Статьи

Чегем сууда автомобиль кёпюрню къысха болжалны ичинде ачаргъа борч салыннганды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Чегем районда кенгеш бардыргъанды эмда былтыр суу ашап, энишге чёкген кёпюрню бегитип, жангыртып, ол жумушланы къысха заманны ичинде тамамлап, аны юсю бла машинала жюрюп башларча этерге буюргъанды.
 

Арбазла айбатланадыла

«Шахарда тийишли болумну къурау» деген проектни чеклеринде Нальчикде кёп фатарлы юйлени арбазларында тапландырыу ишле кюн сайын бардырыладыла.

Оюнну ахырына дери сакъланнганды сейирлик

Геуюрге кюн Санкт-Петербургда дунияны футболдан чемпионатыны биринчи жарым финал тюбешиую ётгенди. Ол бу мундиальны бек кючлюге саналгъан Францияны бла Бельгияны командаларыны араларында бардырылгъанды. Оюннга къараргъа Францияны президенти Эмманюэль Макрон да келген эди.
 

Федерал министр Элбрусда табийгъат къыйынлыкъ жетген тийреледе халны тинтгенди, оператив кенгеш бардыргъанды

РФ-ни Шимал Кавказда ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев КъМР-ни Башчысы Юрий Коков бла бирге республиканы суу басхан  тийрелеринде болгъанды.

Командабыз кючлю болгъанын ачыкълагъанды, аны тамбласы ышаннгылыды

Дунияны футболдан чемпионатыны энтта бир кезиую озгъан ыйыкъда бошалгъанды. Анда сегиз команда жарым финалгъа чыгъар ючюн сермешгендиле.
 

Пенсия системада тюрлениуле эм ахырында халны игилендириуге алланыпдыла

«Единая Россия» политика партия  жанлыланы регион координация советини кезиулю жыйылыуунда Россейде пенсия системада бардырылгъан жангычылыкъланы сылтаулары бла муратлары    сюзюлгендиле. Тюбешиу партияны регион бёлюмюнде бардырылгъанды.

Жашауда тийишли жерле табаргъа болушурукъ дипломла алгъандыла

Нальчикде  Жашил театрда озгъан байрым кюн  Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетни  айырмалы   бошагъан жаш адамлагъа къызыл дипломла бериуге жораланнган къууанчлы ингир быйыл онбиринчи кере бардырылгъанды.
 

Баш борч - халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыргъады эмда халны андан ары осалландырмазгъады

Къабарты-Малкъарда тау череклени суулары жагъаларындан чыгъып, жолланы бла кёпюрлени бузгъанларындан сора, аланы тюзетиу эмда жангыртыу ишле къолгъа олсагъат алыннган эдиле эмда къыстау  бара турадыла.

Бет жарыкълы уруннганлары, бийик профессионализмликлери бла махтау тапхандыла

КъМР-ни Парламентини кезиулю сессиясыны ахырында тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъанланы, бет жарыкълы ишлегенлени саугъалау ариу тёреге айланнганды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи