Статьи на балкарском языке

Жарыкъландырыу ишге - аслам эс.

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла.

Окъуучуларыбызны санына къошула барады.

Хурметли жамауат!
Бир-бир адамла керти сылтаула бла «Заманнга» алты айгъа жазылалмай къаладыла. Артда ала ол халны тюзетедиле. Сёз ючюн, августда окъуучуларыбызны санына, къууанчха, отуз адам къошулгъанды.

Садикледен къытлыкъ сынамазча.

Прохладна районда Солдатская станицада эмда Прималкинское элде биришер сабий садикни къурулушу эбине жетдириле турады. Райондан билдиргенлерича, ишле «Къабарты-Малкъарда билим бериуню айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде бардырыладыла.

Шуёхлукъ эмда ариу ниетле туудургъан, жангы амаллагъа жол ачхан майдан.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Пятигорскда Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» 10-чу форумуна къатышханла бла тюбешгенди эмда миллет культураланы СКФО-ну кюнюню чеклеринде бардырылгъан фестивалыны ачылыуунда сёлешгенди.

Жаш алимлерибизге — сыйлы грантла.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Россей Федерацияны Президентини грантларына тийишли болгъан жаш алимлеге шагъатлыкъ къагъытланы къууанчлы халда бергенди.

Окъуучуларыбызны санына къошула барады.

Хурметли жамауат!
Бир-бир адамла керти сылтаула бла «Заманнга» алты айгъа жазылалмай къаладыла. Артда ала ол халны тюзетедиле. Сёз ючюн, августда окъуучуларыбызны санына, къууанчха, отуз адам къошулгъанды.

Айырмалыла «Россети» компаниягъа алынырыкъдыла.

«Машук» жаш тёлю форумгъа тири къатышхан, жетишимли жаш адамлагъа «Россети» компанияда ишге орналыргъа амал берилликди, деп билдиргендиле аны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Алгъа барыуну жараулу амалы.

Ставрополь крайны Пятигорск шахарында жаш тёлюню «Машук» деген онунчу Шимал-Кавказ форуму башланнганды.

Ал жанында - санатор-курорт эм турист комплекслени ишлерин игилендириу.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы Правительствосуну таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда регионну санатор-курорт эм турист комплекслерини ишлерин игилендириу соруула сюзюлгендиле.

Асламлы спортну айнытмай, саулукълу миллетни къурар амал жокъду.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Нальчикде Сабий стадионну жокълагъанды. Ол ары барырны аллында, Физкультурачыны кюнюне аталып, футболдан, теннисден, женгил атлетикадан бла спорт гимнастикадан эришиуле ётгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке