Статьи

Энтта амал барды.

Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Июльну 26-сына дери, почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1-чи августдан алып башларыкъсыз.
Жазылыуну беш айгъа багъасы-580 сом 25 капекди.

Депутатла тындыргъан жумушларыны эсеплерин чыгъаргъандыла, кюз арты сессиягъа предложенияларын хазырлагъандыла.

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыр жыйылыуунда депутатла быйылны биринчи кварталында республикалы бюджет къалай толтурулгъанын сюзгендиле, КъМР-ни Административ бузукълукъланы юсюнден кодексине тюзетиуле кийиргендиле эмда федерал законланы проектлерине кеслерини эсгертиулерин этгендиле

«Жангы бийикликде» хорлагъанла бла окъутуу программа тамамланады.

КъМР-де «Лидерство эм регионну айнытыу» деген билим бериу программаны биринчи бёлюмю ишлеп башлагъанды.

Жигитлени Минги тауну тийресинде хазырлайдыла.

Къабарты-Малкъар жангы сабий проектни жашауда бардырыу майдан болгъанды – Элбрусда «Жигитле» деген энчи айнытыу лагерь ишлеп башлагъанды. Тёрт сменагъа бери Москвадан бла Москва областьдан 10-17 жыл санлы 200 сабий келликди.

Тёлеулерин болжалгъа салып тургъанланы приставла жокълагъандыла.

«Каббалкэнерго» компанияны эмда Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясыны келечилери алгъаракълада бирге рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде талай элде ток ючюн хакъ тёлемей тургъан 367 адамны юйлеринде болгъандыла.

Амброзия - адамгъа, сабанлагъа да заранлыды.

Амброзия деп жап-жашил, ариу чапыракълы битимге айтадыла. Къабарты-Малкъарда аны орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу ариу битимни хатасы болмаса, бир тюрлю хайыры жокъду.

Заранлы къурт-къумурсхаланы жайылыуларын тыярча.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери бизни республиканы тийресинде карантин фитосанитария болумну тинтиу бла кюрешедиле.

Муртазланы Борис РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы бла танышдыргъанды.

Ючюнчю июльда ыйыкъ сайын бардырылыучу жыйылыуда Черек районну администрациясыны башчысы  Муртазланы Борис  кенгешге къатышханланы Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы, полицияны подполковниги Къартлыкъланы Музафарны жашы Зейтун бла танышдыргъанды.

Чыныгъадыла, усталыкъларын кётюредиле.

Къабарты-Малкъарда Терс-Къолда Россейни Сауутланнган кючлерини бек иги бийик- тау аскерчи бёлюмюн ачыкълау жаны бла «Эльбрусское кольцо-2019» конкурс башланнганды. Ол «АрМИ-2019» халкъла аралы бёлюмюне хазырланыуну чеклеринде къуралгъанды.

Хыйлачы сатыучула жууаплылыкъдан къутулмазча.

Монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) Къабарты-Малкъарда Управлениясыны Жамауат-консультатив советини кенгеши ётгенди бу кюнледе.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи