Статьи на балкарском языке

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В.КОКОВНУ ЖАЗ БАШЫНЫ БЛА УРУНУУНУ БАЙРАМЫ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

 Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Сизни Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!

ХОРЛАМ БЛА КЪАЙТХАНДЫЛА

Республиканы спортну беш тюрлюсюнден  жыйымдыкъ командасы  олимпиаданы эки кере чемпиону Андрей Моисеевни хурметине бардырылгъан  битеуроссей эришиуледен жетишимли болуп къайтханды. Къызланы къаууму энчи эсепде биринчи жерлеге тийишли болгъандыла.

ЖЕРИНЕ КЁРЕ МЕКЯМЫ

Дуния жаратылгъанлы бери адам улусу жашаргъа юй-журт, малына халжар, къора, орун, бау, ашын-сууун тутаргъа гуму, тийресин бегитирге хуна ишлегенди. Ол тёре бюгюнлюкде да барады. Шахарлада, элледе кёре турабыз бири биринден ариу юйлени.

БАХЧАЛАРЫНДА - КЕЗИУЛЮ ИШЛЕ

РФ-ни ФСИН-ини КъМР-де Управлениясыны бахчаларында жаз башы кезиулю ишле башланнгандыла.  Бюгюнлюкде 350 гектарда урлукъ салыннганды, - деп билдиргендиле    ведомствону пресс-службасындан.

«ОКЪУТУУ, ЮЙРЕТИУ ИШНИ ТАМАМ ЖАЛЧЫТЫР ЮЧЮН ХАР ЗАТЫБЫЗ ДА БАРДЫ»

Кёнделенни Энейланы Тимур атлы 4-чю номерли школуну Элбрус районда, саулайда республикада даражасы бийикди. Бу окъуу жылны ичинде ала болдургъан жетишимлени юсюнден школну директору Атмырзаланы Мухтар бла ушакъ этгенбиз. 

УСТАЛЫКЪ САЙЛАРГЪА ЭМ УРУНУРГЪА ДА БОЛУШАДЫЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Карьераны кюню» болгъанды.

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – ЭМ КЮЧЛЮЛЕНИ САНЫНДА

Невинномысск шахарны «Олимп» спорт арасында каратени киокусинкай тюрлюсюнден «Кавказны къабакълары» деген ат бла Ставрополь крайны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анга башха-башха жыл санлада 266 спортчу къатышханды.     

АСКЕРЧИ, АКТЁР, АТА...

Бюгюннгю ушакъ нёгерим къашхатаучу Чеченланы Борисни жашы Эльдарды. Таулу жашны юсюнден биринчи кере мен ол 2012 жылда «Бригада. Наследник» деген фильмде Саша Белыйни ойнагъан Сергей Безруковну бир кезиуге алышханы бла байламлы эшитген эдим.

АХШЫ ТЁРЕЛЕГЕ КЕРТИЧИЛИК

Къабарты - Малкъар гуманитар-техника колледжде «Абилимпикс» чемпионатны сегизинчи регион кезиую ачылгъанды. Бу чемпионат Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла ачылгъан «Россей – онгланы къыралы» деген платформаны кесегиди. 

ГЁЖЕФЛЕРИБИЗДЕ – ТЁРТ МАЙДАЛ

Комсомольск-на-Амуре шахарны спортну оюн тюрлюлеринден бла единоборстволадан арасында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 51 регионундан 24 жыллары толмагъан 500-ге жууукъ гёжеф къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке