Статьи

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ.

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ жылагъуэ зыбжанэм мы зэманым щаухуэ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийхэр зэкIуэлIэну IуэхущIапIэщIэхэр. Къапщтэмэ, Ислъэмей къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь ухуэныгъэр ятещIыхьащ яслъэ ныбжьым ит сабий 60-м.

Уи псэм пэгъунэгъурщ зэлэжьыпхъэр.

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-­Балъкъэр институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, критик, литератор Iэзэ Гъут Iэдэм. И гукъэкIыж, гупсысэхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, дэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Еврэ мелуанхэр зыщIат адыгэ щIалэ.

Ди къэралым щыIэ спорт хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр иужь зэманым нэхъыбэу зытепсэлъыхьыр Мырзэ Резуан Мэзкуу и «Спартак»-м зэрыхагъэхьарщ. Ди лъагэгъур абы илъэсищкIэ хэтынущ икIи ар иджыри къэс зея «Ростов»-м адыгэ щIалэр къиутIыпщын папщIэ еврэ мелуани 3,5-рэ иратащ.

ЯтIагъуэ гъэжьам елэжь пщащэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым урысыбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр къэзыуха, филолог IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта ХьэцIыкIу Миланэ сурэт техынми дехьэх, апхуэдэуи илъэсиплI ­хъуауэ ятIагъуэм хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр къыхэщIыкIыным йолэжь.

Куэдым ящыщ зы.

И Iыхьлыхэм иджыри къэс ящIакъым Шал Мухътар
и псэр Сальск тафэхэм зэрыщитар.

Адрей щIыналъэхэм я дежкIэ щапхъэщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмит­рий.
Бысымхэмрэ хьэщIэ лъапIэмрэ япэщIыкIэ щы­Iащ Шэрэдж щIыналъэм ­хыхьэ Жэмтхьэлэ Ищхъэрэ къуажэм дэт псыгуэн зы­бжанэм къегъэщIылIа IуэхущIапIэм.

Русланрэ Алимрэ зэпеуэм я лауреатщ.

Иджыблагъэ екIуэкIащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и IэнатIэм (УИС) и лэжьакIуэхэм худо­жественнэ самодеятельностымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. ТекIуахэм я гала-концертым хэтащ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри, - къет Управленэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Я лэжьэкIэм арэзы къещI.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт комиссэм къип­щытащ шэч зыхуащIхэмрэ ягъэ­къуаншэхэмрэ я хуитыныгъэхэр къы­зэ­рагъэсэ­бэпыф щIыкIэр.

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэ­хъыщ­хьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительст­вэмрэ щIыпIэ самоуправ­ленэмкIэ и органхэмрэ я лIы­кIуэхэр.

Казбек Коков жангы жолланы къурулушлары къалай баргъанын кёргенди, качестволарын тинтгенди.

Зольск эмда Прохладна районлагъа ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков жолланы къурулушлары къалай баргъанларына къарагъанды, республиканы районларын байлагъан жолла айырылгъан жерле къалай жарашдырылгъанларын кёргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи