Статьи

Мэкъумэш университетым и студентхэм Тыркур къапоплъэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым и сату-технологие факультетым и студентхэр иджыблагъэ IущIащ Тыркум щыщ Къайсэр къалэм и лIыкIуэу Налшык щыIэ Аппоев Аслъэн.

ЗэгурыIуэныгъэм псори доунэ.

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и X зэхуэсышхуэр накъыгъэм и 31-м Налшык къалэ ще­кIуэ­кIащ.

Петербург щекIуэкIа дунейпсо экономикэ форумым къыщыпсэлъащ Путин Владимир. Зэхуэсышхуэм хэтащ КIуэкIуэ Казбек.

Урысейм и Президент Путин Владимир къыщып­сэлъащ Петербург иджы­благъэ щызэхэта дуней­-псо экономикэ зэхуэ­сыш­хуэм. Абы хэтащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и Iэта­щ­хьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек

ЯгъэтIыса цIыхубзхэм яхуозэ.

КъБР-м хьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ АфэщIыж Юрий щыIащ Урысей ФСИН-м и Управленэу ­КъБР-м щыIэм цIыхубзхэм ялэжьа щIэпхъаджагъэхэм папщIэ тралъ­хьа тезырхэр щрагъэпшыныж и колоние №4-м. Абы щIыгъуащ ­УФСИН-м и унафэщIым УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр зэры­щагъэ­защIэм кIэлъыплъынымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Текаевэ Ритэ.

ЩIыналъэм шэщIауэ зиужьын папщIэ.

УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэ­тынымкIэ и министрым и къуэдзэ Ни­колаев Андрей мэкъуауэгъуэм и 6-м ди республикэм и къалащхьэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ хэгъэгухэм егъэджэныгъэм и IэнатIэм зыщегъэужьыным егъэ­щIылIа Iуэхухэм.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и унафэщIымрэ тепсэлъыхьащ къэрал управленэм и иджырей системэхэр зэтегъэувэным.

Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и генеральнэ директор, «ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Президентым и чэнджэщэгъу Андреев Николайрэ зэпсэлъащ къэ­рал управленэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ и автоматикэ системэхэр щызэтегъэувэнымкIэ щыIэ

Анэдэлъхубзэрщ зэрыгупсысэр.

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ. Шэч хэмылъу, сэ срогушхуэ ХьэIупэ лъэпкъым сызэрыщыщым, а гушхуэныгъэри нэхъыбэу зи фIыщIэр си адэращ. Апхуэдэу щыхъукIи, сэ фIыуэ къызгуроIуэ ар ди унагъуэм, ХьэIупэ лIакъуэм я мызакъуэу, адыгэ лъэпкъым ейуэ зэрыщытыр.

Сабийхэм я махуэшхуэр екIуу къызэрагъэпэщащ.

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум. Къалэдэс нэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ абдеж аттракционхэр щагъэуващ, IэфIыкIэхэр зытелъ Iэнэхэр къыщызэрагъэпэщащ. ЦIыкIухэм папщIэ концерт гъэщэгъуэн ягъэлъэгъуащ Бэч Азэмэт, КъуэщIысокъуэ Роксанэ, Джэрыджэ Мурат, нэгъуэщIхэми.

АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэ.

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

Театрым и илъэсым хуэгъэпсауэ.

Гъэлъэгъуэныгъэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Театрым и илъэсым хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи