Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ. Илъэ­сым къриубыдэу абыхэм щIэ куэд утыку кърахьащ, нэхъ ипэкIэ ягъэу­вауэ щыта спектакль зэ­мылIэу­жьыгъуэхэр къагъэщIэрэщIэжащ.

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым бадзэуэгъуэм и 14 - 15-хэм щагъэлъэгъуащ IутIыж Борис и пьесэм къытращIыкIа «Гуащэмыдэ хьэблэ» спектаклыр. Ар щIэрыщIэу ягъэувы­жат тхакIуэр къызэ­ралъхурэ илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу. Театрым и режиссёр нэхъыщхьэ, УФ-м щIыхь иIэ и артист Шыбзыхъуэ Басир ар утыку къришэжащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и грант ахъшэмкIэ.
Бадзэуэгъуэм и 16-м екIуэкIащ щIалэгъуалэм къызэра­гъэпэща нэгу­зыужь концерт. Абы хагъэхьащ «Уэшх зыщэ», «Гуащэмыдэ хьэблэ», «Трактир гуащэ» спектаклхэм ящыщ пычыгъуэ нэхъыфIхэр. Къы­хэгъэ­щыпхъэщ теат­рым илъэс куэд щIауэ щIэупщIэшхуэ иIэу щагъэув «Ханума» спектаклым и лIыхъужьхэм я фащэхэмкIэ ар езы­гъэкIуэкIхэр хуэпауэ зэрыщытар.
«Мыщэ и къуэ Батыр» спектаклым хэт ролхэр пэшым щIэсхэм зэрахуэ­гъэзащIэмкIэ зэпрагъэуати, къыхэ­жаныкIахэм фэеплъ саугъэтхэр ира­тащ.
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэкIэ щыIэ дыщэ медалыр Дунейпсо Арт ко­митетым къыбгъэдэкIыу а пшыхьым щратащ театрым и артисткэ пажэ ХьэхъупащIэ ФатIимэ.
Нэгузегъэужь пшыхьыр кърихьэ­лIахэм ягу зэрырихьам и щыхьэтт абы щаIэт Iэгуауэ инхэр.
Республикэм и артист цIэрыIуэхэу Тхьэгъэлэдж Светланэ, ГъукIэ Ислъам, «Бзэрабзэ» гупым я уэрэд гуакIуэхэм­кIэ пщыхьэщхьэр ягъэдэхащ.
 

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 

25.09.2021 - 09:30

Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ.

25.09.2021 - 09:30

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ.

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.