Статьи

Сенатор ишинде республиканы социал сферасын, экономикасын айнытыугъа энчи магъана бергенди.

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди. Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди.

«Ангушт» хорлагъанды.

Тырныауузну «Тотур» стадионунда футболдан тёрели турнир ётгенди. Ол «Элбрус» команданы футболчулары Толгъурланы Алимни бла Муса Моловну хурметлерине бардырылгъанды.

Тийрелени губуладан тазалау къыстау барады.

Жер-жерледе губуланы санын азайтыр эмда аланы жайылыууна чек салыр умутда алагъа къажау мадарла бардырылып башланнгандыла бизни республикада.

Жаш тёлю форумну магъаналылыгъы ёсе баргъаны ачыкъды.

Алгъаракълада Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къыралуниверситетде жаш тёлю проектлени «Пред Машук – 2019» деген эришиуню биринчи регион хазырланыу уруму озгъанды.

Сабий садиклени санына къошулады.

Нальчик шахар округну школгъа дери билим берген алты учреждениясында ясли мекямланы къурулушу бошала турады. Сёз мында 2, 5, 59, 29, 27 эм 49 номерли сабий садиклени юсюнден барады, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Сют продукция къоркъуусуз эм хайырлы болурча.

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясы республикада сатылгъан сют продукцияны качествосуна дайым контроль бардыргъанлай турады, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Урунуу бла тюзетиуге энчи эс бура.

Жамауат къараучуланы республикалы комиссиясына кирген Хажпаго Кочесоков бла Ауес Бирмамитов 5-чи номерли колонияны бла 1-чи номерли тюзетиучю араны жокълагъандыла.

Жолланы эмда арбазланы жангыртыу къыстау барады.

Жай жылыулада кёп жерледе жоллагъа, арбазлагъа ремонт этиледи. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бу кюнледе Тырныаууз, Прохладный эмда Майский шахарлада тийишли ишле къыстау барадыла.

«Кавказ» трассада кёпюрге тынгылы ремонт этилликди.

КъМР-де «Кавказ» къырал жолну Малка элни къатында кёпюрлеринден биринде жангыртыу ишле башланнгандыла алгъаракълада. Федерал жол агентствону «Кавказ» управлениясындан билдиргенлерине кёре, ол шёндюгю излемлеге келишмей эди, транспортну аслам болгъанын да чыдаялмай тохтагъанды.

Узакъ ёмюрлюлени сыйларын кёргендиле.

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев, Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны бла алгъышлагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи