэжьакIуэхэм худо­жественнэ самодеятельностымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. ТекIуахэм я гала-концертым хэтащ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри, - къет Управленэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Я лэжьэкIэм арэзы къещI.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт комиссэм къип­щытащ шэч зыхуащIхэмрэ ягъэ­къуаншэхэмрэ я хуитыныгъэхэр къы­зэ­рагъэсэ­бэпыф щIыкIэр.

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэ­хъыщ­хьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительст­вэмрэ щIыпIэ самоуправ­ленэмкIэ и органхэмрэ я лIы­кIуэхэр.

Казбек Коков жангы жолланы къурулушлары къалай баргъанын кёргенди, качестволарын тинтгенди.

Зольск эмда Прохладна районлагъа ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков жолланы къурулушлары къалай баргъанларына къарагъанды, республиканы районларын байлагъан жолла айырылгъан жерле къалай жарашдырылгъанларын кёргенди.

Псом япэ ит.

Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 - 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи