Статьи на балкарском языке

Хунерликлерин кёргюзтгендиле, башхаланы сынауларына да юйреннгендиле

Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжде «Профессионалитет» федерал проектни чеклеринде Ачыкъ эшиклени кюню болгъанды. Бу жумушха окъуучула, башха колледжлени студентлери, аланы аталары бла аналары, тюзюнлей къараргъа сюйген адамла да къатышхандыла.

Таматалагъа – сый-намыс, гитчелеге – татлы саугъала

Абаданлагъа хурмет этиу, алагъа уллу кёллю болмау бизде къачан да энчи жерни алгъанды. Жыл санлары келген адамла жашауда кеслери къалгъан эселе уа, алагъа аслам эс бёлюнеди. Ол жаны бла районлада бла шахарлада энчи социал арала да ишлейдиле. Аллайладан бири Элбрус районда орналыпды.

ПАТЧАХЛА СОЛУУ ЗАМАНЛАРЫНДА

Иван Васильевич IV – Иван Грозный (1548–1584 жж. россей патчах) уучулукъну, сора шахмат оюнну сюйгенди. Дин ахлула аны шайтан алдаугъа санап, ол гюнях этгенин, къыралда ол оюннга эркинлик бермезге керек болгъанын эсгертип тургъанда да, къоялмагъанды аны.

ЖАРЫМ ПАТЧАХНЫ САУГЪАСЫ

Османланы Къарабашны юй бийчеси Къарабашланы Залкъыны къызы болгъанды. ХIХ ёмюрню биринчи жарымында Залкъы Хурзукдан кёчюп келген эди. Ары дери Малкъар жанында Къарабашлары жашагъандыла деп эшитмегенбиз.

ЧЕГЕМДЕН НАЛЬЧИКГЕ ДЕРИ – ВЕЛОСИПЕД ЖОЛ

Чегем районда бу кюнледе хайырланыугъа эки спорт объект берилгенди – «акъыллы» спорт майдан бла велосипед жол. Ала саулукъ жашау бардырыуну ниетлерин жайыу, физкультура бла асламлы спортну айнытыу мурат бла ишленнгендиле.

АЛЕКСЕЙНИ САГЪЫШЛАНДЫРГЪАН БЕЛГИЛЕРИ

Бизни миллетде жазыучула, назмучула, суратчыла, артистле да асламдыла. Алай профессионал даражада сурат алдыргъан адамларыбыз а алай кёп тюйюлдюле. Башхача айтханда, аланы бармакъларыбызда санаргъа окъуна боллукъбуз. Аладан бири Шахмырзаланы Алексейди. Бу кюнледе анга 85 жыл толлукъ эди.

ЭМ ИГИ СПОРТЧУГЪА САНАЛГЪАНДЫ

Абхазия республиканы Пицунда шахарында боксдан ХХIХ халкъла аралы эришиу бардырылгъанды, ол СССР-ни спортуну устасы Георгий Блабны хурметине аталып къуралгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан, Абхазиядан бла Юг Осетиядан аслам жаш спортчу къатышханды.

САБИЙЛЕГЕ ФАХМУЛАРЫН АЧЫКЪЛАРГЪА БОЛУША

Элбрус районну сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны  Мокъаланы Магометни атын жюрютген арасында 27 биригиу ишлегенди.

ЭНЕРГЕТИКАДА ТАРИФЛЕНИ ЖЫЛ САЙЫН БИРИНЧИ ДЕКАБРЬДЕ ТОХТАШДЫРЛЫКЪДЫЛА

Аны юсюнден монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) башчысы Максим Шаскольский Битеуроссей тариф конференцияны кезиуюнде айтханды алгъаракъда. Ол оюм этгеннге кёре, иш алай болса, энчи инвестицияла келтириу жумушланы тийишдирирге, аланы тамамлаугъа да контрольну кючлендирирге боллукъду.

ЧЕГЕМ ЧУЧХУРЛАДА - ТЕРК ИШЛЕГЕН ИНТЕРНЕТ

Чегем чучхурланы тийресинде терк ишлеген мобильный интернет чыкъгъанды. Билайн компанияны специалистлери 4G станция орнатып, аны Хушто-Сыртда эмда чучхурланы къатында игилендиргендиле. Энди алайлада къуру интернет угъай, мобильный связь да иги ишлерикди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке