Статьи

Жамауат къоркъуусузлукъну кючлендириу жаны бла мадарла сюзюлгендиле.

Тюнене Чегемде К.В. Коков Терроризмге къажау республикалы комиссияны тышында жыйылыуун бардыргъанды. Анда жамауат къоркъуусузлукъну, отлукъ-энергетика эмда санаторий-курорт объектлени, адамла аслам жыйылыучу жерлени террорчулукъдан къоруулауну кючлендириуню мадарлары сюзюлгендиле.

Черекни жагъасын кючлендириу барады.

Аушигер элни къатында Черек сууну жагъасыны бир кесеги ашалгъанды. Ол а онеки юйге, бийик вольтлу ток ызгъа эмда жылы сууланы къатында инфраструктурагъа къоркъуу салады. Къыйын табийгъат болумну тийресинде социал магъаналы объект жокъду.

Сабий футболну айнытыугъа энергетиклени себепликлери.

РусГидро компанияны болушлугъу бла Къабарты-Малкъарда акъылбалыкъ болмагъанланы арасында футболдан битеуроссей турнир бардырылгъанды. Эришиуле СССР-ни бу оюндан чемпиону Александр Апшевге жораланнган эдиле, деп билдиргендиле компанияны КъМР-де бёлюмюнден.

Чеченден - беш майдал бла.

Грозныйде грепплингден регион даражалы эришиу бардырылгъанды, анга жер-жерледен аслам гёжеф къатышхандыла.

Сатхан машинагъыз ючюн налог тёлеп турмазча.

Автомашинаны сатып алгъан адам аны кеси атына жаздырыргъа керекди. Ол этилмесе, аны алгъын иесине налог келгенлей турлукъду. Нек дегенде ФНС-ни бла ГИБДД-ны базаларында машина аны иелигинде къалады.

Андрей Турчак: «Единая Россия» Президент туура этген кемчиликле кетерилир ючюн къолундан келгенни аярыкъ тюйюлдю.

«Россейни Президенти Владимир Путинни жыл сайын жамауат бла бардырыулыучу ачыкъ ушагъы къыйын проблемаланы туура этиуню ахшы амалыды. «Единая Россия» ма аладан къутулууну мадарларын этерикди.

Бирлешип къармашыуну дурус кёргендиле.

КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосунда ведомствону башчысы Шамиль Ахубеков эм аны орунбасары Жарашууланы Алим Шимал Осетияны промышленность эм транспорт министри Хайдарбек Бутов бла тюбешгендиле.

Башламчылыкълары - грантлагъа тийишлиле.

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствода жаш тёлю проектлени Битеуроссей конкурсуну комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда бу (заочно халда ётген) эришиулени эсеплерин чыгъаргъандыла.

Элбрус регионал колледжни окъуучулары игилени санында.

Юч кюнню ичинде Нальчикде саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы «Абилимпикс-2019» регионал ючюнчю чемпионаты бардырылгъанды. Анга юч къауумдан жетмиш адам къатышханды – школчула, студентле, специалистле. Ала онтёрт ызда эришгендиле.

Ольга Васильева: Сабийлени жюз процентин эрттенликде ауузландырыу бла жаланда Къабарты-Малкъар ёхтемленирге боллукъду.

РФ-ни жарыкъландырыу министри Ольга Васильева, Къырал Думада «Россей Федерацияда билим бериуню качествосун ёсдюрюуню юсюнден» уллу парламент тынгылаулада сёлеше, школчуланы исси аш-азыкъ бла жалчытыу къалай къуралгъаныны юсюнден да айтханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи