Статьи

Гугъэр я плъапIэу зэхьэзэхуэм щIадзэ.

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэт командэхэм 2019-2020 гъэхэм ирагъэкIуэкIыну зэхьэзэхуэм махуищ дэкIмэ щIадзэнущ. Ар хуабжьу удэзыхьэхыу икIи куэд къызэщIэзыубыдэу щытынущ.

Лъагъуныгъэр, пщIэр, нэмысыр.

«Унагъуэр быдэмэ, къэралыр лъэщщ», - жыIэгъуэ пэжым къегъэлъагъуэ ар къэралым и зы Iыхьэу, жылагъуэм и быдапIэу зэрыщытыр. Аращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл дахэ псори: лъа­гъуныгъэри, пщIэри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэ­ри… Апхуэдиз мыхьэнэ цIыху гъащIэм щызиIэ уна­гъуэм гулъытэшхуи щегъуэт ди хэкум.

Илъэситхур къызэщIекъуэж.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэ лэжьэгъуэр щызэхуа­щIыжа иужьрей зэIущIэм къыщызэщIикъуэжащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и етхуанэ зэхыхьэгъуэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр.

IэнатIэр къапщытэ.

Мы махуэхэм щIыналъэм и кардиологие IэнатIэм и лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ Алмазовым и цIэр зезыхьэ медицинэ къэхутэныгъэхэмкIэ лъэпкъ центрым и унафэщI, академик Шляхтэ Евгений. ЩIэныгъэлIыр яхуэзащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ.

Зыужьыныгъэм и «кIыщ».

Хъуэхъухэр.

ЕтIуанэ Европей джэгухэм ди лъахэгъухэр щытокIуэ.

Белоруссием и къалащхьэ Минск мэкъуауэгъуэм и кIэухым щекIуэкIащ II Европей джэгухэр. Къэрал 50-м къикIа спортсмен мини 4-м нэблагъэ зыхэта зэхьэзэхуэ иным дыщэ медалхэр къыщахьащ ди лъахэгъухэу алыдж-урым бэнакIуэ Кабалоев Зауррэ дзюдоист Занкишиев Къазбэчрэ.

ПроектыщIэхэр утыку ирахьэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхэтащ «Мэшыкъуэ-2019» щIалэгъуа­лэ зэпеуэм зыщыхуагъэхьэзыр зэхуэс. «ПредМашук» цIэр зыфIаща зэхыхьэм студентхэр щаIущIащ УФ-м ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм и лIыкIуэхэмрэ «Мэшыкъуэ-2019» щIыналъэпсо зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ.

Хэкупсэ нэсхэр щагъасэ щIыпIэ.

Хабзэ хъуащи, цIыхухэм хьэщIагъэ дахэ ехынымкIэ цIэрыIуэ хъуа ди республикэм гъэмахуэ къэс къыт­хуоблагъэ зи узыншагъэр езыгъэфIэкIуэну, зи нэгу зезыгъэужьыну хуей куэд. Мыгъэрей апхуэдэ хьэ­щIэхэм ящыщщ Iуащхьэмахуэ лъапэ и щIыпIэхэм щылажьэ «ЛIыхъужьхэр» сабий лагерым зыщыгъэпсэху ныбжьыщIэхэр. Ахэр Москварэ Москва ­областымрэ къикIащ.

Сом 3.600.000-рэ.

УФ-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм щекIуэкIа иужьрей зэIущIэм щыхэплъэжащ ЩIалэгъуалэ проектхэм я урысейпсо зэпеуэм къри­кIуахэм. Ди гуапэ зэрыхъущи, гъуэгу зратыну проектхэу къэрал мылъку зыхуха­хахэм яхэхуащ ди республикэм икIа лэжьыгъи 9.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи