КIуэкIуэ Казбек Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм я щIэблэм яритыжащ я нэхъыжьхэм къыхуагъэфэщауэ щыта дамыгъэ лъапIэхэм я дэфтэрхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щаIущIащ Хэку зауэшхуэм хахуэу хэта ди лъахэгъухэм я Iыхьлыхэм. Зауэ зэманым къыхуагъэфэща дамыгъэ лъапIэхэр щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу и чэзум яIэрыхьэжауэ щытакъым цIыху куэдым. Зэрахьа лIыхъужьыгъэм папщIэ дамыгъэ лъапIэхэр зауэлIхэм зэрыратам теухуауэ къагъуэтыжа тхылъхэм япкъ иткIэ щхьэж хуагъэфэщар зейхэм яIэрыгъэхьэжыным хуэгъэза лэжьыгъэ йокIуэкI.
Урысей Федерацэм и Президентым ищIа унафэм ипкъ иткIэ, СССР-м и къэрал дамыгъэхэм я дэфтэрхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм яритыжащ ахэр зыхуагъэфэщауэ щытахэм я Iыхьлыхэм. Дамыгъэ лъапIэхэм яхэтщ Вагъуэ Плъыжь ордену тIу, Бэракъ Плъыжь ордену зы, Хэку зауэ орденым и япэ нагъыщэу зы, «Сталинград зэрахъумам папщIэ» медалу 36-рэ, «Кавказыр зэрахъумам папщIэ» медалу 8, «1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм Германием дызэрыщытекIуам папщIэ» медалу зы.
Ирагъэблэгъахэм захуигъазэри, КIуэкIуэ Казбек жиIащ: «Дэ дрогушхуэ урысей армэмрэ флотымрэ щIыхькIэ псыхьа я тхыдэм, къэмылэнджэжу, хахуэу къулыкъур езыхьэкIа зауэлIхэм, зи хэкур бий ерум щызыхъумахэм. ТекIуэныгъэ Иным я псэхэр щIатащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуэрэ и пхъуу мин 40-м. Абыхэм я фэеплъыр сыт щыгъуи дигу илъынущ. ЗауэлI хахуэхэм къагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэр ди цIыхубэми, къэкIуэну щIэблэми я дежкIэ сыт щыгъуи щытынущ хэкупсэ нэсым и хьэл-щэным, дзэ къулыкъум щыхыхьэм ящIа тхьэрыIуэм хуэпэжыным, я къалэныр хьэлэлу ирахьэкIыным я щапхъэу».
«Иужьрей илъэсхэм ди деж лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэу зи цIэхэм дыщымыгъуазэхэр, щыхэкIуэда щIыпIэр дымыщIэхэр ­къэгъуэтыжыным хуэгъэзауэ. Дэ дяпэкIи тхузэфIэкI тщIэнущ цIыхуцIэ зиIэм я бий нэхъ еру дыдэ фашизмэм текIуэным къыпхуэмылъытэным хуэдиз хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр зэи тщымы­гъупщэн папщIэ», - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.
Республикэм и Iэтащхьэм щхьэхуэу фIыщIэшхуэ хуищIащ Нэхущ Ахьмэд. Илъэс куэд хъуауэ Ахьмэд лэжьыгъэшхуэ зэфIегъэкI зауэм хэта ди хэкуэгъухэм я къекIуэкIыкIар къэхутэжынымкIэ, хъыбарыншэу кIуэдахэр къэлъыхъуэжынымкIэ икIи а Iуэху щхьэпэр даIыгъ республикэм и къэрал властым и органхэм. Ахьмэдрэ абы ипхъу Дианэрэ 2015 гъэ лъандэрэ къагъуэтыжащ ди лъахэгъу 300-м щIигъум къыхуагъэфэщауэ щыта, ауэ къаIэрымыхьэжа дамыгъэ лъапIэхэр. Зауэм къыщахьа дамыгъэхэр, абы лъандэрэ илъэсипщI бжыгъэ дэкIыжами, лIыхъужьхэм я унагъуэхэм иратыжащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ зауэлI хахуэ куэдым я цIэхэр бэм кърагъэщIэжащ абыхэм.
Къэрал дамыгъэхэр я унагъуэхэм щыщхэм щратыжа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд.
Къэбэрдей-Балъкъэрым икIауэ фронтым щыIахэм зауэм къыщалъэща дамыгъэ лъапIэхэр зыIэрымыхьэжа мы къыкIэлъыкIуэхэм я унагъуэхэм иратыжащ я хахуагъэр Хэкум пщIэншэ зэримыщIам щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр:
Бэракъ Плъыжь орденым и щыхьэт тхылъыр -майор Чумак Анисим Иван и къуэм;
Хэку зауэ орденым и япэ нагъыщэмрэ «Сталинград зэрахъумам папщIэ» медалымрэ - лейтенант нэхъыжь Бэрауэ Къэралбий Хьэжумар и къуэм;
Вагъуэ Плъыжь орденымрэ «Сталинград зэрахъумам папщIэ», «Кавказыр зэрахъумам папщIэ» медалхэмрэ - капитан Тхьэгъэпсо Мухьэмэд Мысхьуд и къуэм;
Вагъуэ Плъыжь орденыр - лейтенант нэхъыщIэ Тэтэркъан БетIал Елдар и къуэм;
«Сталинград зэрахъумам папщIэ», «Кавказыр зэрахъумам папщIэ», «1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм Германием дызэрыщытекIуам папщIэ» медалхэр - рядовой Абрэдж Iэхьед Хьэжмэт и къуэм;
«Сталинград зэрахъумам папщIэ», «Кавказыр зэрахъумам папщIэ» медалхэр - красноармеец ЛIуп Данил Индрис и къуэм;
«Сталинград зэрахъумам папщIэ» медалыр - политрукым и къуэдзэ Iэпщэ Азрэт Жэмалдин и къуэм, красноармеец Архагъэ Нану НэIиб и къуэм, ефрейтор Бабаев Балакай Таукъес и къуэм, ветеринар къулыкъум и лейтенант нэхъыщIэ Бэрокъуэ Хьэрэбий ТIырэ и къуэм, рядовой Бэджыдэ БэIилэ Тембулэм и къуэм, политрук Бизиев Мухьи Хъуссин и къуэм, лейтенант Геляев Рэмэзан Кичий и къуэм, рядовой Жэмыхъуэ Хьэчим МатIэ и къуэм, медицинэ къулыкъум и лейтенант нэхъыжь Къэжэр Хьэшыр Мусэ и къуэм, рядовой Къанджэз Темыркъан Къарэ и къуэм, красноармеец КIэрэф Гъумар Айтэч и къуэм, рядовой КIыщ Хьэжмурат Ахьмэд и къуэм, ветинструктор Кучмезов Чыфло Гуёй и къуэм, капитан Ксанаев Ибрэхьим Хьэрун и къуэм, сержант нэхъыжь Лыджыдэ Джэбар ТIалэ и къуэм, капитан Мисиров Хьэжбий Байчай и къуэм, красноармеец Уэтэр Тембулэт Сэлихь и къуэм, красноармеец Сэбаншы Мышэ Кушыку и къуэм, красноармеец Сэралъп Жидэ Джырандыкъуэ и къуэм, батальоным и комиссар Селяев Махъти Тобий и къуэм, красноармеец ЛIызам Машэ Сэрэбий и къуэм, красноармеец ЛIызам Назир Къасым и къуэм, сержант нэхъыжь Фотэ Хьэзиз Хьэжмусэ и къуэм, рядовой Хьэжырокъуэ Къарнет Хьэмзэт и къуэм, лейтенант нэхъыщIэ ХьэцIыкIу Хъусен ХьэкIашэ и къуэм, красноармеец Хуламханов Ильяс Зашау и къуэм, красноармеец Хужьокъуэ Машэ Елмырзэ и къуэм, красноармеец Шал Мухътар Хьисэ и къуэм, политрук Шыд Ибрэхьим Хьэцу и къуэм, рядовой Шыкуэ Шамхьун ХьэщIэмахуэ и къуэм, красноармеец Шурдым Нухь Зэрэкъуш и къуэм, сержант нэхъыжь ЩхьэщэмыщI Хьэжбий Къалджэрий и къуэм;
«Кавказыр зэрахъумам папщIэ» медалыр - красноармеец Анаев Нухь Исмэхьил и къуэм, лейтенант нэхъыщIэ Атмурзаев Магомет Мэхьмуд и къуэм, красноармеец Баллиев Темыркъан Уэрэзей и къуэм, красноармеец Чеченов Къаирбэч Ибрэхьим и къуэм, лейтенант нэхъыщIэ ШэрэIужь Нажмудин ХьэкIашэ и къуэм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: