Статьи

Темирканов Борис Хатуевич

Къабарты-Малкъарны жамауатына уллу бушуу сынаргъа тюшгенди, 2018 жылда 25 октябрьде  совет эмда россейли дирижёр, композитор, Россей Федерацияны халкъ артисти, айтхылы музыкант эмда Къабарты-Малкъар Республиканы белгили жамауат къуллукъчусу Темирканов Борис Хатуевич 82 жылында узакъгъа созулгъан

Тийишли буйрукъла бергенди, аланы тамамлауну кеси контрольда тутарыкъды

КъМР-ни  Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Къабарты-Малкъар Республикада Приёмныйинде республиканы районларында жашагъан бир къауум адам бла тюбешгенди эмда аланы жарсыуларына, тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды.

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну жалчытыугъа - энчи эс

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда Административ аманлыкъланы кюдексини бир-бир статьялары кючлерин тас этгенлери тохташдырылгъанды, гитче эм орталыкъ бизнесни айнытыу жаны бла законнга тюзетиуле кийирилгендиле эмда Жамауат палатаны къауумуна кандидатла къабыл кёрюлгендиле.

Казбек Коков КъМР-де МВД-ны коллегиясыны уллу жыйылыууна къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек  Коков КъМР-де МВД-ны коллегиясыны кенг халда бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылны 9 айында оператив-къуллукъ ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Комсомол - ол къайда къыйын эсе да, анда болууду, аламны окъуна бойсундурууду

Тюнене Нальчикде Къырал концерт залда ВЛКСМ къуралгъанлы 100 жыл толгъанына аталып, къууанчлы жыйылыу бардырылгъанды.

Эсгериуле, насийхат сёзле, гюлле салыу

Тюнене Нальчикде Къоз терек бахчаны тийресинде Ата журтну къоруулай жан берген комсомолчуланы хурметине ишленнген эсгертмени къатында ВЛКСМ-ни 100-жыллыгъына аталгъан митинг болгъанды.

Тюбешиуле Къарындаш республикаланы башчылары экономика, социал эмда маданият жаны бла бирге ишлеуню кючлендире барыргъа келишгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, Къарачай-Черкесни таматасы Темрезланы Рашит бла Адыгея Республиканы оноучусу Мурат Кумпилов Майкопда тюбешгендиле.

«Алтын кюз арты» - аграр университетде

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде озгъан ыйыкъны ахыр кюнлеринде «Алтын кюз арты» деген тёрели кёрмюч болгъанды.
Анга жыйырмадан артыкъ эл мюлк эмда агропредприятие къатышхандыла, аграрий алимле уа илму жетишимлерин туура этгендиле.

Владимир Путин «Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи