Статьи

Казбек Коков Иорданияны Россей Федерацияда Энчи эмда Толу эркинликли Келечиси Амджад Адайле бла тюбешгенди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Иордания Королевствону Россей Федерацияда Энчи эмда Толу эркинликли Келечиси Амджад Адайле бла тюбешгенди. Сыйлы къонакъ бизни республикагъа къырал жумуш бла келгенди.

Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден.

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы жыл бла жарым болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи.

Абаданла, гитчеле да жырлагъандыла, тепсегендиле.

Нальчикде Маданият фондда Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюню къууанчлы белгиленнгенди. Байрамны тиширыуланы Нальчик шахар совети Лидия Дигешеваны башчылыгъында къурагъанды. Анга кёп сабийли анала, кёп жылланы бирге жашап келген юйюрле чакъырылгъандыла.

«Муратым космосну тинтиуге юлюшюмю къошаргъады».

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюз тышына кетеди, республикада къалыргъа итинмейди деп, кёп айтылады. Алай ала башха жерледе бийик билим алсала, жетишимли болуп, тукъумларын, халкъларыны атларын иги бла айтдыралсала, айхай да, аман болмаз.

Энергетикге окъуй тургъанла урунуу сынам аллыкъдыла.

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студент къаууму энергетикле къурагъан «Эльбрус» деген къурулуш отрядны санында ишлерикдиле бир талай заманны.

Юридический жаны бла хакъсыз болушлукъ кимге бериледи.

Къабарты-Малкъар Республиканы хакъсыз юридический болушлукъ бериу жаны бла эркинликлери 2014 жылда 31 декабрьде чыгъарылгъан 76-РЗ номерли республикалы закон бла эмда республиканы Правительствосу къабыл этген жорукъла бла белгиленедиле.

Генетика тинтиулени арасын къурар умут барды.

Адамны, битимлени, жаныуарланы геномларын тинтиу бла Къабарты-Малкъар къырал университетни медико-биология арасында он жылдан артыкъ кюрешедиле.

Газетибизни августдан алып башларча.

Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Июльну 26 дери, почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1 августдан алып башларыкъсыз.
Жазылыуну беш айгъа багъасы - 580 сом 25 капекди.

Жылы алгъышлаула, чынтты ыразылыкъ, жарыкъ муратла.

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы халда бардырылгъанды. Бу жумуш жылдан-жылгъа огъурлу тёреге айланнганды.

Сакъланнган комплексни къурулушу къыстау барады.

Билдиргенибизча, Яникой элде физкультура-саулукъландырыу комплексни къурулушу къыстау барады. Объектни жангы жылгъа дери хайырланыргъа берирге деп борч салыныпды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи