Статьи

Андрей Турчак: «Единая Россия» Президент туура этген кемчиликле кетерилир ючюн къолундан келгенни аярыкъ тюйюлдю.

«Россейни Президенти Владимир Путинни жыл сайын жамауат бла бардырыулыучу ачыкъ ушагъы къыйын проблемаланы туура этиуню ахшы амалыды. «Единая Россия» ма аладан къутулууну мадарларын этерикди.

Бирлешип къармашыуну дурус кёргендиле.

КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосунда ведомствону башчысы Шамиль Ахубеков эм аны орунбасары Жарашууланы Алим Шимал Осетияны промышленность эм транспорт министри Хайдарбек Бутов бла тюбешгендиле.

Башламчылыкълары - грантлагъа тийишлиле.

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствода жаш тёлю проектлени Битеуроссей конкурсуну комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда бу (заочно халда ётген) эришиулени эсеплерин чыгъаргъандыла.

Элбрус регионал колледжни окъуучулары игилени санында.

Юч кюнню ичинде Нальчикде саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы «Абилимпикс-2019» регионал ючюнчю чемпионаты бардырылгъанды. Анга юч къауумдан жетмиш адам къатышханды – школчула, студентле, специалистле. Ала онтёрт ызда эришгендиле.

Ольга Васильева: Сабийлени жюз процентин эрттенликде ауузландырыу бла жаланда Къабарты-Малкъар ёхтемленирге боллукъду.

РФ-ни жарыкъландырыу министри Ольга Васильева, Къырал Думада «Россей Федерацияда билим бериуню качествосун ёсдюрюуню юсюнден» уллу парламент тынгылаулада сёлеше, школчуланы исси аш-азыкъ бла жалчытыу къалай къуралгъаныны юсюнден да айтханды.

Къабарты-Малкъар бла РАН-ны Федерал илму-излем социология арасы байламлыкъда ишлеу келишимге къол салгъандыла.

Тюнене Нальчикде Къабарты-Малкъар бла РАН-ны Федерал илму-излем социология арасы байламлыкъда ишлеу келишимге къол салгъандыла. Эки жанлы байламлыкъланы баш ызларын тюбешиуню чеклеринде КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т.

Жолчула арымай - талмай къармашадыла.

Шалушкадан энди ишлене тургъан «Северный» автовокзалгъа элтген жолну къурулушу къыстау бара турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан. Ишле «Къоркъуусуз эмда качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде бардырыладыла.

«Чегем» барысын да озгъанды.

Ыйых кюн Тёбен Чегемде «Биз биргебиз, андады бизни кючюбюз» деген ат бла футбол турнир бардырылгъанды. Аны жаш тёлю администрация къурап ётдюргенди. Элден эришиуге жашла «Бирлик», «Чегем» эм «Шаудан» командалагъа юлешинип къатышхандыла. Судьялыкъны Мызыланы Эльдар этгенди.

Контроль-касса техниканы жангы тюрлюсюне кёчмей боллукъ тюйюлдю.

Келир айны биринчисинден башлап контроль-касса реформаны ючюнчю кезиую бардырылып тебирерикди. Аны бла энди бирикген налог (ЕНВД) тёлеген эмда ишлерин патент алып бардыргъан энчи предпринимательле сатыу-алыуда быллай техниканы хайырланыргъа керекдиле.

Къыйын болумлада бирлешип, мадар этерге.

Аушигерде гидроэлектростанцияда бу кюнледе от ёчюлтюу жаны бла юйрениуле бардырылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи