Статьи на балкарском языке

ТЮРСЮНЛЕРИ ДЕМЕНГИЛИКНИ БЕЛГИЛЕРИ

 Битеу къыралланы энчиликлерин белгилеген шартла бардыла – байракъ, гимн, герб. Байракъ къыралны эркинлигин, бойсунмауун кёргюзтген белгилеринден бириди. Кёп миллетли Россейни ол бирлигин, кючлюлюгюн, бай тарыхын, ниетлерин ачыкълайды.

АЧЛЫКЪДАН, СУУСАПДАН ДА БОЛУШХАН АЙРАН

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда жаш адамла асламысы, ол санда бийик билимлери болгъанлада да,  эл мюлкде, къурулушда, сатыу-алыуда эм башха бёлюмледе урунадыла.   Онглары болгъанла  кеслери бир тюрлю иш башлайдыла.

МИНГИ ТАУГЪА КЕЛИП, ЖАШАУЛАРЫН АНЫ БЛА БАЙЛАГЪАНЛА КЁПДЮЛЕ

Минги тау ариу табийгъаты, таза хауасы, гара суулары бла кёплени кесине тартады, аны бир кере келип кёргенле арта къайтыргъа сюедиле. Приэльбрусьеде солургъа сюйген адамла бу сейирлик, ариу жерни озгъан ёмюрню отузунчу жылларындан бери сайларгъа итинедиле.

ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮНЮ ИШИНИ ДАРАЖАСЫН КЁТЮРЕ

Нальчикде от ёчюлтюу-къутхарыу спортдан республикалы эришиуле бардырылгъандыла. Анга МЧС-ни регионда Баш управлениясыны онеки къаууму къатышхандыла. Юч кюнню ичинде ала кеслерин юйрениуле баргъан къаланы терезесине басхыч бла миниуде бла къыйын болумлагъа хазырлылыкъда сынагъандыла. 

КЪУШДАН ТЮК ЖЫРТХАН ЖИГИТ

Бурун заманлада  Малкъарда жашагъан уланла жигитликлери бла атларын айтдырып болгъандыла. Бюгюн газетни сайтында белгили уучуну Уллубашланы Башулукну жашы Уучуну юсюнден кёп жылланы редакция бла байламлыкъ жюрютюп тургъан Туудуланы Борисни хапарын басмалайбыз.

ИНСАННЫ ЧЁРЧЕКЛИГИН АЧЫКЪЛАГЪАН ОЮН

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнланы бир къаууму бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Кёп алимлерибиз чертгенлерича, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

САНГЫРАУ КЪУЛАКЪ ЭЛ БУЗАР

Сейирди жашау дегенинг, билмей, сунмай тургъанлай аз тюрлю затха тюбеп къалмайса. Бу хапарымда кесим шагъат болгъан бир ишни юсюнден айтайым.

НАРТКЪАЛАНЫ КЪАУУМУ - БИРИНЧИ

Нарткъалада картингден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь эм Краснодар крайладан спортчула къатышхандыла.

АНАЛЫКЪ КАПИТАЛНЫ – ТУРМУШ БОЛУМЛАНЫ ИГИЛЕНДИРИУГЕ

2023 жылны аллындан башлап республикада 2343 юйюр аналыкъ капиталны болушлугъу бла жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле.

МОНГЛУКЪ- УРУННГАН ЖЕРДЕ БОЛАДЫ

Зольск районда орналгъан Хабаз элни 1865 жылда Огъары Малкъардан кёчюрюлген   Созарукъланы, Уяналаны, Улбашланы, Аппайланы, Ёзеланы, Боташланы, Гошийланы, Саранайланы, Тебеланы, Джангуланланы эм башха тукъумланы келечилери къурагъандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке