ТЕНДЖЫЗ IУФЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и пэщIэдзэхэм ТIуапсы щекIуэкIащ «RUSSIAN SEA CUP» футболымкIэ сабий-ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ 2009 гъэм къалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Тэрч» командэм и футболист нэхъыщIэхэр.
Зэхьэзэхуэм хиубыдэу Бэлэтокъуэ Мурат и гъэсэнхэм зэIущIиплI драгъэкIуэкIащ Дон Iус Ростов, ТIуапсы, Краснодар, Керчь и командэхэм. Дон Iус Ростов и «Водник»-м 5:0-у, Краснодар и «Легион»-м 4:1-уэ, ТIуапсы и «Эльтон»-м 4:3-уэ ефIэкIащ ди щIалэ цIыкIухэр. Финал зэIущIэм абыхэм хьэрхуэрэгъу къахуэхъуащ зыхэта гупым адрейхэм щатекIуа Керчь и «Авангард»-р. ЗэщхьэщыкIыныгъэ мащIэ иIэу 1:2-уэ кIэух зэIущIэм «Тэрч»-р къыщыхагъэщIащ икIи зэхьэзэхуэм и дыжьын медалхэр къахьащ.
Командэ текIуэкIыныгъэм къищынэмыщIауэ, судьяхэм къыхагъэщащ ди щIалэщIэхэм я джэгукIэ дахэри. Зэхьэзэхуэм и гъуащхьэхъумэ нэхъыфIу къалъытащ Къыз Андемыр. Уэщро Тамерлан гъуащхьауэ нэхъыфI хъуащ. Зэпеуэм щыдагъэкIа топ нэхъ дахэхэм ящыщ хъуащ Краснодар и «Легион»-м и гъуэм ХьэпащIэ Андемыркъан дигъэкIар.

 

 

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.

28.02.2024 - 09:03

ЗЭМАНЫР ПЫЗЫБЖЫКI МЫВЭ

ЦIыхум и гъащIэр иригъэтыншыну Iэмэпсымэ куэд къигъэщIащ. Псалъэм папщIэ, зэманыр зэрыпибжыкI Iэмалхэр.

28.02.2024 - 09:03

МЕДАЛЬ 51-РЭ КЪЫТХУАХЬ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ.