ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭМ КЪРИКIУЭНУР

Урысейм и щIыналъэ псоми иужь щихьащ цIыхур къызэрырашэкI транспортым и лэжьыгъэр тэмэму зэтеублэным.

Мы Iуэхум хэлъщ цIыхури транспортзехуэхэри щIэмыарэзы куэд: махуэ къэс хэхъуэ гъуэгупщIэр, къалэкIуэцI маршрутхэр зэ итIысхьэгъуэкIэ зэрызэпамыщIэфыр, транспортзехуэхэм къалэжьым и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр щIэх-щIэхыурэ зи уасэр драгъэкIуей дагъэгъэсыныпхъэм зэрихьыр, налогыр, тахографым, кассэ Iэмэпсымэм, ГЛОНАСС-м щIит уасэр…
Транспортзехуэхэм нобэм къэс къагурыIуэркъым, я хэхъуэр зыхуэдизым налогыр хэзых IуэхущIапIэр щыгъуэзэн папщIэ уасэр езыхэм ятын щIыхуейр. А псом къыдэхуэу абы къыIэщIэнэр, унагъуэр ирумыгъэпсэуфынкIэ шынагъуэу, мащIэ дыдэщ. 
ЦIыхубэ транспортым ехьэлIа реформэ япэу къыщыхалъхьа щIыналъэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр.
- 2021 гъэм дызэрытехьэрэ мы Iуэхур зэредгъэфIэкIуэным иужь дитщ. Псом ящхьэр транспортхэр къызыхуэтыншэу, абы и уасэри цIыхум къатемыхьэлъэу Iуэхур зэтеублэнырщ. Ипэ игъэщыпхъэ къалэнхэр зэфIэдгъэкIа нэужь, маршрут такси мыинхэр цIыху нэхъыбэ зэрыхуэ автобусхэмкIэ зэтхъуэкIынущ. Ахэр шынагъуэншэу, къабзэу, зэпэщу, зэрызекIуэ зэманыр цIыхухэм къатемыхьэлъэн хуэдэу, щIэх-щIэхыурэ текIыу ящIыну я мурадщ. ЦIыхубэ транспорт Iуэхутхьэбзэр хабзэ пыухыкIам тету убзыхуным (КСОТ-м) теухуауэ УФ-м экономикэмкIэ и еджапIэ нэхъыщхьэм и IэщIагъэлIхэм зэгурыIуэныгъэ иращIылIащ. Абыхэм щIадзауэ ягъэбелджылы цIыхубэ траспортымкIэ зекIуэхэм, дызыхуеину маршрутхэм, абыхэм трагъэувэну транспортхэм я бжыгъэр.
ИджыпстукIэ транспортзехуэхэм кассэ Iэмэпсымэхэр яIэкъым. Ахэр къыщагъэсэбэпыр муниципальнэ транспортхэм я закъуэщ. Москва ещхьу «Тройка» билет системэм траухуэнущ, - жиIащ Налшык къалэм зегъэужьынымкIэ департаментым и унафэщI къулыкъур пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Бейтыгъуэн Казбек.
Автобусхэр къэщэхуа зэрыхъунуми топсэлъыхь: Тверь къалэм и щапхъэм тету, ЗыужьыныгъэмкIэ институтым и мылъкукIэ маршруткэхэр муниципальнэ транспорткIэ зэуэ зэхъуэкIын е Пермь къалэм зэрищIам хуэдэу а транспортхэр зейхэм ягурыIуэу, абыхэм техникэр «лизинг»-у къащтэу, лъэныкъуитIми я зэхуэдэ предприятэ къызэгъэпэщын.
Урысейм и щIыналъэ, къалэ щхьэхуэхэм нэхъ игъуэу къыщалъыта Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр зэпалъытынурэ, абыхэм ящыщу Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ къыщезэгъыр къыхахынущ.
Ди республикэм къыкIэлъыкIуэу реформэр щекIуэкIыну Ставрополь щIыналъэм и Жылагъуэ палатэм хэтхэм кърагъэзэгъыркъым, цIыхубэ транспортыр коммерческэ IэнатIэхэм я IэмыщIэм илъыныр. Абыхэм къызэралъытэмкIэ, ар ахъшэ къызэралэжь Iэмалу щымыту, муниципалитетым жэуап щIихь социальнэ къалэну щытын хуейщ.
ЩIыналъэ щхьэхуэхэм щагъэув мардэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, цIыхубэ транспортыр дакъикъи 4-I0 къэс текIыпхъэщ, цIыхур из хъуху ежьэу темыту. Реформэм ипкъ иту абыхэми хоплъэ.
 

Лъостэн Музэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.