Статьи

Жэрдэм къыхэзылъхьар.

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым гуфIэгъуэ зэIущIэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. ЕджапIэ нэхъы­щ­хьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ Урысей хьэ­рычэтыщIэ IэнатIэм и тхыдэмкIэ екIуэкIа къэралпсо олимпиадэм щытекIуахэр гъэпэжэным.

Илъэситхум къриубыдэу зэфIагъэкIахэр.

КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр мэкъуауэгъуэм и 7-м зэхэтащ. Ар иригъэ­кIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

ЦIыхубэм я фIыщIэ къэблэжьыну тыншкъым.

УзэщIакIуэ телъыджэ, гупсыса­-кIуэ цIэрыIуэ Къэзанокъуэ Жэба­-гъы и хэкуэгъухэр сытым дежи къыхуриджэрт я къэкIуэнум телэ­жьэнхэу. «Зи къэкIуэнум емыгуп­сысыж лъэпкъым и кIэухыр къэб­лэгъауэ аращ», - жиIэрейт абы. АдыгэлI щэджащэм цIыхухэр хуигъэ­Iущырт лъэпкъ гупсысэр ямыгъэужьыхыну, ар къэзыгъэщIыж бзэм­рэ хабзэмрэ, нэр напIэм зэри­хъумэм хуэдэу, яхъумэну.

Мэкъумэш университетым и студентхэм Тыркур къапоплъэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым и сату-технологие факультетым и студентхэр иджыблагъэ IущIащ Тыркум щыщ Къайсэр къалэм и лIыкIуэу Налшык щыIэ Аппоев Аслъэн.

ЗэгурыIуэныгъэм псори доунэ.

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и X зэхуэсышхуэр накъыгъэм и 31-м Налшык къалэ ще­кIуэ­кIащ.

Петербург щекIуэкIа дунейпсо экономикэ форумым къыщыпсэлъащ Путин Владимир. Зэхуэсышхуэм хэтащ КIуэкIуэ Казбек.

Урысейм и Президент Путин Владимир къыщып­сэлъащ Петербург иджы­благъэ щызэхэта дуней­-псо экономикэ зэхуэ­сыш­хуэм. Абы хэтащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и Iэта­щ­хьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек

ЯгъэтIыса цIыхубзхэм яхуозэ.

КъБР-м хьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ АфэщIыж Юрий щыIащ Урысей ФСИН-м и Управленэу ­КъБР-м щыIэм цIыхубзхэм ялэжьа щIэпхъаджагъэхэм папщIэ тралъ­хьа тезырхэр щрагъэпшыныж и колоние №4-м. Абы щIыгъуащ ­УФСИН-м и унафэщIым УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр зэры­щагъэ­защIэм кIэлъыплъынымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Текаевэ Ритэ.

ЩIыналъэм шэщIауэ зиужьын папщIэ.

УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэ­тынымкIэ и министрым и къуэдзэ Ни­колаев Андрей мэкъуауэгъуэм и 6-м ди республикэм и къалащхьэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ хэгъэгухэм егъэджэныгъэм и IэнатIэм зыщегъэужьыным егъэ­щIылIа Iуэхухэм.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и унафэщIымрэ тепсэлъыхьащ къэрал управленэм и иджырей системэхэр зэтегъэувэным.

Петербург щекIуэкIа экономикэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ХъумапIэ банк-АСТ» акционер зэгухьэныгъэ зэхуэщIам и генеральнэ директор, «ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Президентым и чэнджэщэгъу Андреев Николайрэ зэпсэлъащ къэ­рал управленэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ и автоматикэ системэхэр щызэтегъэувэнымкIэ щыIэ

Анэдэлъхубзэрщ зэрыгупсысэр.

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ. Шэч хэмылъу, сэ срогушхуэ ХьэIупэ лъэпкъым сызэрыщыщым, а гушхуэныгъэри нэхъыбэу зи фIыщIэр си адэращ. Апхуэдэу щыхъукIи, сэ фIыуэ къызгуроIуэ ар ди унагъуэм, ХьэIупэ лIакъуэм я мызакъуэу, адыгэ лъэпкъым ейуэ зэрыщытыр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи