Статьи

Атасыны ызы бла.

Школгъа устаз болуп ишлерге бирле сюйюп, экинчилери башха амал болмай, ючюнчюлери да бир тюрлю  сылтау бла келедиле. Мени бюгюннгю жигитим а бу усталыкъны кеси да билмей тургъанлай сайлагъанды.

Жолланы къолгъа алгъандыла.

Жай жылыу келгени бла жолчула да тири къармашып башлагъандыла. Алай бла «Къоркъуусуз эмда качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде Терк районда Дейское – Тёбен Курп жолну жангыртыу барады.

Жау чыракъла жандыргъандыла, дин тёрелени толтургъандыла.

22 июньда - Эсге тюшюрюуню эмда бушууну кюнюнде - эрттенликде 4 сагъатда Нальчикде солуу паркда «Ёмюрлюк от» мемориалны тийресине жамауат аслам жыйылгъан эди.

Элбрусну къоруулагъанланы обаларындан топуракъ Москвада сакъланырыкъды.

Уллу Ата журт урушну жигитлерини хурметине ишленнген бек бийик тау эсгертмеледен бири  Терс-Къол элде орналыпды. Эсге тюшюрюуню эм бушууну кюнюнде мында, битеу къыралдача, «Эсгериуню ууучу» деген патриот акция бардырылгъанды.

Казбек Коков «Россей – Ислам дуния» деген стратегиялы кёз къарамны къауумуну презентациясына къатышханды.

Москвада Ислам жаны бла бирге ишлеуню организациясына кирген тыш къыралланы Энчи эмда Толу эркинликли посолларын «Россей – Ислам дуния» деген стратегиялы кёз къарамны къаууму бла шагъырей этгендиле.

Баш муратыбыз – адамларыбызны жашау къолайлыкъларын ёсдюрюу.

Владимир Путин бла «Тюзюнлей сёлешиу» 17-чи кере бардырылгъанды. Бу жол президентге битеу да 1 миллион 137 минг соруу берилгенди, тёрт сагъатдан артыкъ заманны ичинде къырал башчы аланы 80-ден асламына жууаплагъанды. Болум къачан  тюрленирикди?

Ишсизлени санын азайтыу, школгъа дери эмда битеулю билим бериуню качествосун кётюрюу – ал жанында

Москвада Александр Матовниковну башчылыгъында Россей Федерацияны Президентини  Шимал-Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

Кюнню повесткасында – адамланы тозурагъан журтладан кёчюрюу планны толтуруу

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан  Казбек Коков Жашау журт-коммунал мюлкню  тапландырыугъа себеплик этген фондну таматасы – къырал корпорацияны правленини председатели Константин Цицин  бла Москвада тюбешгенди.

Федерал бюджетден миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыу жаны бла соруула сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Регионланы айныу жаны бла правительстволу комиссияны кенгешине къатышханды. Жыйылыугъа таматалыкъны вице-премьер Виталий Мутко  этгенди.

Антына кертичилей къалгъанды.

Полицияны капитаны РФ-ни МВД-сыны «Баксанский» муниципалитетле аралы бёлюмюню участка уполномоченныйи Мурат Жиновну 2018 жылда 3 октябрьде къуллукъ этген кезиуде Атажукино элде сауутланнган аманлыкъчы ёлтюргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи