ЛэжьапIэншэхэм зэрадэIэпыкъунур

ЛэжьапIэр зыфIэкIуэдахэм тыншу зрагъэтхыф зэрыхъуам къару иIэнущ бэдзэуэгъуэм и 31-рэ пщIондэ. Уз зэрыцIалэм къаригъэгупсыса Iэмалщ «Центр занятости» IуэхущIапIэм умыкIуэу интернетымкIэ зэрызебгъэтхыфыр. «Работа в России» порталым лэжьапIэншэхэм зыщрагъэтхыфынущ, пособие щIэ­лъэIухэм - къэрал хуэIухуэщIэ порталым дэтхэнэми щиIэ кабинетымкIэ.
УФ-м и Правительствэм иджыблагъэ игъэбелджылащ лэжьапIэншэхэм нэхъыбэ дыдэу ират пособиер. Ар нэхъ зыхуэгъэзар IуэхущIапIэр зэхуащIыпэу къыIуагъэкIахэр, лэжьакIуэхэр ягъэмащIэу IэнатIэншэу къэнахэр, сабий зыгъуэтауэ щыс бзылъхугъэхэмэрщ.Къапщтэмэ, япэу къедбжэкIахэм япэ мазищым иратын хуейщ щылэжьам ику иту щату щыта улахуэм хуэдиз. КъыкIэлъыкIуэну мазэ еплIанэм щащIэдзауэ мазих ирикъуху иратынущ лэжьапIэншэхэм я пособием хуэдиз, итIанэ лэжьапщIэу иIам и процент 60, ауэ сом мини 5 мынэхъыбэ.
ЛэжьапIэншэм ират пособие нэхъ иныр сом 12 130-рэ мэхъу, нэхъ мащIэ дыдэр - сом 1500-рэ. ЦIыхухэм ахъшэ ират лэжьапIэншэу зыщрагъэтхам щыщIэдзауэ. Япэ мазищым - улахуэу иIам и процент 75-рэ, ауэ сом 12 130-рэ щхьэдэмых, къыкIэлъыкIуэ мазищым – процент 60,ауэ сом мини 5-м мынэхъыбэ.

Поделиться: