Статьи

Кенгеш Баш борч – террорчулукъ аманлыкъланы алгъадан билип, жолларын кесерге, профилактика ишни къыйматлылыгъын кётюрюрге

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Республиканы агропромышленность комплексин айнытыуну амалларын, анга билеклик этиуню онгларын сюзгендиле

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

Правительствода Цифрли телебериулеге кёчюу не халда болгъанына къарагъандыла, бегимлеге тюзетиуле кийиргендиле

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Мамырлыкъ, келишиулюк сакълансала, закон башчылыкъ этсе, барыбыз да къуралыулу урунсакъ, жалчыталлыкъбыз халкъны ырахатлыгъын бла къолайлыгъын

6 октябрьде КъМР-ни Башчысыны  къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну советини жаны бла советни бирикген жыйылыуун бардыргъанды.

Миллетлени бирикдирген, арада шуёхлукъну кючлеген маданият эм спорт байрам

Кавказны халкъларыны маданият эм спорт фестивали арт жыллада эм жарыкъ байрамладан бири болгъанды. Алгъа ол «Кавказ оюнла» дегет ат бла къуралып тургъанды, бюгюнлюкде аны аты тюрленнгенликге, магъанасы уа къалгъанды.

Кюз - Къыш кезиуге – толу хазырлыкъда

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков республиканы правительствосуну, министерстволарыны бла ведомстволарыны оноучулары, район администрацияланы таматалары бла кенгертилген кенгеш бардыргъанды.  Анда предприятияланы бла организацияланы, инженер инфраструктураны к

Адамла бла байламлыкъланы кючлендирирге, гражданланы проблемаларына энчи эс бургъанлай турургъа

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков тюнене республиканы муниципал къуралыуларыны  таматалары бла ишчи  кенгеш бардыргъанды.

Махтау сёзле, жылы алгъышлаула, саугъала

Тюнене «Единая Россия» партияны КъМР-де регион бёлюмюнде Юйретиучюню бла Устазны кюнлерине жораланнган жыйылыу ётгенди. Аны КъМР-ни Парламенти партиячыла бла бирге къурагъандыла.

Мамырлыкъ, насып, саулукъ-эсенлик!

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Абхазияны жалынчакъсызлыгъы белгиленнгенини 25-жыллыгъы бла Рауль Хаджимбаны, къоншу республиканы халкъын да алгъышлагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи