Статьи на балкарском языке

Хыйлачы сатыучула жууаплылыкъдан къутулмазча.

Монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) Къабарты-Малкъарда Управлениясыны Жамауат-консультатив советини кенгеши ётгенди бу кюнледе.

Миллет проектлени айнытыуну юсюнден тынгылы сёлешиу.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков видеоконференция байламлыкъ амал бла РФ-ни Президентинде Стратегиялы айнытыу эм миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыууна къатышханды.

Билим даражаларын ачыкъларгъа сюйгендиле.

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институту бардыргъан Федерал интернет-экзаменни эсеплерине тийишлиликде профессионал окъутуу жаны бла 15 алтын, 17 кюмюш эмда 33 доммакъ сертификат алгъандыла.

Сабий садик битерге алай кёп къалмагъанды.

Нальчикде 11-чи номерли орта школну жанында бир кезиуге 60 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу бошала турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Картофдан бай тирлик алыуну амалларын сюзгендиле.

Жыл сайын бардырылыучу «Сабанны кюню» деген семинар-кенгеш алгъаракъда Зольск районда Белокаменка элде ётгенди. Бу ишни РАН-ны бизни республикада илму арасыны (КБНЦ) эл мюлк институту бла SumiAgro компания къурагъандыла.

Шимал Кавказны суулары жаны бла эксперт совет университетде ачыллыкъды.

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде «Суу жашаугъа эмда керек табийгъат байлыкъды» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда суу къолайлыкъны сакъларгъа бурулгъан бир ненча магъаналы оноу къабыл этилгенди.

Аскер оркестрлени жарыкъ макъамлары.

Ессентуки курорт шахарда РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда оркестрлерини «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» фестивалы къуралгъанды. Проект Кавказ Минерал Водылени шахарларында юч кюнню бардырылгъанды, анга битеу СКФО-дан Росгвардияны жети музыкалы къаууму къатышханды.

Депутатха кандидатланы тизмеси тохташдырылгъанды.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатларын айырыугъа «Единая Россия» политика партияны КъМР-де регион бёлюмюню 120 келечиси къатышырыкъдыла. Аланы тизмеси бу кюнледе партияны ХХХ конференциясында белгили этилгенди. Ол жашырын къол кётюрюу бардырылып, къабыл кёрюлгенди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутатларыны эслерине.

2019 жылда 4 июльда Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини кезиулю жыйылыуу боллукъду. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды.

Правительство Табийгъатыбызны жокълауну юсюнден тынгылы сёлешиу.

Тюнене КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда жер-жерли самоуправление органла бла жамауат биригиуле бузукълукъланы тохтатыуда бирге тамамлагъан ишли сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке