Статьи

Байрам ингир Айырмалы предпринимательлеге – ыспас эмда саугъала

Россейни Предпринимательствосуну кюнюн белгилеуню чеклеринде Нальчикде Къырал концерт залда аны бла байламлы къууанчлы ингир болгъанды. Анга республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, къырал къуллукъчула, орта эмда гитче бизнес бла кюрешгенле да къатышхандыла.

Хар номерде - жашауубузну кёп тюрлюлюгю

«Заман» газетге – 95 жыл 

Багъалы окъуучуларыбыз!

Окъутууну игилендириуню амалларын сюзгендиле

Билим бериу жаны бла салыннган борчланы тамамларгъа себеплик этерик бийик даражалы технологияланы эмда методикаланы, окъутууну тюрлю-тюрлю кемчиликлерин неда жетишимлерин жыл сайын да «Эльбрусская переговорная площадкада» сюзюу энди тёреге айланнганды.

Наркотиклени жайылыуун тохтатыугъа ата-аналаны, устазланы, жамауатны къатышдырыр муратлыдыла

КъМР-де Ич ишле министерствода болгъан кенгешде наркотиклени профилактикасына аталгъан «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны эсеплери чыгъарылгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Айырмалы жаш тинтиучюлеге - жылы алгъышлаула эмда дипломла

КъМР-ни Парламентинде «Мени законла чыгъарыучу башламчылыгъым» битеуроссей конкурсну регион бёлюмюнде хорлагъанланы саугъалау болгъанды.

Сёлешиуню магъанасы - инсанланы жашау халларын бла коммунал жумушланы качествосун кётюрюу

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республиканы инсанларыны жашау халларын игилендириуге эмда коммунал жумушланы качествосун ёсдюрюуге бурулгъан проектле жашауда къалай толтурулгъанлары  сюзюлгенди. 

Республикабыз паллиатив болушлукъну кючлендириу жаны бла проектни толтурууну биринчи болуп къолгъа алгъан россейли субъектлени санына киргенди

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  КъМР-ни Правительствосуну юйюнде «Вера» жандауурлукъ фондну учредители Анна Федермессер бла тюбешгенди.  Ала халкъгъа паллиатив болушлукъну тийишлисича къурауну, ол керекли болгъанла барысы да аны алалырча этиуню, къыйын

Гитче эм орта бизнесге – тохтаусуз къайгъырыу эм шарт болушлукъ

Россейли предпринимательствону кюнюню аллында Бахсан районну агропромышленный бизнес-инкубаторунда республикада гитче эм орта бизнесге себеплик этиу бла байламлы «тёгерек стол» болгъанды.

Бийик квалификациялы кадрла хазырларгъа жангы жолла ачыладыла

Быйыл Россейни эки жюзден аслам университети кеслерини мурдорларында «Точка кипения» форматны ачар ючюн заявка берген эдиле. Ызы бла вузланы командаларыны анга хазырлыкъларын эмда аны айнытыр онгларын ачыкълагъан диагностикала бардырылгъандыла.

Кенгеш Эл мюлк продукцияны чыгъарыуда белгиленнген кёрюмдюлеге жетиу мадарла эмда аны сатыу жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Железноводскде Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда  толу эркинликли келечиси А.А. Матовниковну бла РФ-ни эл мюлк министри Д.Н. Патрушевни  башчылыкъларында регионну агропромышленность комплексин айнытыу вопросла бла байламлы кенгеш къуралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи