IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу. ДяпэкIэ зэрыхьзэрий щымыIэу лъэсырыкIуэхэм тыншу къыщакIухьынущ, машинэхэри щIыпIэ хэхам щагъэувынущ. Паркингым деж щыщIэдзауэ кIапсэ гъуэгухэм нэс цIыхухэр шаттлхэмкIэ яшэнущ. Ахэр дакъикъи I0 къэс зэ токI. 
Азау хуейм хьэпшыпхэр къыщипхын папщIэ уилъадэ хъунущ, дакъикъэ 30-кIэ пщIэншэу уит хъунущ, адэкIэ, зы сыхьэтыр – сом 500, жэщ-махуэр сом мини 3. 
Машинэ гъэувыпIэщIэм дакъикъипщIыр пщIэншэщ, сыхьэтитIым нэс – соми I00, сыхьэтитIым къыщегъэжьауэ плIым нэс – сом 200, сыхьэтиплIым къыщегъэжьауэ, жэщ-махуэ къэс сом 300 я уасэщ.
Урысейм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм гъатхэпэ мазэм къриубыдэу зыплъыхьакIуэ мини I03-рэ къэкIуащ. Ар Iуащхьэмахуэ лъапэ и тхыдэм щыяпэщ, зы мазэм къриубыдэу апхуэдиз турист зэи щыIакъым абы. ЗыгъэпсэхупIэм иджыпсту кIапсэ гъуэгуу тху щолажьэ, лыжэ къежэхыпIэу километр 23-рэ иIэщ. Къапщтэмэ, 2021, 2022,2023 гъэхэм абы къекIуэлIащ цIыху мин 56-рэ, 58-рэ, 78-рэ (зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу).
Мыбы ипэ нэхъыбэ дыдэ къэкIуауэ къыщалъытар 2023 гъэм и шыщхьэуIурщ, абы щыгъуэм эко лъагъуэ километр 30-р къызэIуахат, гъуэгугъэлъагъуэхэр и гъусэу. Мис абы щыгъуэм зыплъыхьакIуэ мин 99-рэ къэкIуауэ щытащ. Къапщтэмэ, 2023 гъэм «Кавказ. РФ»-мрэ Урысей Федерацэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэмрэ «Iуащхьэмахуэ» и къэгъэщIэрэщIэным, иджырей мардэхэм тету зегъэужьыным щIадзащ. ЛыжэкIэ къыщыбжыхь хъу щIыпIэхэм зэрызрагъэубгъуам нэмыщI, Азау и утыку нэхъыщхьэр зыхуей хуагъэзащ, машинэ гъэувыпIэхэр къызэрагъэпэщащ, цIыхухэр зыхуейнкIэ хъуну псори и хъуреягъым щагъуэту ящIащ. 
«Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм къакIуэр лыжэкIэ къэжыхьын зыфIэфIхэм я закъуэкъым, туристхэм я Iыхьэ щанэр зыплъыхьакIуэщ. Апхуэдэ гупхэм щхьэкIэ щIыпIэ хэхахэри иIэщ КъБР-м и «набдзэ» бгым. КIапсэ гъуэгу зэблэкIыпIэ къэс сурэт зытрегъэхыпIэхэр хуащIащ, щIыуэпсым зыщыбгъэнщIын хуэдэу къэувыIэпIэ, тетIысхьэпIэ щхьэхуэхэр иIэщ, бгым и куэщIым уис пэлъытэу. 
Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщыпхуащIэ Iуэхутхьэбзэм я уасэр нэхъапэм чэзум ухэту зыIэрыбгъэхьэ ски-пассхэмкIэ щIэпту щытамэ, иджы къызэрыгуэкI банк картэри къэбгъэсэбэп мэхъу. «ЗыгъэпсэхупIэм сыт и лъэныкъуэкIи зедгъэужьын мурад диIэу иужь дихьащ, абы папщIэ «Кавказ.РФ»-м и Iэмал псори къигъэсэбэпынущ. Гъатхэ пIалъэр мэкъуауэгъуэ пщIондэ екIуэкIынущ. Гъэмахуэ пIалъэм цIыхухэр къызэрыдэтхьэхын нэгъуэщI щIэщыгъуэ гуэрхэри диIэщ. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий и жэрдэмкIэ, гъэмахуэм къызэIутхынущ ТекIуэныгъэм и лъагъуэр, ар пхырыкIынущ Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм зэхэуэ гуащIэхэр щекIуэкIа щIыпIэхэм», - жиIащ «Кавказ.РФ»-м и генеральнэ унафэщI Юмшанов Андрей. 
Иджыпсту «Мир» станцым и Iэхэлъахэм къэжыхьыпIэщIэ щащI, ар 2026 гъэм къызэIуахыну я гугъэщ. НобэкIэ мы зыгъэпсэхупIэр зыхуей хуагъэзэну хьэрычэтыщIэу 6 къеувэлIащ, абыхэм хьэщIэщхэм, ресторанхэм, нэгу зегъэужьыпIыхэм я проектхэр ящI къудейуэ аращ. ХьэрычэтыщIэхэм Iуэхум халъхьэнущ сом мелард 39-рэ.
 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ